1410. 8. august. Bologna


Paven tilbagekalder udnævnelsen af Otto Boesen, provst i Vardesyssel, til biskop i Ribe, og udnævner den tidligere af Gregor 12. udnævnte Peder Lykke til biskop samt befaler denne at aflægge bispeeden til biskopperne i Slesvig og Viborg.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes etcetera uenerabili fratri Petro episcopo Ripensi salutem etcetera ♦ Pastoralis officium debitum cui disponente domino presidemus exposcit ut de uniuersis orbis ecclesiis et presertim illis que suis uiduate pastoralibus uaccacionis incommodo deploarare noscuntur solicite cogitamus ut illis preficiantur uiri prouidi in pastores qui eas uelint et ualeant salubriter regere et feliciter gubernare ♦ Sane ecclesia Ripensi ex eo uacante quod nos hodie dilectum filium Ottonem Boetii prepositum in Warwethsyssel in eadem ecclesia tunc electum Ripensem licet absentem a uinculo quo eidem ecclesie cui tunc preerat tenebatur de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis plenitudine absoluentes ipsum ad preposituram suam in Warwethsyzel in eadem ecclesia et alia beneficia ecclesiastica que tempore promocionis facte de ipso per sedem apostolicam ad eandem ecclesiam tunc eciam uacantem obtinebat auctoritate apostolica duximus reponendum ♦ Nos ad prouisionem eiusdem ecclesie celerem et felicem de longe uaccacionis <ne> exponeretur incommodis paternis et solicitis studiis intendentes post deliberacionem quam de proficiendo eidem ecclesie personam utilem et eciam fructuosam cum dictis fratribus habuimus diligentem demum ad te de cuius persona sicut nobis exposuisti dudum iniquitatis filius Angelus Corario olim Gregorius XII in sua obedientia nuncupatus postquam uenerabiles fratres nostri sancte roamane ecclesie cardinales de quorum numero tunc eramus ab eodem Angelo de ciuitate Lucana in qua tunc cum sua curia residebat recesserunt et ante sententiam contra eundem Angelum in generali concilio Pisis celebrato latam per quam dictus Angelus notorius scismaticus et pertinax hereticus declaratus extitit tunc eciam certo modo uacanti prouidit teque illi prefecit in episcopum et pastorem quamuis de facto tibique munus consecracionis fecit impendi tuque pretextu prouisionis et perfeccionis predictarum credens id tibi licere regimini et administracioni bonorum eiusdem ecclesie te immiscuisti similiter de facto omnem inhabilitatis et infamie maculam seu notam per te premissorum occasione contractam auctoritate prefata penitus abolentes necnon ea que per te circa regimen et administracionem predicta alias tamen rite sunt gesta eadem auctoritate ratificantes et appropriantes consideratisque grandium uirtutum meritis quibus personam tuam illarum largitor dominus multipliciter insign<i>t[1] direximus oculos nostre mentis ♦ Intendentes igitur tam ipsi ecclesie Ripensi quam eciam gregi dominico salubriter prouidere de persona tua nobis et eisdem fratribus ob dictorum tuorum exigenciam meritorum accepta dicte ecclesie de eorundem fratrum consilio auctoritate predicta prouidemus teque illi preficimus in episcopum et pastorem curam et administracionem ipsius eclesie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo in illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod dextra domini tibi assistente propitia prefata ecclesia in tue industrie et circumspeccionis studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur grataque in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiat incrementa ♦ Uolumus autem quod quam primum habueris litteras presentes expeditas in manibus uenerabilium fratrum nostrorum Slesuicensis et Wibergensis episcoporum fidelitatis debite solitum prestes iuramentum iuxta formam quam sub bulla nostra mittimus introclusam quibus et eorum cuilibet per alias nostras mandauimus ut a te nostra et romane ecclesie nomine huiusmodi recipiant seu recipiat iuramentum ♦ Quocirca firmitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus impositum tibi a domino onus regiminis dicte ecclesie deuote suscipiens curam et administracionem predictas sic exercere studeas solicite fideliter et prudenter quod prefata ecclesia gubernatori prouido et fructuoso administracioni gaudet se commissam tuque preter eterne retribuccionis premium nostram et dicte sedis laudationem et gratiam exinde uberius consequi merearis ♦ Datum Bononie sexto idus augusti anno primo.

1. insign<i>t] insignunt Aa.

