1410. 1. maj. Lund


Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund, stadfæster domkapitlets privilegier.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Aa

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis uel audituris Petrus dei gracia. electus in archiepiscopum Lundensis ecclesie. eternam in domino salutem. ♦ Ex quo domini prepositus decanus totumque capitulum nostrum Lundense nobis in Christo dilectum nobis humiliter supplicarunt quatenus eorum priuilegia que a predecessoribus nostris hucusque habuisse dinoscuntur maxime in articulis infrascriptis graciose confirmare dignaremur. nos piis eorum precibus inclinati ac predecessorum nostrorum predictorum uestigiis inherere uolentes annuimus et consensu unanimi ipsius capituli nostri ordinamus perpetuis temporibus irrefragabiliter obseruandum. ♦ Primo quod cum aliquis prelatorum uel canonicorum de ipso capitulo diem clauserit extremum extunc ipsius exsecutor de capitulo exsistens una cum a<li>is exsecutoribus sui testamenti omnes et singulos fructus redditus et seruicia de suis dignitate et[1] prebenda. necnon de mensa. si residens exstitit prouenientes seu proueniencia per annum <integrum a> die mortis sue computandum pro suis exequiis honori<fice faciendis et pro> debitis ipsius defuncti fideliter soluendis percipiat et ordinacionem meram in bonis omnibus et singulis dictorum beneficiorum <ten>eat ad terminum prenotatum ♦ Et si aliquid reddituum seu prouentuum[2] predictorum ultra legatorum et debitorum huiusmodi solucionem superfuerit ueris heredibus ipsius[3] defuncti plenarie sine fraude qualibet assignetur saluis tamen exstimacionibus omnibus[4] beneficiorum predictorum. ♦ Item quod domini prelati et canonici Lundenses qui nunc sunt aut qui pro tempore fuerint et eorum uicarii in ecclesiis eorum[5] intitulatis seu prebendis aut dignitatibus suis annexis residentes a solucione cathedratici et[6] aliorum iurium et onerum archiepiscopalium omnium sint liberi exempti. ♦ Item. quod idem prelati et canonici Lundenses. iurisdicionem archiepiscopalem omnimodam[7] super uilicos. colonos et[8] inquilinos et familiam eorum in bonis ecclesiasticis siue mundanis ipsorum residentes habeant. ac decimam archiepiscopalem de annona alecibus et aliis quibusque per totam dyocesim libere leuent et integre percipiant ab eisdem. ♦ Item quod rebelles. contumaces et obstinatos ex ipsis familiis cum litteris ipsorum prelatorum et canonicorum propriis per censuram ecclesiasticam aggra<uacio>nis et diuorcii sentenciis ac aliis maioribus causis dumtaxat exceptis libere poterint cohercere ♦ Item quod dicti prelati et canonici Lundenses emendam super causis quadraginta marcharum et inferiorum cum banslæt[9] per totam dyocesim. et frithkøp[10] . de familia sua libere. poterint subleuare. ♦ Item quod familia predictorum prelatorum et canonicorum. in placito archiepiscopali incausata coram dominis suis respondeant et satisfaciant pro delictis. ♦ Item quod bona dictorum prelatorum et canonicorum communia et specialia in consimili libertate cum bonis nostris propriis conseruabimus iuxta posse ♦ Item quod dicti prelati et canonici in conducendis exactionibus pro equali pensione. omnibus aliis preferantur ♦ Item quod priuilegia canonicorum hucusque habita non infringamus sed ea. sub sigillo quo nunc utimur. et post confirmacionem nostram maiori sigillo nostro beniuole confirmemus ♦ Item quod in castris aduocatos ponamus secundum consilium capituli uel sanioris partis et non aliter. ♦ Item. quod ponamus officiales in curia Lundensi secundum consilium capituli. clericos et nullomodo laycos. ♦ Non solum autem premissos articulos uerum eciam omnia et singula priuilegia et gracias que et quas a quibuscumque predecessoribus nostris hactenus habuerant. cum omnibus et singulis articulis testamenti uenerabilis patris domini Nicolai dudum archiepiscopi. Lundensis. predictos prelatos canonicos et fabricam. ecclesie Lundensis. concernentibus tenore presencium confirmamus et seruare promitti<mus inco>ncusse.♦ In cuis rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo curie nostre Lundensis presentibus est <appensum ♦ Datum> Lundis. anno domini m°cd°x°[11] . die ascencionis. domini nostri Ihesu Christi.

