1410. 12. december. Århus


Hr. Hans Podebusk kvitterer dronning Margrete for 1200 lybske mark, hvoraf han har haft Sønderlyng herred i pant for de 1000 mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Iægh Hannes van Podbusk ridderennes thet meth thettæ mit opne breff at myn nadhughæ fruwe drotning Margretæ hawer mich nw til thacke betalet thusende lubesche mark som Synderlywngæhærit hoos Skærne liggende mich til pant fore stodh oc twhwndrethæ lubesche mark ther til/ huilke forscreffne tolffhwndrethe lubesche mark fornempde myn nathughe frwæ mich schyldugh war oc mik nw fult meth gyorthe mæth meræ for Skarsholm oc thæs tilliggelse i Syæland liggende ♦ Thisse fornempde tholffhwndrethe lubesche mark hawer hwn mich nw til thacke oc til nøghe bered swo at mich vppæ <minæ oc> minæ arwinges weghne fullelikæ oc wæl at nøgher/ och at iæc thacker henne for godh betaling ♦ Ok thy lader iæc forde Hannes van Podbusk riddere vppæ minæ oc mine arwinges weyne forde myn nathughe frwæ drotning Margretæ oc hennes arwinge oc æfterkommeræ qwitte ledhughe løse oc gantze orsaghe for thisse tolffhundrethe lubesche mark oc for alt thet som hon mich for forde Skarsholm oc thes tilliggelse schyldich war oc mich ther for lowed hafthe ♦ Thy at forde myn nathughe frw drotning Margretæ hawer mich vppæ mine oc mine arwinges weyne nw swo fulleleghe fult oc alt giort for alt thettæ forscreffne swo at mich vppa mine oc mine arwinges weyne æfter wor wiliæ fullelighe oc wæl at nøgher oc <(at) iæc> thacker henne for godh betaling som fore ær sacht ♦ Ok til mere bewaring alle thisse forscreffne styckes tha hawer iægh fornempde Hannes van Podbusk riddere mit incighle meth wilie oc witscapp hængd for thettæ breff ♦ Ok til witnisbyrdh ærlich fathers meth gudh biscopp Boos aff Aars her Iens Dwæs her Anders Iæiepssøns her Pridberns van Podbusk her Niels Strangessøns oc her Iæiepp Throelssøns incighle ♦ Datum Arusie anno domini millesimo quadringentesimo decimo in profesto beate Lucie uirginis et martiris gloriose.

Oversættelse

Jeg Hans Podebusk, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at min nådige frue, dronning Margrete, nu til min tilfredshed har betalt mig 1000 mark, som Sønderlyng herred, der ligger til Skjern, var mig pantsat for, og endnu 200 lybske mark, hvilke foran skrevne 1200 lybske mark min fornævnte nådige frue var mig skyldig og nu har fyldestgjort mig sammen med mere for Skarsholm med dets tilliggende på Sjælland. Disse fornævnte 1200 lybske mark har hun nu udredt mig til min tilfredshed og min fyldestgørelse, således at jeg, på mine egne og mine arvingers vegne, er stillet fuldt og helt tilfreds, og jeg takker hende for god betaling. Derfor lader jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, på mine egne og mine arvingers vegne min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere kvit, frie, løste fra og ganske uden ansvar for disse 1200 lybske mark og for alt det, hun skyldte mig for Skarsholm med dets tilliggende og havde lovet mig derfor. Thi har min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, nu således fuldstændigt fyldestgjort mig på mine og mine arvingers vegne for alt det foran skrevne, således at jeg på mine egne og mine arvingers vegne er stillet fuldkomment tilfreds, og jeg takker hende for god betaling, som før sagt. Til større sikkerhed for alle disse foran skrevne punkter har jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev og til vidnesbyrd segl tilhørende ærlig fader i Gud, biskop Bo af Århus, hr. Jens Due, hr. Anders Jakobsen, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Niels Strangesen og hr. Jakob Troelsen. Givet i Århus i det Herrens år 1410 dagen før den hellige jomfru og glorværdige martyr Lucias dag.