Oversættelse

Johannes o.s.v. til sin ærværdige broder Peder, biskop i Ribe. Skyldighed over for den hyrdepligt, som vi ved guddommelig disposition forestår, kræver, at vi omhyggeligt tager alle kirker i betænkning, i særdeleshed dem som vides at jamre over mangel på hyrder og ledighedens ubekvemmelighed, således at alle omsorgsfulde mænd, der vil og formår at lede fordelagtigt og styre lykkeligt, gives bestyrelsen af dem. Da jo kirken i Ribe står tom af den grund, at vi i dag på vore brødres råd og ved den apostoliske magts fuldkommenhed har besluttet at løse Otto Boesen, præst i Vardesyssel og dengang Ribes udvalgte i den samme kirke, om end fraværende, fra det bånd, med hvilket han holdtes til den samme kirke, som han dengang forestod; og da vi har besluttet, at han skal føres tilbage til sit prepositur i Vardesyssel i den samme kirke og til de øvrige kirkelige beneficier, som han på tidspunktet, da forfremmelsen af ham ved det apostoliske sæde fandt sted til den samme også dengang ledige kirke, besad med apostolisk bemyndigelse, har vi, opfyldt af faderlig og omsorgsfuld omhu, vendt vor sjæls øjne mod dig efter omhyggelig overvejelse, som vi har haft med de nævnte brødre angående tilforordning til den samme kirke af en nyttig og gavnlig person med henblik på en hurtig og lykkelig embedsbesættelse af samme kirke, for at den ikke skulle udsættes for den lange ledigheds ubekvemmeligheder. Du blev yderligere, således som du har udlagt det for os, på gyldig måde tilforordnet den samme kirke af uretfærdighedens søn, Angelo Corario, dengang kaldet Gregor 12. i sit embede, på tidspunktet efter at den hellige romerske kirkes kardinaler, blandt hvis antal vi dengang var, havde trukket sig tilbage fra samme Angelo og byen Lucca, i hvilken han dengang residerede med sin kurie, men før dommen mod samme Angelo blev ført på det i Pisa afholdte koncil, ifølge hvilken dom omtalte Angelo blev erklæret for skismatiker og hårdnakket kætter. Han hængte indvielsens gave på dig, og idet du under dække af førnævnte udnævnelse og fuldkommenhed troede, at det var dig tilladt, påtog du dig bestyrelsen af den samme kirkes goder. Men vi tilintetgør ved apostolisk bemyndigelse nådigt og fuldkomment den plet eller det mærke af alt upassende og skændigt, som du ved gerningen samtidigt hermed har pådraget dig på grund af det forudnævnte og godkender på samme bemyndigelse det, som med hensyn til forvaltning og styrelse er blevet udført af dig ved anden lejlighed, men dog efter forskrifterne, i betragtning af dine store dyders fortjeneste, med hvilke Herren og giveren af sådanne har udstyret dig i rigt mål. Idet vi retter vort sind såvel mod selve Ribe kirke som mod at tage omsorg for Herrens hjord, udnævner vi din person, som vi og vore brødre optager på grund af dine fortjenesters krav, til samme kirke. Det sker på de samme brødres råd og den førnævnte bemyndigelse og vi stiller dig foran kirken som biskop og hyrde, idet vi overlader dig omsorg for og forvaltning af samme kirke i åndelige såvel som timelige sager, idet vi stoler på ham, som giver nåden og fordeler gaverne, så førnævnte kirke med Herrens bevågne hånd som støtte for dig kan styres gavnligt og heldigt rettes efter din flids og omhus nyttebringende virksomhed og oppebære påskønnelsesværdige forøgelser. Men vi vil, at, så snart du har nærværende brev uhindret, skal du i vor ærværdigege brødre slesvig- og viborgbispens hænder yde den sædvanlige ed om pligtskyldig troskab ifølge den form, som vi har lagt i vort brev, hvem vi gennem andre af vore skrivelser har pålagt at modtage denne ed i vort og den romerske kirkes navn, samlede eller hver for sig. Således pålægger vi din fasthed med apostolisk skrivelse, at du, idet du hengivent påtager den dig af Herren pålagte byrde at styre omtalte kirke, virker omsorgsfuldt, trofast og klogt for at udøve førnævnte opsigt og forvaltning, således at førnævnte kirke kan glæde sig over at være givet til en årvågen styrmand og gavnlig forvalter, og du selv kan fortjene således i rigere mål at vinde vor og det nævnte sædes ros og nåde ud over den evige godtgørelses fortjeneste. Givet i Bologna den 6. dag før idus i august i vort første embedsår.