1411. 27. marts.


Arveskifte efter hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.

Tekst efter nil

Tekst

Item ith breff, att her Folmer Iacopszøn Lunge i Ryde, rider, her Henning Kabbell, Iens Falster oc Iffuert Fosz haffuer sidett offuer skiffte effter her Axell Mogenszøns død mellom frue Karine her Axel Mogennszøns effterleffuerske, oc hendis børnn, oc skall forskreffne frwe Carine haffue alltt thett godz, som her Axell Mogenszøn otte y Rørbeck en gaard y Radsted och en wedermølle paa Radsted marck, skoulod y Leyrsø oc y Holm ♦

Oc naar frue Karine dør, da skall henndis arffuinge alle haffue vi pund kornn arffuegods oc iii pund kornn panntte godz, om dett løsses icke før oc ix skilling graatt for deris møderne oc ey henndis arffuinge ydermere att skiffte y the arffue godz, som hennde oc henndis børnn er nu tilschifftt. ♦

Thette breff haffuer her Oluf Axelszøn oc Mogens Axelszøn med flere beseglitt. ♦

Datum freddagen effter waar frue dag y faste mcdxi.

Oversættelse

Et brev, som hr. Folmer Jakobsen Lunge i Ryde, ridder, hr. Henning Kabel, Jens Falster og Ivar Fos efter hr. Aksel Mogensens død har siddet over skifte mellem fru Karen, hr. Aksel Mogensens enke, og hendes børn; og fornævnte fru Karen skal have alt det gods, som hr. Aksel Mogensen havde i Rørbæk, en gård i Radsted og en vejrmølle på Radsted mark, skovlod i *Leirsø og Holm

Og når fru Karen dør, så skal alle hendes arvinger have seks pund korn som arvegods og tre pund korn pantegods, hvis det ikke indløses forinden, og ni skilling grot for deres mødrene arv, og så skal hendes arvinger ikke yderligere skifte det arvegods, som nu er tilskiftet hende og hendes børn.

Dette brev har hr. Oluf Akselsen og Mogens Akselsen med flere beseglet.

Givet fredag efter Vor frue dag i fasten 1411.