1411. 1. juni. S. Pietro i Rom


Paven udnævner ærkedegn Jens Povlsen til nuntius og kollektor i Danmark.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohanni Pauli archidiacono Lundensi apostolice sedis nuntio ac in regno Dacie fructuum camere apostolice debitorum collectori ♦ Ex fideli et solicita ac diligenti prouidentia quoque et probitate circumspecta aliisque uirtutibus quibus fulgere dinosceris presumimus euidenter quod ea que tibi commiserimus sollerti et salubri studio fideliter exequeris ♦ Hinc est quod nos te de cuius circumspeccione plurimum confidimus in regno Dacie nuncium apostolicum ac fructuum prouentuum iurium censuum et aliorum reddituum dicte camere debitorum et debendorum collectorem et receptorem usque ad nostrum et eiusdem sedis beneplacitum tenore presencium facimus constituimus et eciam deputamus omnes alios et singulos huiusmodi collectores et succollectores in prefato regno per nos aut quacumque alia auctoritate hactenus deputatos ac commissiones omnes super huiusmodi collectorum et succollectorum officiis aliis quam tibi sub quauis uerborum forma per quoscumque et quauis auctoritate factas penitus reuocando ac tibi per te uel alium seu alios clericos dumtaxat fide et facultatibus idoneos nostro et dicte camere nomine a quibuscumque prelatis capitulis collegiis conuentibus ecclesiarum et monasteriorum quorumlibet aliisque ecclesiasticis secularibus et regularibus exemptis et non exemptis ordinum quorumlibet et eciam laicalibus personis omnes et singulas pecuniarum summas et quantitates nobis et prefate camere debitas debendas eciam si bona huiusmodi fuerint confiscata aliaque iura res bona census annuos nobis et camere predicte in predicto regno quacumque racione uel causa debita et debenda quecumque quotcumque et qualiacumque fuerint que in regno huiusmodi peti et exigi consueuerunt communibus et minutis seruiciis prelatorum per nos seu auctoritate quacumque ibidem ad quarumcumque ecclesiarum seu monasteriorum regimina promotorum eidem camere debitis dumtaxat exceptis petendi exigendi et recipiendi ac soluentes de receptis dumtaxat quitandi liberandi et absoluendi racionesque et computa a quibuscumque collectoribus et succollectoribus inquisitoribus heretice prauitatis ac predicatoribus uerbi crucis et aliis officialibus pro dicta camera in regno predicto aut prouinciis ciuitatibus uel diocesibus in dicto regno situatis uel eorum aliquibus inibi hactenus deputatis ac deputandis seu personis aliis in quantum utilitatem et negocia dicte camere concernunt audiendi et examinandi ipsosque ad id auctoritate nostra si necesse fuerit appellacione postposita compellendi contradictores quoslibet et rebelles cuiuscumque gradus ordinis status condicionis uel preeminencie fuerint eciam si pontificali uel alia quauis prefulgeant dignitate auctoritate prefata per censuram ecclesiasticam et bonorum ipsorum sequestracionem et arrestacionem personarum et alia iuris remedia appellacione postposita compescendi necnon excommunicacionis et alias censuras et sentencias in non soluentes tibi iura et debita ipsarum ecclesie et camere ut prefertur per te uel alium seu alios tuo et dicte camere nomine inflictas et promulgatas si eorum contumacia exigerit quociens opus fuerit aggrauandi et alias contra eos sentencias promulgandi necnon in quoscumque tibi uel tuis officialibus iniuriantes seu te uel dictos officiales impedientes aut negocia dicte camere in aliquo directe uel indirecte publice uel occulte perturbantes eadem auctoritate procedendi prout ordo iuris et racionis exegerit et si necesse fuerit ipsos ad comparandum personaliter coram nobis uel camerario nostro infra certum competentem terminum per te illis prefigendum citandi ac eciam auxilium brachii secularis ac ordinum religiosiorum quorumcumque et personarum ecclesiasticarum exemptorum et non exemptorum inuocandi sentencias quoque excommunicationis suspencionis et interdicti in inobedientes contumaces et rebelles tam per precessores seu predecessores tuos inibi collectores et eorum substitutos quam per te et a te deputatos et deputandos latas et ferendas cum ad obedienciam debitam uenerint tollendi et suscipiendi ipsos ab ipsis absoluendi iniunctis eis pro modo culpe penitencia salutari et aliis que de iure fuerint iniungenda et cum ipsis super irregularitate si quam sic ligati non tamen in contemptum clauium celebrando diuina uel immiscendo se illis contraxerint auctoritate prefata dispensandi non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifacii pape viii predecessoris nostri ac de una et de duabus dietis in concilio generali quam aliis constitucionibus apostolicis contrariis quibuscumque eciam si de illis et totis earum tenoribus ac de uerbo ad uerbum esset in presentibus mencio specialis habenda seu si aliquibus et eorum ordinibus communiter uel diuisim a sede apostolica sit indultum quod interdici suspendi uel excommunicari aut extra uel ultra certa loca ad iudicium euocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem auctoritate nostra predicta facultatem et potestatem plenariam concedentes ita tamen quod in fructibus redditibus et prouentibus ac aliis bonis quibuscumque ad dictam cameram spectantibus ipsi camere persoluendis ultra unius anni dilacionem dare nequeas et quod in singulis ciuitatibus et diocesibus dicti regni infra tuam collectoriam consistentibus si sint ample et diffuse ultra unum et si parue fuerint in duabus ultra unum eciam dumtaxat succollectorem non deputes et omnium et singulorum succollectorum quos te deputare contigerit nomina et cognomina statim cum illos deputaueris nobis seu dicto camerario nostro aut gentibus dicte camere clare et distincte transmittere quodque singulis annis de receptis et gestis per te in huiusmodi collectorie officio racionem et computum reddere necnon quicquid per te in premissis recipere contigerit per litteras cambii uel alium tutum modum nobis uel dicto camerario ac gentibus dicte camere quantocius commode poteris mittere non postponas ♦ Sic igitur in premissis prudenter sollicite et fideliter te habeas quod apud nos merito commendari possis nostramque et dicte sedis graciam consequi uberius merearis ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum kalendas iunii anno secundo.

