1410. 7. juni. Fyns landsting


Henrik Nielsen af Sandager overdrager to gårde i Slevstrup i Skam herred til Skamby kirke for sjælemesser.

Tekst efter Aa

Tekst

Och udi rethe laugde forne Jørgenn Quitzow en copi aff fundatzenn som hederlig mand mester Hans Lang leesemester udi vor kiøpstadtt Otthensse haffuer aff latinen paa danske udsatt och forklaridt, huilcken fundatz er udgeffuen paa Føenboe landz ting aar Mccccx. løffuerdagen nest for Barnabe apostoli dag lydendis udi sinn meening att Hendrick Nielssenn aff Sandager Stoedtt forne dag inden forde fire ting stocke, och fran sig och sine arffuinge och till sognepresten till Skambye kircke, och hans eptherkommer hen anthuordede thuende gaarde udi Slebstrup udi Skamherritt, medtt aldtt thett som thennom tilhører till en euig brug, dog medt saadan vilkor och pact, att forne sogneprest och hans eptherkommere skulle thuende dage om uggen vryggeligen, och till euig tidtt holde messer och ander gudfrüchtig begiengelsser for forne Hendrik Nielssens affdøde foreldre, och alle andre som wore hensoffuede och huilde udi Christo till en gudfrüchtig hukommelsse ♦ Och ther som forne messer icke haldis skulle forne Hendrick Nielssen ock hans sande arffinge vden all forhindring, mine thoe gaarde, medtt ald theris tilbehøring igen kreffue, och forne Skambye prest skulle verre forpligtt thennom att affstaa och offueranthuorde till forne Hendrich Nielssenn, eller hans sande arffuinge uden all giensigelse och modttstandt etcetera som forne copie aff forne fundatz videre udi sig selff formelder och indeholder.

Oversættelse

Nævnte Jørgen Quitzow fremlagde i retten en kopi af stiftelsesbrevet, som den hæderlige mand magister Hans Lange, lærer i vor købstad Odense, har oversat fra latin til dansk og redegjort for, hvilket stiftelsesbrev er udstedt på Fyns landsting år 1410 lørdagen inden apostlen Barnabas' dag, og hvis indhold er følgende: at Henrik Nielsen af Sandager førnævntenævnte dag stod inden for førnævnte fire tingstokke og fra sig og sine arvinger overdrog to gårde i Slevstrup i Skam herred med alt, hvad der hørte til dem, til evig benyttelse for sognepræsten ved Skamby kirke og hans efterfølgere, dog med det vilkår og på den betingelse, at fornævnte sognepræst og hans efterfølgere to gange om ugen uigenkaldeligt til evig tid skulle lade holde messer og anden gudfrygtig højtideligholdelse for fornævnte Henrik Nielsens afdøde forældre og til gudfrygtig erindring af alle andre, som var døde og hvilede hos Kristus. Hvis nævnte messer ikke blev holdt, skulle nævnte Henrik Nielsen og hans sande arvinger uden nogen hindring kunne kræve de to gårde med alle deres tilliggender tilbage, og nævnte præst i Skamby skulle være forpligtet til at afstå dem og overdrage dem til nævnte Henrik Nielsen eller hans rette arvinger uden nogen som helst indsigelse eller modstand og så videre, således som nævnte kopi af stiftelsesbrevet videre meddeler og indeholder.