1410. 11. november. Sønderherreds ting på Mors


Tingsvidne, at Inge Torkilsdatter har skødet en mølle til Dueholm kloster på Mors.

Tekst efter Dueholms Diplomatarium:

Tekst

Alle men thette breff see eller horæ læses helse wy Niels Matissen, Niels Pethersen, som pstæ ære, Niels Krabbe, riddher, Boo Thorchilsen, Jes Nielssen, Martin Nielsen, Magnes Nielsen, Thorchil Jensen i Storup, Swenningh Joensen ok Jes Tody met gut ewindeligh. Vy kwndgiøre alle men, at aar æffter wors hærræ byrdh mcdx pa sancti Martini dagh pa Synderhærets thingh i Morsæ war skikket for oss och fleræ gode men een hetherligh quinnæ Inghæ Thorchilsdatter, Michiel Pethersens æffter lewær, och skiøt een hetherligh man hær Jens Powelsen, commendator i Dwholm, een molnæ i Lyddrupp, hedher Myddelstæ mølnæ, til ewindeligh eyelsæ pa sancti Johannis klosters wegnæ met alle syn tilligelsæ, dam och dams bondh, woth och thyffrt, enthet wntaghen, met soo mathe, ath then forsaffd Inge i sinæ daghe skall vpp bære thre pund meel och eth pund korn hwart aar, och priær i then forsaffde Dwholms closter skall ladhe begaa hennæ, æffter dødh ær, huært aar och bethe for hennæs hwsbondens (!) siæl, then fornæffnde Michel Pethersen, hwes siæl guth hawe. Som wy nærwærendes soghe och hørde, so winde wy met wore incigle. Giwen ær thette breff aar, dagh och stedh, som for ær skrewet.

Oversættelse

Alle mænd, der ser eller hører dette brev læses hilser vi, Niels Madsen, Niels Pedersen, som er præster, Niels Krabbe, ridder, Bo Torkilsen, Jens Nielsen, Morten Nielsen, Mogens Nielsen, Torkil Jensen i Storup, Svenning Jonsen og Jens Todi evindelig med Gud. Vi kundgør for alle mænd, at i år 1410 på Sankt Mortens dag efter Vorherres fødsel fremstod den hæderlige kvinde Inge Torkilsdatter, Mikkel Pedersens enke, i vort og flere gode mænds nærvær på Sønderherreds ting og skødede til hæderlig mand Jens Povlsen, kommendator i Dueholm kloster, en mølle i Lødderup, som hedder Middelst mølle, til evindelig eje på Sankt Hans klosters vegne med alle tilliggender, damme og dæmninger, vådt og tørt, intet undtaget, således at førnævnte Inge til sine dages ende skal oppebære tre pund mel og et pund korn hvert år, og prioren i førnævnte Dueholm kloser skal holde sjælemesse for hende hvert år efter hendes død og bede for hendes husbonds sjæl, førnævnte Mikkel Pedersen, Gud se i nåde til hans sjæl. Således så og hørte vi nærværende, og dette garanterer vi med vore segl. Dette brev er givet dag og sted, som ovenfor står skrevet.