1410.


Sivert Ribbing, kannik i Århus, skøder alt sit gods til biskop Bo af Århus.

Tekst efter reg

Tekst

Ett lidet pergamendtz schiødebreff aff Siguordt Rybbingh Rybbing[1] , canick i Aarhus, paa alt hans goedtz och eigendomb till bischop Boe. ♦ Daterit 1410.

1. Rybbing] A-reg.; B-reg. har Rebbingh .

Oversættelse

Et lille skødebrev på pergament, udstedt af Sivert Ribbing, kannik i Århus, til bisp Bo på al hans gods og ejendom. Givet 1410.