1410. 8. maj.


Brødrene Fikke og Radike Kerkendorp sælger det gods i Danmark, som de har arvet efter deres broder Zabel Kerkendorp, til biskop Peder i Roskilde.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thettæ breff see æller høræ. helsæ wi Fikke Kerkthorp. och Radyke Kerkthorp. sambrøthræ och affwapn. ewynnelighe meth wor hærræ. ♦ Widerlict scal thet wære alle mæn swosom nw ære och kommæ sculæ at wi meth woræ frænders och wenærs raath oc wiliæ solt. affhendæt. oc skøøt hawæ til ewinneligh æye. een hetherligh father oc hærræ meth guth. hærræ Pæther meth guths naathe biscop i Roskilde och hans arwingæ och æftirkommæræ alt wort gootzs. rørende och vrørænde/ friit och pantsætt. qwikt oc vqwikt swo wæl i fææ swosom i bohawæ som oss ær tilfallæt vppa rætt arfs wæghne. æftir wor kære brothærs døøth. hærræ Zabel Kerkthorp som riddæræ wor hwos siæl guth. hawæ. i hwor som the gootzs liggæ æller skikkethæ æræ. i Danmarks riighe meth all therræ rætt och tilliggilsæ. swosom ær ioorth. hws. agher. eng. skow. mark. fiskæwatn. fæægang. møller oc møllestæthæ. baathe til wæther oc til watn meth dam oc damsband. høght och lawt. woet och thiwrt ængtæ vndærtaghæt oc meth all giæld oc skyld som han skyldigh wor. och swosom andræ hanum skyldighe woræ i naghræ handæ maadæ meth rættæ. ♦ For hwilke sammæ gootzs wi wetherkænnæ oss. meth thettæ wort breff at hawæ opboræt och intaghit fult och alt i gothæ pænninge oc wæærth. æftir wor wiliæ. som wi oss wæl meth noghæ ladæ ♦ Och bekennæ wi oss i thet forscrefnæ gootzs. æller nogher thæss part. æller deel. ængen rætt athawæ æftir thænne dagh i naghræ handæ madæ. ♦ Fræmdeles bindæ wi oss til oc woræ arwyngæ. nærwærende oc kommæskulende athemblæ. fry oc frelsæ then forscrefnæ biscop Pæther oc hans arwingæ the forsagthe gootzs meth alle tilliggelsæ oc rætt. som forscrewæt staar for oss oc for woræ arwingæ oc for alle the som oss vppa røræ. æller kwnnæ vppa røræ. hær æftir i naghræ maadæ. ♦ Til hwos thingx witnæbyrth bæggæs woræ ingsiglæ[1] æræ forhængdæ thettæ breff. meth andræ ærlighe mæns ingsigle som een mæktugh oc wældugh hærræs. hærræ Wartzlaffs. meth gudhs nathe. hertugh i Stetyn oc førstæ øwer Land to Ryæn. hærræ. Wedighe Buggenhaghns som marscalk ær. hærræ Claws van Vitzen. hærræ Gerith Rwskes. hærræ Rolffs Nyenkerkes som riddære ære. Fikke van Vitzens oc Claws Kerkthorps som wæpnære ære. ♦ Giwæt æftir wors hærræ føthelsæ. fiorten hwndræthe aar vppa thet tiindæ aar then thoorsdagh nest foræ pyngxdaghe.

1. ingsiglæ] rettelse i det andet g A.

Oversættelse

Vi Fikke og Radike Kerkendorp, brødre og væbnere, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindelig med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi med vore frænders og venners råd og vilje har solgt og afhændet til den hæderværdige fader og herre i Gud, hr. Peder af Guds nåde biskop i Roskilde samt til hans arvinger og efterfølgere, og har skødet ham til evindelig besiddelse alt vort gods, rørligt og urørligt, frit og pantsat, levende og dødt, fæ såvel som bohave, der er tilfaldet os ved retmæssig arv efter vor kære broders, hr. Zabel Kerkendorps, ridders død - Gud være hans sjæl nådig - hvor det gods så end er beliggende eller kan forefindes i Danmarks rige, med alle rettigheder og tilliggender, nemlig jord, huse, ager, eng, skov, mark, fiskevand, græsgange, møller og møllesteder, både til vind og til vand, med dam og dæmning, højt og lavt, vådt og tørt uden undtagelse og med al den gæld og skyld, som han var skyldig, eller som andre var ham skyldig på nogen som helst måde med rette. Vi anerkender med dette vort brev at have oppebåret og modtaget fuldstændig betaling for dette samme gods i gode penge og værdier efter vor vilje, således at vi er veltilfredse dermed. Vi bekender, at vi ikke for fremtiden på nogen som helst måde har nogen ret til dette foranskrevne gods eller til nogen part eller del deraf. Fremdeles forpligter vi os og vore arvinger, nulevende og fremtidige, til at hjemle, fri og frigøre føromtalte biskop Peder og hans arvinger fornævnte gods med alle tilliggender og rettigheder, således som skrevet ovenfor over for vore arvinger, alle der angår os eller kunne angå os på nogen som helst måde for fremtiden. Til vidnesbyrd herom er begge vore segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende andre ærlige mænd, nemlig den mægtige og vældige fyrste, hr. Vartislav, af Guds nåde hertug i Stettin og fyrste over Rügen, hr. Wedege Buggenhagen, der er marskal, hr. Klaus von Vitzen, hr. Gert Ruske, hr. Rolef Nienkerke, riddere, Fikke von Vitzen og Klaus Kerkendorp, væbnere. Givet år 1410 efter vor Herres fødsel torsdagen inden pinsedag.