1. et] mgl. Aa. 2. prouentuum] Aa: prouentum A. 3. ipsius] mgl. Aa. 4. omnibus] omnium Aa. 5. ecclesiis eorum] eorum ecclesiis Aa. 6. et] ac Aa. 7. omnimodam] herefter tilf. Aa habeant . 8. et] mgl. Aa. 9. banslæt] banslet Aa. 10. frithkøp] frethkøp Aa. 11. m°cd°x°] mcd decimo Aa.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde udvalgt ærkebiskop af Lundekirke, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindelig med Gud. Eftersom herrerne provsten, dekanen og hele vort i Kristus elskede kapitel i Lund ydmygt har bønfaldt os om, at vi nådigt ville værdiges at stadfæste deres privilegier, som de vides hidtil at have fået af vore forgængere, bøjer vi os for deres fromme bønner og, i ønsket om at træde i vore førnævnte forgængeres spor, bevilger og forordner vi med samme vort kapitels enstemmige samtykke, at det til evige tider ubrydeligt skal overholdes. For det første, at når nogen af prælaterne eller kannikkerne af samme kapitel dør, da skal samme eksekutor af kapitlet tillige med de andre eksekutorer af hans testamente oppebære de af hans dignitet og præbende samt af hans bord, hvis han er residerende, flydende frugter, indkomster og tjenester, alle og hver enkelt, at regne fra hans dødsdag, til bestridelse af hans hæderlige begravelse og til samvittighedsfuldt at betale samme afdødes gæld, og han skal beholde den uindskrænkede rådighed til føromtalte termin over de nævnte kirkelige embeders ejendomme, alle og hver enkelt. Og hvad der måtte blive til overs af førnævnte indkomster eller afkastelser efter betalingen af disse legater og gældsposter skal fuldt uden nogen svig overgives til samme afdødes sande arvinger, dog med forbehold af førnævnte kirkelige embeders samtlige virninge. Fremdeles at herrerne prælaterne og kannikkerne i Lund, de nuværende eller de til enhver tid værende, og deres vikarer, residerende ved deres hovedkirker eller ved de dertil henlagte præbender eller digniteter, skal være fri og undtagne fra betalingen af cathedraticum og alle andre ærkebiskoppelige afgifter og byrder. Fremdeles at samme prælater og kannikker i Lund skal have den fuldstændige ærkebiskoppelige jurisdiktion over deres bryder, landboer og rådsæder og deres undergivne, som bor på deres gejstlige eller verdslige gods og frit skal oppebære og helt og fuldt nyde den ærkebiskoppelige tiende af korn, sild, og alt muligt andet over hele stiftet. Fremdeles at de frit skal kunne ave genstridige, trodsige og halsstarrige blandt deres undergivne med samme prælaters og kannikkers egne breve under trussel om kirkens straf, dog med undtagelse af beskyldnings- og skilsmissedomme og andre større retssager. Fremdeles at nævnte prælater og kannikker i Lund frit skal kunne oppebære bøder i fyrremarkssager og mindre sager tillige med banslet og fredkøb af deres undergivne over hele stifet. Fremdeles at førnævnte prælaters og kannikkers undergivne, hvis der rejses sag imod dem på det ærkebiskoppelige ting, skal svare til og yde fyldest for deres forseelser over for deres herrer. Fremdeles at vi efter evne vil bevare nævnte prælaters og kannikkers fælles og private gods i samme frihed som vort eget gods. Fremdeles at nævnte prælater og kannikker ved forpagtning af len for samme afgift skal gå forud for alle andre. Fremdeles at vi ikke skal bryde kannikkernes hidtil hafte privilegier, men velvilligt stadfæste dem med det segl, vi nu bruger, og efter vor stadfæstelse med vort store segl. Fremdeles at vi skal indsætte fogeder på slottene i samråd med vort kapitel eller den forstandigere del af det og ikke anderledes. Fremdeles at vi skal indsætte som officialer i Lundegård i samråd med vort kapitel klerke og på ingen måde læge. Vi stadfæster med dette brev og lover uomstødeligt at overholde ikke blot ovenstående artikler, men også de privilegier og nådesbevisninger, alle og hver enkelt, som de hidtil har haft af alle vore forgængere, tillige med de artikler, alle og hver enkelt, af den ærværdige fader hr. Niels, fordum ærkebiskop af Lunds, testamente, som vedrører førnævnte prælater, kannikker og Lundekirkes bygningsfond. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vor Lundegårds segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1410 på vor Herre Jesu Kristi himmelfartsdag.