1410. 12. marts. Helsingør


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster de privilegier, som er givet Ribe af tidligere konger.

Tekst efter Ab

Tekst

Wii Erich, med guds naade Danmarchis, Suergis, Norges, Wendes och Gottis konning och hertugh i Pommern etcetera, kiendes met dette wort obne breff for alle mend, som dette seer eller och hører, att det preuilegia, frelsze och frihed, som wore forfædre, konger i Danmarck, aff dieres goede och kierlige willie och synderlig naade wndt och giffuet haffuer dissze breffuiszer, alle woris kiere borger i Ribe, de samme preuilegia, frelsze och frihedt wnde wi dennem fremdielles aff wor synderlig naade, och dem stadfeste wi och fuldbiurde met dette wort obne breff i alle maade, som denne preuilegium och frihed liude och wduisze, som dette wort breff ehr wederhendigt. Thi forbiude wi alle wore fougder och emmetzmend och alle andre, huo de helst erre, dem imod dette wort breff at hindre, men heller i alle maader at fordre, som forschreffuet stander, och til beuaring disze forne stycker daa haffue wi wort zignete laadet henge for dette wort breff. Giffuen wdi Helszingøer 1410 s. Gregorii papæ daug.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern og så videre erkender med dette vort åbne brev over for alle mænd, som ser eller også hører dette, at de privilegier, fritagelser og friheder, som vore forfædre, konger i Danmark, af deres gode og kærlige vilje og særlige nåde har undt og givet nærværende brevvisere alle vore kære borgere i Ribe: de samme privilegier, fritagelser og friheder under vi dem fremdeles af vor særlige nåde, og vi stadfæster og fuldbyrder dem med dette vort åbne brev på alle måder, som dette privilegium og denne frihed lyder på og udviser, som er vedhængt dette vort brev. Derfor forbyder vi alle vore fogeder og embedsmænd og alle andre, hvem de end er, at hindre dem i modstrid med dette vort brev, men snarere befordre dem på alle måder, således som det ovenfor står skrevet, og til bevarelse af disse fornævnte stykker har vi da ladet vort sekret hænge under dette vort brev. Givet i Helsingør år 1410 på paven sankt Gregors dag.