1410.


Ivan Ratmansdorf oplader gods til Johan Olsen.

Tekst efter Aa

Tekst

Ioenn[1] Rathmandstrup webnere fuldbyrde och tilstaar at her Iohann Ollszön schall beholde halff Iersøre gaardt och byenn, huilchen hand kiøbte aff her Hartuig Lembeck och hanem war tilfalden effter Skele Otte Skinckell ♦ Item schall hand haffue ii gaarde i Westerby med ald rettighedt som forne Ionn Ratmenstrop haffde i Rettinge mølle och ii gaarde udi Rögelund och ther thill iic lyske marck och x nobbele ♦ Løster forne Iønn thet ey at bethale tha setter hand forne her Iahann Oellsøn i pant ald sinn rettighedt i Iersøre, och ther aff schall huert aar yde hannem {i-} tønne smør och i lest bygh. 1410. Rigenns canntzlers uidisse offuer forne breff. 1490.

1. Ioenn] = Iuenn?.

Oversættelse

Ivan Ratmansdorf, væbner, fuldbyrder og erkender, at hr. Johan Olufsen skal beholde halvdelen af Jersore gård og by, hvilken han købte af hr. Hartvig Limbek, og som var tilfaldet ham efter hr. Otto Skinkel kaldet Skele. Fremdeles skal han have 2 gårde i Vesterby med al rettighed som fornævnte hr. Ivan Ratmansdorf havde i Ringe mølle og 2 gårde i Rågelund og dertil 200 lybske mark og 10 nobeler. Hvis ikke det lyster hr. Iven at betale det, da sætter han fornævnte hr. Johan Olufsen al sin rettighed i Jersore i pant, og deraf skal han hvert år yde ham ½ tønde smør og 1 last byg. 1410