1410. 6. maj. Lindholm?


Sivert Krag kvitterer hr. Erik Bydelsbak for betalingen af 100 lybske mark, som dronning Margrete var ham skyldig.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Ab

Tekst

Alle men som thettæ breff høræ ellis see hilsær iæc Siword Kraghæ awapn kerligæ meth wor herre ♦ Kwngør iæc thet alle men nærwarendis som kommeskullendis [at iæc] wether[kennis] mic meth thettæ mit opnæ breff hundræthæ [lubiske mark at hawe wpbor]et aff en welbaren man her Eric Bydelbach [pa høyborne fyrstinne min nathighæ fr]wæ dronyng Marg[retes] wægnæ/ hwilkæ [.....][1] nathigæ førstinnæ mi[ch] skyldich war/ [.....][2] dronyng Margrete thet æy stathælich wildæ ha[.....][3] [pæn]ingæ som før ære næfnde ♦ tha bindir iæc mich [.....][4] then forscrefne her Eric meth syne arfwingæ skathæløst at[.....][5] dir och wilkaar hwor han mich in wil manæ innen s[anc]t[æ] [.....][6] dach som nw nest komber. och æy thæthæn at komme før iæc innen [.....][7] hafuer giort ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Andree Skøttæ et Wernerii Bole Presentibus est appensum ♦ Datum L[..]dholm[8] anno domini mocdxo ipso die beati Iohannis ante portam latinam etc.

1. [.....]] lakune på ca. 35 bogstaver. 2. [.....]] lakune på ca. 35 bogstaver. 3. ha[.....]] lakune på ca. 25 bogstaver. 4. [.....]] lakune på 20-25 bogstaver. 5. at[.....]] lakune på 20-25 bogstaver. 6. [.....]] lakune på 10-15 bogstaver. 7. [.....]] lakune på ca. 7 bogstaver. 8. L[..]dholm] = Lindholm?.

Oversættelse

Til alle, som hører eller ser dette brev, hilser jeg Sivert Krag, væbner, kærlig med vor Herre. Jeg kundgør for alle nærværende eller fremtidige, at jeg med dette mit åbne brev erkender at have oppebåret 100 mark lybsk af velbåren mand hr. Erik Bydelsbak på højbåren fyrstinde min nådige frue dronning Margretes vegne, hvilke .....1) nådige fyrstinde var mig skyldig .....2) dronning Margrete til stadighed ville holde dette .....3) førnævnte arvinger. Da forpligter jeg mig til .....4) den førnævnte hr. Erik med sine arvinger at holde skadesløs .....5) og vilkår hvor han vil indstævne mig inden ......6), som kommer næst og ikke da den at komme før jeg .....7) gjort. Til vidnesbyrd om denne sag er mit segl vedhængt sammen med andre gode mænds segl, nemlig Anders Skytte og Verner Bole, som er til stede. Givet .....holm i det Herrens år 1410 på selve sankt Johannes Ante portam latinam osv.