1410. 25. marts. Helsingborg


Kong Erik. 7. af Pommern tager borgerne i Skanør under sin beskyttelse og stadfæster de rettigheder, de har fået af tidligere konger, med hensyn til græsning på Knæ og tilliggende marker.

Tekst efter Aa

Tekst

Wy Erich, medh gudz nådhe Danmarckz, Sweriges, Norges, Wendes och Gottes koning och hertig i Pommeren, helsze alle män, som thetta wårt opne breff see heller höre läsze, kiärlige medh gudh och kungiöre thet, att wii thesze närwarande brefförare, wåre kiäre borgere af Skanöhr, och alle och hwer serdeles medh sine tiänare och hion vnder wår fredh och wärn hafwe tagit serdeles att wärne och beskiärme. ♦ Och vnne wy och stadfäste them medh thetta wårt breff så stoor frelsze och nådhe, som the hafwa hafft af andre konunger, i Danmark hafwe werit för osz, medh fägangh på Knä och annor marck, som ther till ligger, fra sancte Mårtens dagh och till sancte Olufz dagh att lää och sielfwa att brucka och siden om hösten till theras egit fää. ♦ Och förbiude wy alle wåre höfwidtzmänd, fogter och embetzmänd och alle andre, eho the ähre, att thesza förskrefne wåre borgare, theras tiänare, hion heller godz i någon handa måtte att hindra heller oförrætta emoth thesza wår budh och nådhe vnder wår konungzliga hämbdh. ♦ Skrifwit på wårt slott Helszingboorgh åår vnder wår herres födelsze tusende fyrahundrade på dhet tiionde om tridie dagh påska vnder wårt secret.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, hilser alle mænd, som ser eller hører dette vort åbne brev læse, kærligt med Gud og kundgør, at vi har taget disse nærværende brevvisere, vore kære borgere i Skanør, og alle og enhver især med deres tjenere og husstand under vor fred og beskyttelse, særligt at værne og beskærme. Og vi under og stadfæster for dem med dette vort brev så stor frihed og nåde, som de har haft af andre konger, der har været i Danmark før os, med græsgang på Knæ og andre marker, som ligger dertil, at overdrage og selv at benytte fra sankt Mortens dag og til sankt Olufs dag og siden i høsten til deres eget fæ. Og vi forbyder alle vore høvedsmænd, fogeder og embedsmænd og alle andre, hvem de end er, at de hindrer disse fornævnte vore borgere, deres tjenere, husstand eller gods på nogen måde eller foruretter dem i modstrid med dette vort bud og vor nåde under trussel om vor kongelige hævn. Skrevet på vort slot Helsingborg år 1410 efter vor Herres fødsel tredje påskedag under vort sekret.