1411. 25. april.


Hr. Tage Henriksen skøder og oplader til biskop Peder af Roskilde al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp.

Tekst efter A

Tekst

Iec Taghæ Hinricsøn ridder sender alle mæn thettæ breff se. eller høræ læsæ. <hilsen> meth gud euinnelich. ♦

Kungør iec thet alle mæn. neruerendes oc kommesculendes. at iec kennes meth thettæ mit opnebreff. athafue. skiøt. afhent. oc meth all ræt wpladit. een werduch father. oc herre. her Pæther meth gutz nathæ biscop i Roskilde. al rætichedh oc arff som mik ær tilfallen. meth myn husfru Elsøff. oc hueken arff oc rætichedh hun fek æfter her Zabel. Kerkendorp. bothæ eghendom oc pant i Hørby. wt i Tutzehæreth. oc alle andre stæthæ i huoræ thet gotz liggær i Syæland. eller ær. ♦

Item oc iec[1] scal beholdæ oc haue al boscab i Hørby gardh ær. oc i Tutzehæreth vndentaghit wæthermøllæn. abeldægarthæn. oc alle husæn. thet scal bliue wiit iorthæn ♦

Item oc scal forde biscop Pæther ful makt haue inatkræfuæ oc wpbæræ. alt thet. her Zabel Kerkendorp. stodh til gields i huoræ thet ær. oc scal gieldæ al gield. som beuislikt ær. thet her Zabel gielskyldich i Danmark wor ♦

Til thesse forscreffne things witne oc meræ foruarelsæ. hauer iec hengt mit inscigle foræ thettæ breff. ♦

Til witnesbyrdh. andre welborne mens. som her Folmær Iacobsøn. her Claus Grubendale. her Hinric Da. her Pær Nielssøn aff Woldorp riddere Iens Gørstinges[2] . Thorsten Wensterman. oc Thorbern Ienssøn. aff wapn. ♦

Giuet aar æfter gutz byrdh. thusendæ. firæ hundret pa thet elløftæ. sanctæ Marscus[3] dach ewangelistæ.

1. iec] tilføjet o. l. A. 2. Gørstinges] = Gørstinge. 3. Marscus] = Marcus.

Oversættelse

Jeg Tage Henriksen, ridder, sender alle, der ser dette brev eller hører det læse evindelig (hilsen) med Gud.

Jeg bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit åbne brev erkender at have skødet, afhændet og opladt med al ret til den værdige biskop i Roskilde, al den rettighed og arv, der er tilfaldet mig sammen med min hustru Elisabeth, nemlig både ejendom og pant i Hørby i Tuse herred og alle andre steder på Sjælland, hvor godset er beliggende og hvad det end er, hvilken arv og rettighed hun fik efter hr. Zabel Kerkendorp.

Jeg skal have og beholde al rørlig ejendom, som er på Hørbygård og i Tuse herred med undtagelse af vejrmøllen, abildgården og alle husene, som skal forblive ved jorden.

Fornævnte biskop Peder skal have fuldmagt til at indkræve og oppebære alt det, som hr. Zabel Kerkendorp havde til gode, hvor det end er, men skal også betale al den gæld, som det er bevisligt, at hr. Zabel Kerkendorp skyldte i Danmark.

Til vidnesbyrd om og større bekræftelse på alle de foranskrevne ting har jeg hængt mit segl under dette brev.

Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende andre velbyrdige mænd, nemlig hr. Folmer Jakobsen, hr. Klaus Grubendal, hr. Henrik Daa, hr. Peder Nielsen af Vollerup, riddere, Jens Gyrstinge, Torsten Venstermand, og Torben Jensen, væbnere, hængt herunder.

Givet år 1411 efter Guds fødsel på evangelisten sankt Markus' dag.