1410. 15. marts.


Kong Erik 7. af Pommern, der med samtykke af ærkebiskop Jakob af Lund har købt en gård i Södra Säby af hr. Folkvin, kannik og provst i Lund, bemyndiger denne til gengæld til at generhverve en gård i Härslöv og en øde toft i Karup og fritager det for al kongelig tyngde.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis ac singulis. quos presens negocium tangere poterit in futurum Ericus dei gracia. Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie. salutem et graciam in omnium saluatore. ♦ Constare uolumus uniuersis quod nos in recompensam cuiusdam curie in Søndre Sæby quam nos ab honorabili uiro domino Folquino canonico et preposito ecclesie Lundensis communicato super hoc reuerendi in Christo patris domini Iacobi Lundensis archiepiscopi consilio suique capituli Lundensis consensu adhibito iusto empcionis titulo acquisiuimus damus et annuimus eidem domino Folquino preposito. plenam et liberam potestatem curiam quandam in Hærsløff in Rynebieryeheret quam pronunc quidam Sweno Petri dictus Mwse inhabitat et quendam fundum desolatum in Kaghorp in parrochia Fæ<r>ingetoffte[1] a quodam Karolo reemendi libere ac pro suis usibus. sine omni onere regio in perpetuum possidendi dimittens eidem domino Folquino suisque successoribus canonicis Lundensibus predicta bona tenentibus ab omni impeticione exactoria. tributo et onere regio ut pretactum est. libera inposterum pariter et exempta. ♦ In cuius rei firmiorem cautelam. sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. ♦ Datum anno domini mcdxo. sabbato palmarum.

1. Fæ<r>ingetoffte] Fæningetoffte, Aa.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og pommersk hertug, til alle, hver og en, hvem denne sag vil kunne angå i fremtiden, hilsen og nåde med alles Frelser. Vi vil, at det skal stå fast for alle, at vi til vederlag for en gård i Södra Säby, som vi i samråd med den ærværdige fader i Kristus hr. Jakob ærkebiskop af Lund og med hans Lundekapitels samtykke med retmæssig købs adkomst har erhvervet af den hæderlige mand hr. Folkvin, kannik og provst ved Lundekirke, giver og indrømmer samme hr. Folkvin, provst, fuldmagt til at generhverve en gård i Härslöv i Rönneberg herred, som for tiden en vis Svend Pedersen, kaldet Muse, bebor, og en øde toft i Karup i Färingtofta sogn af en vis Karl til frit at besidde til eget brug uden enhver kongelig afgift til evig tid, og vi overlader samme hr. Folkvin og hans efterfølgere, kannikkerne i Lund, som sidder inde med fornævnte gods, dette gods frit og undtaget for fremtiden for ethvert fogedens krav, for enhver ydelse og afgift til kongen, således som det er nævnt ovenfor. Til fastere sikkerhed herfor har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1410 lørdagen før palmesøndag.