1411. 1. maj.


Niels Jensen, væbner, erkender at være Torsten Venstermand skyldig 9 mark sølv, for hvilke han har givet en gård i Mørkhøj i pant indtil den for løsning af gælden fastsatte termin.

Tekst efter nil

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Iohannis armiger in Hærløffæ salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me nobili uiro et honesto Thorstano Wensterman in Hawelsæ maglæ armigero in nouem marcis argenti in denariis bonis et datiuis cum quibus mercator mercatori satisfacere potest teneri et esse uerasciter obligatum pro quibus quidem nouem marcis argenti dicto Thorstano Wensterman unam curiam in Mørkøwæ in parochia Glassaxæ in Støwensheret in qua quidem curia pronunc Mathias Niælssøn residet et debitur duo pund annon<e>[1] sex modiis minus pro annua pensione aquis pascuis pratis humidis et siccis nullis deceptis inpignero per presentes[2] ita quod idem Thorstanus uel heredes sui liberam habeat seu habeant dictam curiam libere pro usibus suis ordinand<i>[3] fructus et redditus de ipsa subleuandi donec predicte nouem marce argenti monete prescripte festo sancti Michaelis qui pro termino solucionis annuatim sit habendus legaliter sibi uel suis heredibus per me uel per meos heredes fuerint persolute in sortem principalis debiti minime erit computandum ♦ Item tempore quo <ea>dem[4] curia redimi contigerit extunc fructus et redditus sequitur summ<e>[5] principali prescript<a>[6] et idem Torstanus uel heredes sui per me uel per meos heredes in placito Støwensherrith ante festum Iohannis baptiste precauatur uel precauantur anno quo redimatur ♦ Insuper obligo me et heredes meos ad appropriandum et disbrigandum dicto Thorstano et heredibus suis dictam curiam secundum leges terre et ab impedicione quorumcumque ♦ Item si sepedictus Thorstanus Wensterman uel heredes sui causa mee appropriationis aliquem incurrerit uel incurrerint extunc ego uel heredes mei indempnem et indempnes cupio penitus conseruare ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum cum sigiliis uirorum discretorum uidelicet domini Laurencii domini Alberti Nicolai presbiterorum et Iohannis Iacobi in Lyw<n>gby[7] lyllæ presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini m° cd xi° die apostolorum Philippy et Iacobi.

1. annon<e>] annona A. 2. inpignero per presentes] o.l. A. 3. ordinand<i>] ordinanda A. 4. <ea>dem] idem A. 5. summ<e>] summo A. 6. prescript<a>] prescripto A. 7. Lyw<n>gby] Lywgby A.

Oversættelse

Niels Jensen, væbner i Herlev, evig hilsen i Herren til alle, der ser nærværende skrivelse. Alle nuværende og fremtidige skal vide, at jeg anerkender at være ædel og ærlig mand Torsten Venstermand, væbner i Store Havelse, skyldig og i sandhed forpligtet for 9 mark sølv i gode og gængse penge, med hvilke købmand kan tilfredsstille købmand, for hvilke 9 mark sølv jeg til nævnte Torsten Venstermand ved nærværende brev pantsætter en gård i Mørkhøj i Gladsaxe sogn i Sokkelund herred, i hvilken gård en vis Mads Nielsen bor for tiden og i årlig landgilde yder 2 pund korn minus 6 skæpper, med vand, græsgange, enge, vådt og tørt uden undtagelse, således at den samme Torsten eller hans arvinger vil have gården fri til frit at råde til deres egen nytte og til at oppebære frugter og indtægter fra samme, indtil førnævnte 9 mark sølv i den foreskrevne pengesort til festen for Sankt Michael, som skal holdes for den årlige indløsningstermin, er ham eller hans arvinger lovligt indløst af mig eller mine arvinger, uden at de på nogen måde skal fradrages i hovedstolen. Ligeledes på den tid, hvor det hænder, at den samme gård indløses, da følger frugterne og indtægterne førskrevne hovedsum, og den samme Torsten eller hans arvinger varsles på Sokkelund herredsting før festen for Sankt Johannes døberen i det år, den indløses. I øvrigt forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri nævnte gård til nævnte Torsten og hans arvinger ifølge landets love og fra nogensomhelsts krav. Ligeledes hvis oftnævnte Torsten Venstermand eller hans arvinger på grund af min hjemling bliver nogen skade til del, ønsker jeg helt og holdent at holde dem skadesløse. Til denne sags vidnesbyrd er mit segl sammen med seglene tilhørende de glimrende mænd, nemlig hr. Lars, hr. Albert Nielsen, presbytere i Lyngby lille, fæstnet til nærværende skrivelse. Givet i det Herrens 1411de år på dagen for apostlene Philip og Jacob.