1411. 4. marts. Bologna


Paven reserverer biskop Peder Jensen i Roskilde retten til at besætte 5 kanonikater og større præbender samt en dignitet i stiftet.

Tekst efter Acta Pont. l.l.

Tekst

Petro episcopo Roskildensi. Personam tuam nobis et apostolice sedi devotam tuis exigentibus meritis paterna benevolentia prosequentes, illa tibi libenter concedimus, per que animarum saluti provideatur, tuque per illa te valeas aliis reddere gratiosum. ♦ Tuis itaque supplicationibus inclinati fraternitati tue conferendi hac uice dumtaxat auctoritate nostra in tua ecclesia Roskildensi in qua maiores et minores sunt prebende quinque canonicatus huiusmodi singulis personis idoneis quas ad hoc duxeris eligendas et de illis etiam prouidendi ac faciendi singulas personas ipsas uel ipsarum procuratores earum nominibus in eadem ecclesia in canonicos recipi et in fratres necnon reseruandi donationi tue auctoritate predicta in eadem ecclesia quinque ex huiusmodi maioribus prebendis pro eisdem personis ac unam dignitatem dumtaxat ipsius ecclesie que tamen post pontificalem [maior] in eadem ecclesia non existat etiam si ei cura immineat animarum et ad eam consueuerit quis per electionem assumi pro una ex eisdem quinque seu alia quam ad hoc duxeris eligendam personis etiam si quelibet ipsarum personarum unum uel duo aut tria beneficium seu beneficia etiam si ipsum unum uel ipsorum duorum seu trium aliquod curatum fuerit obtineat si que tempore reseruationis huiusmodi uacabunt uel cum inantea uacauerint (etcetera) conferendas singulas uidelicet maiores prebendas ac dignitatem huiusmodi singulis personis predictis inhibendi quoque districtius successoribus tuis episcopis qui erunt pro tempore et capitulo Roskildensi uel illis ad quos in ipsa ecclesia huiusmodi maiorum prebendarum necnon dignitatum personatuum uel officiorum collatio prouisio presentatio electio seu queuis alia dispositio pertinet ne de maioribus prebendis ac dignitate huiusmodi nisi postquam eis constiterit quod persone uel procuratores predicti illas noluerint acceptare disponere quoquomodo presumant et nichilominus prebendas et dignitatem huiusmodi quas reseruabis si tempore huiusmodi reseruationis uacabunt uel cum uacauerint ut prefertur singulas uidelicet prebendas ac dignitatem huiusmodi singulis personis ipsis conferendi plenam concedimus tenore presentium facultatem. ♦ Uolumus [autem] quod unus ex exspectantibus auctoritate nostra maiores prebendas ac dignitates in ipsa ecclesia eisdem personis et deinde una ex dictis personis aliis exspectantibus huiusmodi et subsequenter singuli alii exspectantes singulis personis eisdem alternis uicibus in assecutionibus prebendarum ac dignitatum huiusmodi preferantur quodque per hoc notariis sedis predicte correctori litterarum apostolicarum referendariis cubiculariis et secretariis nostris necnon clericis camere apostolice et curie eiusdem camere ac palatii apostolici auditoribus et litterarum predictarum scriptoribus et familiaribus nostris continuis commensalibus in palatio predicto commorantibus prebendas ac dignitates in eadem ecclesia exspectantibus in assecutione prebendarum ac dignitatis huiusmodi nullum preiudicium generetur quodque quamprimum persona huiusmodi cui dignitatem ipsam te conferre contigerit dignitatem ipsam fuerit pacifice assecutus beneficium incompatibile cum eadem dignitate si quod obtinuerit et quod extunc uacare decernimus omnino dimittere teneatur ♦ Uolumus etiam quod de nominibus et cognominibus personarum quibus huiusmodi canonicatus et maiores prebendas ac dignitatem contuleris ac diebus collationum huiusmodi gentes camere predicte uel collectorem fructuum eidem camere debitorum in illis partibus deputatum quantocius certificare procures. ♦ Datum Bononie 4. non. martii anno 1.

Oversættelse

Til biskop Peder af Roskilde. Vi omfatter din person, som er hengiven over for os og Det apostoliske Sæde, med faderlig velvilje og skænker dig gerne det, hvormed sjælefrelse kan bringes til veje: og du kan hermed have styrke til at fremstå nådig for andre. Vi bøjer os for dine bønner og skænker dig med nærværende skrivelse fuldmagt i vort sted, kun på vor myndighed at konferere 5 kannonikater i din kirke, i hvilken der er større og mindre præbender, og at besætte hvert af disse kannonikater med egnede personer, som du mener bør udvælges, og udvirke, at hver af dem eller deres prokuratorer i deres navn modtages blandt kannikerne og brødrene; endvidere til at reservere 5 af de større præbender til de samme personer og en dignitet i selve kirken forstås, som dog ikke skal være efter den biskoppelige, også hvis den er forbundet med sjælesorg. Til dette skal en person antages ved valg blandt de 5 personer eller en anden, som du udpeger til at vælges, selv om én af disse personer opnår ét, to eller tre beneficier, selv om dette ene eller de to eller tre er forbundet med sjælesorg, hvis disse på tiden for reserveringen står tomme, eller når de forud har stået tomme; dette som præbender og dignitet til enkeltvis at overdrages førnævnte personer; til strengt at forbyde dine biskoppelige efterfølgere, som vil komme med tiden, og kapitlet i Roskilde eller dem i denne kirke, til hvem overdragelse, besættelse, præsentation af de større præbender, digniteter, embeder eller personater eller enhver anden disposition angående disse tilhører, at de på nogen måde påtager sig at træffe dispositioner angående disse større præbender og digniteten, medmindre det efterfølgende sker, at førnævnte personer ikke ønsker at modtage dem; endelig til at overdrage disse præbender og digniteten, som du reserverer, hvis de står tomme på tiden for reservationen, eller når de har stået tomme, som sagt, nemlig hver præbende og digniteten til hver af disse personer selv. Det er dog vor vilje, at (udpegelsen skal finde sted) skiftevis: en af dem, der venter et større præbende eller dignitet på vor myndighed i kirken, skal foretrækkes blandt disse personer, dernæst en af de andre nævnte personer, der venter dette, og endelig skal enhver anden, der er ventende, foretrækkes blandt enhver af disse samme personer. Med hensyn til opnåelse af disse præbender og digniteten bør ingen skade opstå for førnævnte sædes notarer, de apostoliske skrivelsers korrekturlæser, kancelliembedsmænd, kammerembedsmænd, sekretærer og klerke i Det apostoliske Kammer, kuriens, det samme kammers og det apostoliske palads' auditorer og skrivere af førnævnte breve, vore tjenere, alle vore fæller i førnævnte palads . Endvidere er det vor vilje, så snart det er sket, at en person fredeligt har fået den dignitet, som du vil overdrage ham, at denne straks forlader et med digniteten uforeneligt beneficum, hvis han har opnået et sådant. Vi beslutter, at det fra da af skal stå ledigt. Det er endvidere vor vilje, at du, så snart du kan, ser til at meddele førnævnte kammer eller den deputerede kollektor af indtægter, som skyldes samme kammer i disse egne, navne og tilnavne på de personer, hvem du har konfereret disse kanonikater, præbender og digniteten, og dagene for kollationerne. Givet i Bologna 4. nonas i marts i vort første år.