1410. 5. april. Skåne landsting


Tingsvidne af Skåne landsting om, at Johanne Arvidsdatter, enke efter væbneren Peder Torstensen af Trelleborg, har indsat væbneren Jens Josefsen af Jordberga som sin værge og derefter med hans samtykke skødet tre gårde i Aspö og en gård i Södra Åby til Lunds kirkes bygningsfond.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis presentes litteras uisuris seu audituris. Nicholaus Skriuare auditor causarum placiti generalis Scanie. Iohannes Thrugoti in Svenstorp miles. Laurencius Achonis canonicus Lundensis. Offo presbiter in Hardhagramaglæ. Iohannes Nicholai in Thordhorp armiger. Magnus Baat consul Lundensis et Iacobus Petri dictus Skøttæ ciuis ibidem. salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facimus uniuersis tam posteris quam modernis quod anno ab incarnacione domini mocdo decimo. sabato post dominicam. quasi modo geniti in dicto placito in nostra ac aliorum quam plurimum fidedignorum presencia personaliter constituta nobilis matrona Iohanna Arwisdotter relicta Petri Thorstenssun de Thrælaborgh condam armigeri. Iohannem Josepssun dictum Most de Jordhbyæryæmaglæ armigerum tutorem suum constituit et responsalem legittimum ordinauit. ♦ Necnon postea ad modici temporis interuallum. eisdem anno et die et loco in nostra ymmo omnium protunc in placito generali presencium presencia. prefata Iohanna Arwisdotter. predicto Iohanne Josepssun tutore eius presente et ad infrascriptas alienacionem scotacionem consensum prestante. tres curias in Espe in Væmundahæret situatas. uidelicet. unam curiam principalem in qua Paulus Hamundus et Nicholaus Laurencii pronunc resident in secunda prefatus Hamundus prius resedit in tercia uero Nicholaus Thrugoti pro presenti residet. cum omnibus et singulis earundem curiarum pertinenciis. uidelicet. fundis agris pratis pascuis siluis humidis et siccis mobilibus et immobilibus nullis penitus exceptis quocumque nomine censeantur fabrice ecclesie Lundensis sub condicionibus in testamento cuiusdam Stigoti Esbernssun contentis cognati eiusdem Iohanne Arwisdotter. alienauit. scotauit. et libere assignauit. iure perpetuo possidendas/ ♦ Insuper eisdem anno die et loco in nostra ac aliorum quam plurimum presencia. prefata Iohanna personaliter constituta sepedicto Iohanne Josepssun tutore suo presente et ad hoc consenciente quandam curiam suam in Aby Syndræ in Væmundæhæret sitam in qua pronunc Bondo Jenssun residet cum omnibus suis adiacenciis. uidelicet. agris pratis pascuis humidis et siccis. nullis exceptis pro anniuersario suo et Hinrici Andree condam mariti sui quolibet anno in ecclesia Lundensi tenendo fabrice dicte ecclesie Lundensis alienauit et scotauit iure perpetuo possidendam. obligans se et heredes suos ad appropriandum deliberandum et disbrigandum supradictas tres curias in Espe et unam curiam in Aby prefatam. prefate fabrice ecclesie Lundensi ab et pro impeticione et alloqucione quorumcumque presencium et futurorum. sub condicionibus tamen infrascriptis. uidelicet. quod ipsa Iohanna ordinacionem predicte curie in Aby ad dies suos retineat et redditus eiusdem curie in usus suos liberam ordinandi habeat facultatem. ♦ Post mortem uero eius dominus Iohannes Most cantor Lundensis et dictus Iohannes Josepssun curiam predictam sub ordinacione sua ad dies suos habeant. pensionem eiusdem curie quam perceperint pro dicto anniuersario tenendo. anno quolibet soluturi. ipsis uero de medio sublatis predicta curia cum suis pertinenciis ut premittitur. ad fabricam Lundensis ecclesie libere transferatur ♦ In quorum omnium premissorum euidens testimonium et cautelam firmiorem sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Niels Skriver, Skåne Landstings sagspåhører, Jens Truedsen, ridder i Svenstrup, Lars Ågesen, kannik i Lund, Uffe, præst i Harjagermagle, Jens Nielsen, væbner i Torup, Mogens Båd, rådmand i Lund og Jakob kaldet Skytte, borger sammesteds hilsen til alle, der ser nærværende skrivelse eller hører den læse. Vi bekendtgør for alle efterkommere såvel som nulevende, at i det 1410nde år efter Herrens kødeliggørelse på lørdagen efter 1. søndag efter påske på nævnte ting i vores og andre særdeles troværdige vidners nærvær fremstod ædel frue Johanne Arvidsdatter, Peder Torstensens enke, forhen væbner af Trelleborg, og forordnede og indsatte Jens Josefsen, kaldet Most, væbner af Jordberga som sin værge og lovlige stedfortræder. Og efter et kort tidsinterval på samme år, dag og sted og i vort eller rettere: alle de på landstinget tilstedeværendes nærvær afhændede, skødede og fritgjorde førnævnte Johanne Arvidsdatter, idet førnævnte Jens Josefsen, hendes værge, var til stede og gav samtykke til nedennævnte afhændelse og skødning, tre gårde i Aspö i Vemmenhögs herred, nemlig en hovedgård, i hvilken Povl Hamundus og Niels Larsen bor nu, i den anden boede førnævnte Hamundus, og i den tredie bor for tiden Niels Truedsen med hvad som helst af disse gårdes tilliggender, nemlig grunde, marker, enge, græsgange, skove, tørt og vådt, flytbart og fast uden undtagelse, hvad end det kaldes, til Lundekirkes bygningsfond til at besidde med evig ret på de i en vis Stig Esbernsens, samme Johanne Arvidsdatters slægtning, testamentes indeholdende betingelser. Herudover afhændede og skødede førnævnte Johanne samme år, dag og sted en af sine gårde i Södra Åby i Vemmenhögs herred, i hvilken Bonde Jensen nu bor, personligt tilstedeværende i vores og særdeles mange andres nærvær, med tilstedeværelse og samtykke hertil af oftnævnte Jens Josefsen, hendes værge, med alle dens tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, vådt og tørt, intet undtaget, til nævnte Lundekirkes bygningsfond at besidde med evig ret for sin og sin Henrik Andersens, engang hendes ægtemand, årtid at holde i Lundekirke et hvilket som helst år. Hun forpligter sig og sine arvinger at hjemle, overlade og fri ovennævnte tre gårde i Aspö og den ene gård i Åby, førnævnt, for førnævnte Lundekirkes bygningsfond fra nogen som helsts nuværendes eller kommendes krav og tiltale; dog på de nedennævnte betingelser, nemlig at Johanne selv til sine dages ende beholder brugsretten til førnævnte gård i Åby og har fri mulighed til at gøre brug af samme gårds indtægter til sin nytte. Men efter hendes død skal hr. Jens Most, kantor i Lund, og nævnte Jens Josefsen have førnævnte gård til deres brug og hvert år betale samme gårds leje, som de vil modtage, for at holde nævnte årtid; når de er døde overføres førnævnte gård med sine tilliggender, som det nævntes, frit til Lundekirkens bygningsfond. Til alle dise tings åbenlyse vidnesbyrd og fastere bevaring er vore segl vædhæftet nærværende skrivelse. Givet år og dag som ovennævnt.