1410. 28. juli. Bologna


Paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger Herrens Legems alter i Lunds domkirke.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes (episcopus seruus seruorum dei)[1] ♦ Uniuersis christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Immensa diuine largitatis beneficia etcetera ♦ Cum itaque sicut accepimus ad altare corporis Christi situm in ecclesia Lundensi certis diebus anni ob reuerentiam et honorem sacratissimi corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi deuocionis causa maxima confluit populi multitudo/ cupientes igitur ut[3] huiusmodi christifideles in eorum laudabili proposito confouere ut fideles ipsi in huiusmodi deuotione conseruentur quo exhoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus uere penitentibus et confessis qui in natiuitatis circumscisionis[4] epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini nostri et penthecostes ac natiuitatis annunciationis purificationis et assumptionis beate Marie uirginis et natiuitatis beati Iohannis baptiste et apostolorum Petri et Pauli ac dedicacionis ipsius altaris festiuitatibus et celebritate omnium sanctorum necnon per ipsarum natiuitatis epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini ac natiuitatis et assumpcionis beate Marie ac natiuitatis beati Iohannis et apostolorum predictorum festiuitatum octauas et per sex dies predictam festiuitatem penthecostes immediate sequentes altare ipsum deuote uisitauerint annuatim singulis uidelicet festiuitatum et celebritatis tres annos et totidem quadragenas/ octauarum uero et sex dierum predictorum diebus quibus altare ipsum uisitauerint ut prefertur centum dies de injunctis eis penitentiis relaxamus/ presentibus post decennium minime ualituris ♦ Uolumus autem quod si alias uisitantibus dictum altare seu ad eius conseruacionem manus porrigentibus adiutrices seu alias aliqua alia indulgentia imperpetuum uel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit huiusmodi presentes littere nullius existant roboris vel momenti ♦ Datum Bononie quinto kalendas augusti anno primo.

1. Iohannes (episcopus seruus seruorum dei)] Iohannes etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. ut] gennemstreget Aa. 4. circumscisionis] = circumcisionis.

Oversættelse

Johannes, biskop, Guds tjeneres tjener. Hilsen og apostolisk velsignelse til alle troende i Kristus, som vil se nærværende skrivelse. Guddommelig gavmildheds umådelige nådegaver og så videre. Da således en vældig menneskeskare er strømmet til Herrens legems alter i Lunds domkirke på særlige dage i året af ærbødighed og ærefrygt og for at tilbede vor Herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod, og idet vi således begærer, at sådanne kristne finder støtte i deres rosværdige forehavende, for at de selv kan bevares troende i hengivelsen og for at de sammesteds af den grund skal se sig så meget des rigeligere vederkvæget ved den himmelske nådes gave, løser vi, med støtte i den almægtige Guds barmhjertighed og hans apostles, Peter og Paulus' myndighed, alle sandt angrende og bekendende fra de dem pålagte kirkestraffe, når de årligt med sand anger og bekendelse besøger alteret på følgende festdage: nemlig for Herrens fødsel omskærelsesdag, tilsynekomst, genopstandelse, himmelfart, legem; i pinsen; den hellige jomfru Marias fødselsdag, budbringelse, renselse og himmelfart; og den hellige Johannes Døbers og apostlene Peter og Paulus' fødselsdag; og indvielsen af dette alter. Endvidere fejringen af allehelgensdag og på oktaverne for festerne: Herrens fødselsdag, tilsynekomst, genopstandelse, himmelfart og legem og den hellige jomfru Marias fødselsdag og himmelfart og førnævnte apostle Peter og Paulus' og Johannes Døbers fødselsdag, og i seksdagsperioden følgende umiddelbart efter pinse. Det skal være således, at de, der besøger alteret på hver enkelt festdag og på fejreingen af allehelgensdag, eftergives tre år og lige så mange kvadragener af deres straf, men de der besøger alteret på førnævnte oktaver og perioden på 6 dage efter pinse eftergives 100 dage. Nærværende brev skal ikke gælde efter 10 år. Men det er vor vilje, at, hvis en indulgensskrivelse er blevet tilstået af os, hvad enten den er evig eller med en endnu ikke udløbet tidsfrist til dem, der på et andet tidspunkt besøger nævnte alter, eller giver en hjælpende hånd til dets bevarelse, eller på et andet tidspunkt et eller andet andet, skal dette nærværende brev ikke have nogen kraft eller tyngde. Givet i Bologna den femte dag før kalendas i august i vort første år.