[1410. 25. maj-1412. 28. oktober].


Pave Johannes 23. pålægger biskopperne af Slesvig, Ribe og Viborg at undersøge kong Erik Plovpennings levned og de beretninger om mirakler ved hans grav, som dronning Margrete har underrettet ham om, med henblik på optagelse af ham blandt kirkens helgener.

Tekst

Iohannes etcetera uenerabilibus fratribus ..[1] Sleswicensi et ..[2] Ripensi ac ..[3] Wibergensi episcopis salutem etcetera ♦

Ut corda fidelium in sui amore rex celestis accendat et incredulos conuertat ad fidem sanctos suos miraculis magnificauit gloriosis deuotiores enim fideles ipsi redduntur altissimo / dum uident electos ipsius post exitum huius uite felicem uirtutibus choruscare / ac reliqui eum sequi desiderant cum se sequentibus eterna premia largiatur / ♦

Sane dignas domino referimus gratias quod sicut carissima in Christo filia nostra Margareta regina Dacie illustris nobis suis litteris intimauit olim clare memorie Ericus rex Dacie de progenitoribus eiusdem regine erat uir fidei catholicus et ad dei ecclesiam omni ueneratione deuotus / cuius saluti ille humani generis hostis antiquus inuidens domino permittente adeo ut quondam Abel dux Sleswicensis eius germanus regnandi ambitione obcetatus / scilicet ut eo perempto sibi in eodem regno Datie succederet uite ipsius regis qualitercumque insidiabatur / quam ob rem multis malis increbrescentibus / tandem rex ipse innocens manibus et mundo corde eodem duce cum quibusdam suis complicibus in hac parte ministris scelerum dolose ordinantibus anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo in uigilia sancti Laurentii martiris eciam uitam martirio feliciter consumauit eiusque corpore ipsi occisores ne unquam appareret postea ut credebant in quodam flumine in ipso regno submerso / et subsequenter in illo quasi miraculoso reperto et cognito atque in ecclesia domus fratrum predicatorum[4] Sleswicensi sepulto postquam in eadem ecclesia per multa tempora quieuit inualescentibus illis signis et miraculis ut pie creditur meritis dicti regis cooperante altissimo / ad ecclesiam maiorem Sleswicensem reuerenter translatum extitit et in utroque loco huiusmodi sepulture extunc eciam multa claruerunt et clarent miracula nam illic cecus uisus surdis auditus / claudis gressus et aliis languidis medela diuinitus reparantur / nec omittendum est quod nouissime quidam puer uitafunctus / post uotum per eius parentes emissum / quod dictum puerum cum ymagine cerea ad tumbam dicti regis in eadem ecclesia maiori ipsi parentes adduceri uellent / illico spiritum uitalem resumpsit / et etiam quedam matrona multis annis podagre pulsata molestia in pedibus ita quod per se transire non posset / oratione fusa ibidem ad ipsum dominum exaudita est / nam repente corporis integram susceperat sospitatem propter que et multa similia miracula que ibi fiunt / ut frequentetur deuotio christifidelium in partibus illis ad uenerationem dicti regis creuit et crescit cotidie assidue / credunt enim predicti fideles animam beatam dicti regis largiente patre luminum sanctis perhenniter in celestibus congaudere / ♦

Cum igitur si super hiis ueritas fame concordet sanctorum deceat ipsum regem ascribi cathalogo ut condignis laudibus extollatur in terris quem ut ex premissis elicuit uirtus altissimi iam sublimauit in celis ♦

Quocirca fraternitati uestre de fratrum nostrorum consilio per apostolica scripta mandamus quatinus de uita et meritis memorati regis ac prefatis et aliis miraculis que in ecclesiis ipsis fiunt sepius ut prefertur et eorum circumstantiis uniuersis iuxta interrogatoria que uobis sub bulla nostra transmittimus interclusa diligenter et solicite inquirentes / que inueneritis nobis per uestras litteras harum seriem continentes de uerbo ad verbum intimare studeatis ita quod eis fides possit plenaria merito adhiberi ♦

Datum

Forma examinandi testes ♦

Testes legitimos quos super uita conuersacione et miraculis clare memorie Erici regis Dacie / cuius corpus in ecclesia Sleswicensi requiescit / debetis recipere / prius per ... prestito iuramento in forma consueta de dicenda per ipsos ueritate super illis de quibus per uos in hac parte interrogati fuerint / parte pretio amore odio uel timore se motis quo [que] diligenter examinare curetis / et de omnibus que dixerint / interrogate ipsos quomodo ea sciunt / quo die / quibus parentibus / ad cuius inuocationem quo loco et quibus uerbis interpositis / et de nominibus illorum circa quos miracula fore facta dicuntur / et si eos cognoscebant / et quot diebus ante uiderunt eos infirmos / et quanto tempore fuerunt infirmi / et quanto tempore uisi sunt sani / et de quo loco sunt oriundi / et interrogentur de omnibus circumstantiis diligenter / et circa singula capitula siue singulos articulos fiant ut expedit premisse questiones / et series testimonii et uerba testium fideliter redigantur in scriptis ita quod possit eis fides plenaria merito adhiberi.

1. ..] = Johan Skondelev. 2. ..] = Peder Lykke. 3. ..] = Lave Glob. 4. predicatorum] predicatores Aa1.

Oversættelse

Johannes og så videre til sine ærværdige brødre bisperne (Johan) af Slesvig, (Peder) af Ribe og (Lave) af Viborg hilsen og så videre.

