1410. 30. november.


Niels Pedersen Griis pantsætter Peder Jensen, guldsmed i Kalundborg, fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus Petri dictus Griis salutem in domino sempiternam. ♦ Thet skal allæ mæn widærlecht wæræ so wæl nærwærændæs som komæskulændæs at iek wetherkiænnær mek en hetherlegh man oc en ærlegh Pæther Iensøn ther guldsmeth ær i Kalundæburgh skyldich at wæræ i fæm mark sylf i gothæ pænningæ oc geuæ som i Siælænd æræ giængæ gialdæskulændæs at køthænmøssæ nw næst. ♦ Foræ hwelkæ pænningæ iek ipant sætter thæn sæmæ Pæther Iensøn guldsmeth een fæm ørtw skyld iorth liggændæs i Kærby i Arshæræth [1] hwelkæn iorth min brother Clæmænd Griis i ræt arf til kom meth all til liggælsæ oc ænktæ wndertaghet meth so dant skiæl om then samæ Pæther noghet bygger pa then sæmæ iorth tha skal thet sta til bæggæs waræ wenæ siælsæ før thet goothz løsæs ♦ Item skal thet goothz ey løsæs meth annæn manz pænningæ wdæn guth wel at iek foor then af mit eyæt/. ♦ Oc naar thet goothz skal løsæs tha skal han the panningæ vntfangæ meth wenskaabh oc ladæ mik thet goothz op ♦ Item skal then forsawthæ Pæther macht hauæ frwcht oc landgildæ op atbæræ aff thet sæmæ goothz til so længæ thet worther lowleghæ løsd oc landgildæt skal fylwæ pænningænæ ♦ Item om thet goothz hanum aff ganger meth nogher landzlow æller hans arwingæ. tha binder iek mek til oc minæ arwingæ hanum oc hans arwingæ skathæløsæ at giøræ. ♦ Oc løsningæ dawæn skal altiith wæræ køthænmøssæ ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo decimo die sancti Andree apostoli ♦ In cuius rei testimonium siggillum meum una cum sigillis discretorum uirorum uidelicet Borth. Petri Thorthsøn et Nicholai Iensøn in Kordæl presentibus est appensum.

1. Arshæræth ] her foran er et bogstav udraderet, sandsynligvis et h, jfr. det følgende hwelkæn A.

Oversættelse

Niels Pedersen, der kaldes Griis, til alle, der ser dette brev evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle såvel nulevende som fremtidige, at jeg anerkender at være den hæderlige og ærlige mand Peder Jensen, der er guldsmed i Kalundborg, fem mark sølv skyldig i gode og gængse penge, der er gyldige på Sjælland, at betale næstfølgende kyndelmisse. For disse penge pantsætter jeg samme Peder Jensen Guldsmed fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred med alle tilliggender uden undtagelse, hvilken jord tilfaldt min broder Klemens Griis ved retmæssig arv, på det vilkår, at hvis samme Peder bygger noget på den samme jord, så skal vore venner på begge sider træffe kendelse derom, inden godset indløses. Fremdeles skal godset ikke indløses med anden mands penge, men Gud vil, at jeg får det af mine egne. Når godset skal indløses, skal han modtage pengene af mig i venskabelighed og oplade mig godset. Fremdeles skal fornævnte Peder have fuldmagt til at oppebære afgrøde og landgilde af godset, indtil det på lovlig vis bliver indløst, og landgilden skal følge pengene. Skulle godset ifølge landskabsloven blive afvundet ham eller hans arvinger, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde ham og hans arvinger skadesløse. Indløsningsdagen skal altid være kyndelmisse. Givet i det Herrens år 1410 på apostlen Sankt Andreas' dag. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Bord, Peder Tordsen og Niels Jensen.