1410. 4. september. Roskilde


Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnum Eriksen, kvitterer dronning Margrete for betalingen af Skarsholm med mere gods, både for de tidligere modtagne beløb og for de 400 lybske mark, som skal betales til sankt Mortens dagI dette og det følgende originalbrev i samme sag kalder Edle Jakobsdatter sig fejlagtigt for Erik Barnumsens enke. De to breve er skrevet af forskellige hænder, og der kan derfor ikke være tale om en almindelig skriverfejl. Nogen forklaring på fejltagelsen er det svært at angive

Tekst efter A

Tekst

Alle men som thet[tæ] breff see eller høræ. helsær iæk Ethle Ieyepsdoter herræ Erik Barnwmssøn [1] effter løfwer innerlegh meth gwdh ♦ Oc kwngør iæk alle men som nw æræ oc kommæ skule. at hetherlich førstæinde oc fruwæ. fruwæ Margretæ meth gwdhs nadhe Danmarks Swerikes oc Norghes drotnigh hauer mik wel betalet oc fulgiort i alle made fore Skarsholm oc Skarsholmsfangh oc alle andræ gotz som ther til høræ. hwilkæ iæk skøtæ fornempde myn nadighæ fruwæ drotningh Margretæ til ewinnelegh eyghæ effterthy som lanz logh til sigher oc the breff wtbewisæ som røræ wppane forescrefne Skarsholm oc Skarsholmsfangh oc alle andre som ther til høræ hwilkæ forscreffne gotz fornempde myn nadighe fruwæ drotnigh fik aff mik meth myn godhe minnæ ♦ Oc thakker iæk hennes nadhe fore godh betaling oc berethenigh i alle made swo at iæk ladær mik wel nøyghæ bathe fore the[2] peninge som fornempde myn nadighæ fruwæ drotningh mik til faren betalet. oc swo fore the firæ hwndreth lybiskæ marc som hennes nadhe iættæ mik nw at sanctæ Martens daw atgifuæ. eller oc hennes methelofueræ swo som æræ herræ dyæchen oc herræ Cristiern prouest i Roskilde wppane forescreffne daw wppane forde myn nadighes fruwes weynæ iættæ mik atgifuæ hwilkæ som mik nw ære wel betalethæ/ ♦ Thy bindær iæk mik til oc minæ arwinge atfrii frælsæ oc athemlæ forde myn nadighæ fruwæ drotnigh oc hennes arwinge eller hwem hennes nadhe wel forescreffne Skarsholm oc Skarsholmsfangh oc andræ gotz ther til høræ effter thy som lanz logh til sighæ. til ewærtelichæ eyghæ. ♦ Ok kennes iæk nw mik eller minæ arwinge ængen ræt eller eyghendom eller tiltale ydermeræ i thet samæ forscrifne Skarsholm oc Skarsholmsfangh eller gotz som nw forescrefuæt standær. nwm alt samel atwaræ wpladet til forde myn nadighe fruwæ drotninghs Margretes hand meth alle rætæ til ewinnelegh eyghæ effter thy som thet howet breff wtbeuisær som ther wppane lydhæ[r] ♦ Yddermeræ om swo waræ at myn nadighe fruwæ fornempde drotnigh Margretæ ikkæ ware forewaret wti thettæ breff [som] ær quittæ breff. tha wel iæk oc skal nar iæk fore hennæ nadhe komær gøre henne fore waringh effterthy som [mik til]bøør som hennes nadhe thykkær thet hwn fulleleghæ ær wti forewaret ♦ Oc at thy at alle thinge æræ swo gyordhe oc [fu]llekompnæ som forescrefne standæ oc swo skule haldes tha hauer iæk meth wiliæ oc witskap ladæt mit incigle hænge fore [the] breff meth godhe mæns incigle til winnesbørth. swo som ær hetherlichæ fathers Pether meth gwdhs nadhe biscop i Ro[skil]de herræ Clawes Grupendalæ ridderæ. Ienis Gørstinge aff Aas. Clawes Ienssøn/ Pæther Martenssøn oc Thorbern Ienssøn awapne oc Nicles Bosøn i Slaulose ♦ Gifuet i Roskilde wndær war herræs føthelses aar thwsendæ aar firæ hwndreth aar wppane thet thindæ aar. then thorsdaw næst faræ war fruwe føthelsæ daw.

1. Erik Barnwmssøn ] fejl for Barnwm Erikssøn (d. senest 1401), A. 2. the] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Jeg Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Erik Barnumsen, hilser alle, der ser eller hører dette brev, inderlig med Gud. Jeg bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at den hæderværdige fyrstinde og frue, fru Margrete af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, har vel betalt mig og i alle henseender fyldestgjort mig for Skarsholm og Skarsholm overdrev og alt andet gods, som hører dertil, hvilket jeg skødede til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, til evig besiddelse, således som landskabsloven foreskriver, og således som de breve, der angår fornævnte Skarsholm, Skarsholm overdrev og alt det andet, der hører dertil, viser, hvilket føromtalte gods min nådige frue, dronningen, fik af mig med min gode vilje. Jeg takker hendes nåde for god betaling og erlæggelse i alle henseender, således at jeg er vel fyldestgjort, såvel med de penge, som min nævnte nådige frue, dronningen, tidligere har betalt mig som for de 400 lybske mark, hvilke hendes nåde lovede at betale mig nu til Sankt Mortens dag, eller hendes medlovere, nemlig hr. Degn og hr. Kristian, provst i Roskilde, lovede at betale mig på føromtalte dag på min fornævnte nådige frues vegne, og hvilke nu er mig godt betalt. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri, frigøre og hjemle min fornævnte nådige frue, dronningen, og hendes arvinger eller den, som hendes nåde vil (tilstå) føromtalte Skarsholm, Skarsholm overdrev og det andet gods, som hører dertil, til evindelig besiddelse, således som landskabsloven foreskriver. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger nu yderligere har nogen ret til, besiddelse i eller krav på samme føromtalte Skarsholm, Skarsholm overdrev eller det gods, som står omtalt ovenfor, men at det altsammen er opladt til min nådige frue, dronning Margretes hånd med alle rettigheder til evig besiddelse, således som det fremgår af hovedbrevet, der lyder derpå. Skulle det fremdeles hænde, at min nådige frue, nævnte dronning Margrete, ikke var tilstrækkeligt sikret med dette brev, som er kvitteringsbrevet, så vil og skal jeg give hendes nåde sikkerhed, når jeg møder for hende, således at hendes nåde vil mene, at hun er fuldstændigt sikret. At alting er sket og fuldbyrdet, således som foran står skrevet, og for at det skal overholdes således, så har jeg med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev sammen med segl tilhørende gode mænd, nemlig den hæderværdige fader Peder, med Guds nåde biskop i Roskilde, hr. Klaus Grubendal, ridder, Jens Gyrstinge af Ås, Klaus Jensen, Peder Mortensen og Torben Jensen, væbnere, og Niels Bosen i Slagelse, til vidnesbyrd herom. Givet i Roskilde år 1410 efter vor Herres fødsel torsdagen inden vor frues fødselsdag.