For at den himmelske konge kan opildne de troendes hjerter i kærligheden til sig og omvende de ikke-troende til troen, har Han gjort sine helgener mere glorværdige ved hjælp af strålende mirakler, thi de troende bringes så meget des mere hengivne tilbage til Den Højeste selv, som de erfarer, at Hans udvalgte stråler med dyder efter en lykkelig udgang på dette liv, og de øvrige ønsker at følge Ham, fordi Han fordeler evig belønning til dem, der følger Ham.

Sandelig er vi Herren taknemmelige, at, således som vor allerkæreste datter i Kristus den strålende dronning Margrete af Danmark har betroet os i sin skrivelse, der engang var en kong Erik af Danmark, af strålende minde, én blandt samme dronnings forfædre: denne mand, ret i troen, var helt og holdent hengiven til Guds kirke. Men da trådte hin menneskehedens gamle fjende til, misundelig over hans frelse ved Herrens gunst, i den grad at Abel, fordum hertug af Slesvig, hans broder, forblændet af ærgerrighed efter at regere, gjorde anslag imod denne konges liv på enhver måde, nemlig for at han kunne efterfølge ham i Danmarks rige, når han var blevet udslettet; på grund af dette, under fremkomsten af utallige onder, døde kongen omsider, lykkeligt for martyriet, uskyldig på hænderne og med rent hjerte, idet samme hertug med sine kumpaner i denne gerning svigagtigt foranstaltede udåden, og det var på Sankt Laurentii aften, også martyr, i Herrens 1250nde år. Efter hans lig var blevet smidt i en flod i nævnte rige, for at det ikke nogensinde skulle dukke op efterfølgende, sådan som drabsmændene troede, blev det efterfølgende som ved et mirakel fundet i floden og genkendt og dernæst begravet i prædikebrødrenes klosterkirke i Slesvig. Efter liget havde ligget her i lang tid, idet hine tegn og mirakler tog til i styrke på grund af nævnte konges fortjenester under medvirken af Den Højeste, som man fromt tror, blev det højtideligt overført som første skridt mod helgenværdigheden til Slesvigs domkirke, og på begge gravsteder har mange strålende mirakler fundet sted. Og dette finder fremdeles sted: thi sidstnævnte sted bliver blinde gengivet synet, døve hørelsen, halte får deres gang igen, og helbredelse findes for andre syge på guddommelig vis, for ikke at tale om den nyligste hændelse: en dødssyg dreng fik pludselig livsånden igen, efter hans forældre havde afgivet løfte på, at samme forældre ville se til, at han førtes til nævnte konges grav i samme domkirke med et voksbillede. Ligeledes en kone, som havde været plaget af podagra i fødderne igennem mange år, således hun ikke kunne gå: efter en bøn var blevet fremført sammesteds til Herren, genvandt hun pludselig kroppens fuldkomne helbred. På grund af disse og mange lignende mirakler som finder sted der, så at Kristi troendes hengivelse fejres i disse egne til tilbedelse af nævnte konge, er hengivelsen vokset og vokser fremdeles vedvarende og dagligt, thi førnævnte troende tror på, at nævnte konges hellige sjæl glæder sig evindelig med lysets gavmilde fader blandt himmelske helgener. Hvis således sandheden stemmer overens med rygtet om disse ting, sømmer det sig, at denne konge skrives op i helgenernes katalog, for at han kan fejres med passende tilbedelse på jorden, han som, som det fremgår af det førnævnte, dyden nu har opløftet i Den Højestes himmel. Følgelig befaler vi jer, vore brødre, efter vore brødre kardinalers råd, at I i henhold til den undersøgelsesformular, som vi oversender jer omsluttet under vor bulle, omhyggeligt og omsorgsfuldt undersøger nævnte konges liv og fortjenester og førnævnte og andre mirakler, som finder ofte sted i hine kirker, som nævnt, og alle omstændighederne forbundet hermed. Hvad I måtte finde ud af, skal I se grundigt til at gøre os bekendt med ved jeres skrivelser indeholdende en liste over disse ting fra ord til andet, således at fuld tiltro til disse kan udvises efter fortjeneste.

Givet.

Hermed proceduren til at eksaminere vidnerne.

I skal sørge for omhyggeligt at eksaminere hver og et af de legitime vidner angående kong Erik af Danmarks, af strålende minde, liv, vandel og mirakler, hvis krop hviler i Slesvig domkirke. I bør først modtage dem, efter de har aflagt ed i den gængse form om at sige sandheden om de ting, de vil blive udspurgt om af jer i denne sag, idet særstandpunkter, penge, kærlighed, had eller frygt er bragt af vejen. Spørg dem om alt, hvad de siger: hvordan de ved det, om hvilken dag, hvilke forældre, til anråbelse af hvem, på hvilket sted, ved hvilke ords mellemkomst og hines navne, omkring hvem miraklerne siges at have fundet sted; og hvis de kendte dem, og for hvor mange dage siden, de har set dem syge, hvor lang tid de var syge, hvor lang tid de har syntes raske, og om deres hjemstavn. Og de skal omhyggeligt udspørges om alle omstændigheder. Og førnævnte spørgsmål skal stilles angående hvert enkelt kapitel eller hvert enkelt punkt, i overensstemmelse med det hensigtsmæssige, og listerne med vidnesbyrd og vidnernes ord skal nedskrives omhyggeligt, således at fuld tiltro kan udvises til disse skrivelser efter fortjeneste.