1410. 28. juli. Bologna


Paven udnævner Peder Mikkelsen (Kruse), som i forvejen var valgt af kapitlet, til ærkebiskop i Lund.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes dilecto filio Petro electo Lundensi salutem (et apostolicam benedictionem)[1] ♦ Romani pontificis quem pastor ille celestis et episcopus animarum potestatis sibi plenitudine tradita ecclesiis pretulit uniuersis plena uigiliis solicitudo requirit ut ipse circa cuiuslibet statum ecclesie sic uigilanter excogitet sicque prospiciat diligenter quod per eius prouidentiam circumspectam ecclesiis singulis pastor accedat ydoneus et rector prouidus deputetur qui populum sibi commissum salubriter dirigat et informet ut ecclesie ipse superni fauoris auxilio suffragante uotiue prosperitatis successibus gratulentur ♦ Dudum siquidem bone memorie Iacobo archiepiscopo Lundensi regimini Lundensis ecclesie presidente nos cupientes eidem ecclesie cum ipsam uacare contingeret per apostolice sedis prouidentiam utilem et ydoneam presidere personam provisionem ipsius ecclesie duximus ea uice specialiter reservandam/ decernentes exnunc irritum et inane si secus super hiis per quoscumque quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ♦ Postmodum uero ecclesia predicta per obitum eiusdem Iacobi archiepiscopi qui extra Romanam curiam diem clausit extremum uacante dilecti filii capitulum dicte ecclesie huiusmodi reseruacionis et decreti forsan ignari te canonicum eiusdem ecclesie in sacerdotio constitutum in archiepiscopum Lundensem licet de facto concorditer elegerunt tuque reservacionis et decreti predictorum similiter inscius electionis huiusmodi illius tibi presentato decreto consensisti etiam de facto et deinde reservacione et decreto predictis ad tuam notitiam deductis huiusmodi electionis negotium proponi fecisti in consistorio coram nobis ♦ Nos igitur electionem ipsam et quaecunque inde secuta utpote post et contra reservationem et decretum predicta de facto ut premittitur attemptata reputantes prout erant irrita et inania ad prouisionem eiusdem ecclesie celerem et felicem de qua nullus preter nos hac uice se intromittere potuit siue potest reseruacione et decreto obsistentibus supradictis ne ecclesia ipsa longe uaccacionis exponeretur incommodis paternis et solicitis studiis intendentes post deliberacionem quam super hiis cum fratribus nostris habuimus diligentem/ demum ad te cui de litterarum sententia uite mundicia honestate morum spiritualium prouidentia et temporalium circumspeccione aliisque multiplicum uirtutum donis apud nos fidedigna testimonia perhibentur direximus oculos nostre mentis quibus omnibus necnon dictorum capituli te eligentium concordi uoluntate attenta meditacione pensatis de persona tua nobis et eisdem fratribus ob tuorum exigenciam meritorum accepta prefate ecclesie de ipsorum fratrum consilio auctoritate apostolica prouidemus/ teque illi perficimus archiepiscopum et pastorem curam et administracionem ipsius ecclesie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo firma spe fiduciaque conceptis quod prefata ecclesia per tue circumspeccionis industriam et prouidentiam circumspectam gratia tibi assistente diuina salubriter et prospere dirigetur ac gratia in eisdem spiritualibus et temporabilibus suscipiet incrementa/ ♦ Quo circa discrecioni tue per apostolica scripta/ mandamus quatinus impositum tibi a domino onus regiminis dicte ecclesie deuote suscipiens curam et administracionem predictas sic exercere studeas solicite fideliter et prudenter quod prefata Lundensis ecclesia gubernatori prouido et fructuoso administratori gaudeat se commissam/ tuque preter eterne retribucionis premium nostram et dicte sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis ♦ Datum Bononie quinto kalendas augusti anno primo.

1. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa.

Oversættelse

Johannes med hilsen og apostolisk velsignelse til vor elskede søn Peder, udvalgt ærkebisp i Lund. Omsorg opfyldt af vågen hos den romerske biskop, som hin himmelske hyrde og sjælenes overseer har stillet foran alle kirker, idet magtens fulde opfyldelse er ham overdraget, kræver, at han årvågent betænker og omhyggeligt ser til enhver kirkes tilstand, således at en passende hyrde og betænksom leder, som gavnligt kan styre og oplyse det til ham betroede folk, tilfalder og tildeles hver enkelt kirke, for at kirkerne selv skal glæde sig over lykkelig fremgang, viede med hjælp fra den højestes begunstigelse og yndest. Da vi jo allerede før, da ærkebisp Jakob af Lund, from ihukommelse, forestod styringen af Lunde kirke, ved apostolisk provision ønskede en passende og nyttig person til at forestå samme kirke, når det skete, at den stod tom, forbeholdt vi os udnævnelsen ved denne lejlighed, idet vi erklærede for ugyldigt og magtesløst, hvis det hændte, at nogen fra da af, hvem og på hvilket grundlag det end måtte være, forsøgte at handle anderledes i disse sager, med eller uden vidende. Men senere, da førnævnte kirke stod tom på grund af den samme ærkebisp Jakobs død, han som udåndede uden for den romerske kurie, valgte vores elskede sønner, nævnte kirkes kapitel, om end faktisk, dig, der da var kannik i samme kirke og indviet i præsteskabet, til ærkebisp - om end ved gerningen - i Lund, måske uvidende om reservationen og dekretet, og du, ligeledes uvidende om reservationen og dekretet, indvilligede ved gerningen; men da reservationen og dekretet herefter kom til dit kendskab, foranledigede du, at denne valghandling blev fremført i konsistorium i vores nærvær. Således overvejede vi dette valg og hvad som helst, der fulgte heraf, da det jo blev afholdt faktisk, som forudskikket, og efter og i modstrid med førnævnte reservation og dekret, og da jo det var ugyldigt og magtesløst til at besætte denne kirke lykkeligt og hurtigt, hvilket ingen ud over os har kunnet eller kan befatte sig med, idet ovennævnte reservation og dekret forbyder dette; men for ikke kirken skal udsættes for uhensigtsmæssig lang ledighed, og da vi er opfyldt af faderlig og omsorgsfuld iver efter den omhyggelige overvejelse, som vi har haft om disse sager med vore brødre, har vi rettet vores sjæls øjne mod dig, for hvem troværdige vidnesbyrd udvises hos os om lærdom, pletfri og ærlig vandel, forsyn for de åndelige sæder, omhu i timelige sager og adskillige andre dydens gaver. Idet vi tager alle disse ting og det omtalte kapitel, der i enighed og med opmærksom overvejelse har valgt dig, i betragtning, omfatter vi din person med provision for førnævnte kirke på grund af dine fortjenesters krav, der er modtaget hos os og vore brødre, på de samme brødres råd og med apostolisk myndighed, og vi gør dig til ærkebisp og hyrde for hin kirke fuldt tilforordnende styringen af denne kirke til dig i åndelige og timelige sager, idet den guddommelige nåde skal stå dig bi. Derfor pålægger vi din skønskraft ved apostolisk skrivelse, at du hengivent påtager dig den byrde, herren har pålagt dig, at styre den omtalte kirke, og at du bestræber dig på at udøve den førnævnte omsorg og styrelse så klogt, trofast og indsigtsfuldt, at førnævnte Lunde kirke kan glæde sig over at være blevet tildelt en forudseende styrmand og frugtbringende leder, og således at du i rigt mål kan opnå vores og det nævnte sædes velsignelse og nåde ud over den evige belønnings fortjeneste. Givet i Bologna på den femte dag før kalendae i august i det første år.