1411. 10. maj. Krenkerup


Hr. Oluf Akselsen får Krenkerup og hr. Mogens Akselsen en gård i Musse herred som arv efter hr. Aksel Mogensen Gøye.

Tekst efter nil

Tekst

Item ii affkalds breffue effter her Axell Mogenszønns Gøyes død, liudendis bode ens, thet enne ord fra ord lige som dett andett, y saa maade, att hr Oluff Axelszønn Gøye fick Krenckerup mett møllen, byenn oc allt Krennckerups fang etc. ♦ Datum Krennckerup denn fierde syndag effter paaske mcdxi. ♦

Her Mogenns Axelszøn Gøye, som waar her Oluff Axelszøns Gøyes broder, hannd fick enn gaard wti Mosseherritt y Madebølle etc.

Oversættelse

To afkaldsbreve efter hr. Aksel Mogensens død, der begge lyder ens, det ene ord til andet lig det andet, således at hr. Oluf Akselsen Gøye fik Krenkerup med møllen, byen og hele Krenkerups fang og så videre. Givet på Krenkerup den fjerde søndag efter påske 1411.

Hr. Mogens Akselsen Gøye, som var hr. Oluf Akselsen Gøyes broder, fik en gård i Musse herred i Majbølle.