Oversættelse

Til Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, Det apostoliske Sædes nuntius og kollektor af indtægter, der skyldes Det apostoliske Kammer i Danmarks rige. På grund af den trofaste, samvittighedsfulde og kloge forudseenhed og lovprist redelighed og øvrige fortræffelige egenskaber, med hvilke du vides at stråle, går vi ud fra som givet, at hvad vi vil overlade dig, vil du udføre trofast med dygtig og sund flid. Af den grund udnævner, indsætter og gør vi med nærværende brev i henhold til vor og samme sædes vilje dig, til hvis omsigtsfuldhed vi har største tiltro, til apostolisk nuntius og kollektor og indsamler af indtægter, afgrøder, rettigheder, skatter og andre indkomster, som skyldes eller bør skyldes nævnte kammer. Vi tilbagekalder fuldkommen alle andre af de kollektorer eller underkollektorer, der indtil dette tidspunkt er blevet udnævnt af os eller ved anden myndighed i førnævnte rige, og alle andre opgaver, uanset af hvilken ordlyd, af hvem og på hvilken myndighed de er formuleret, i forbindelse med disse kollektorers og underkollektorers andre pligter end over for dig. På vor førnævnte myndighed overdrager vi dig fuld myndighed og magt til i vort og nævnte kammers navn at opsøge, kræve og modtage alle pengesummer og mængder, som skyldes eller bør skyldes os og førnævnte kammer, hvad enten du gør det selv eller ved en anden eller andre klerke (naturligvis egnede med hensyn til troskab og evner), fra hvilke som helst prælater, kapitler, kollegier, konventer, det være sig kirkers, klostres og hvilke som helst andres, endvidere fra de øvrige gejstlige, sekulære og ordensbundne, underlagt stiftsmyndigheden eller ej, af hvilken orden de måtte være, endvidere fra lægfolk, også hvis godset skal beslaglægges, og alle andre rettigheder, ting, gods og årlige skatter, som i førnævnte rige skyldes eller bør skyldes os og førnævnte kammer, af hvilken som helst grund eller årsag, hvilke som helst, hvor mange og hvorledes de end er, som plejer at kræves og indsamles i dette rige, med undtagelse naturligvis af prælaternes servitium commune og servitia minuta, som skyldes samme kammer for udnævnelse ved os eller en hvilken som helst myndighed til styringen af alle kirker og klostre sammesteds; til således at kvittere, fri og løse indbetalere for det modtagne; til at overhøre og undersøge regnskaber og opgørelser fra enhver kollektor, underkollektor, undersøger af kætteriets fordærvelse, korsordsprædikant og øvrige officialer, som er udnævnt eller bør udnævnes af samme kammer i nævnte rige, enten det er i herreder, eller stifter beliggende i nævnte rige eller deres folk, som er deputeret og bør deputeres dér hertil, eller fra andre personer, for så vidt de har noget at gøre med omtalte kammers nytte eller forretninger, og til at tvinge dem til dette på vor myndighed, hvis det skulle blive nødvendigt, uden appelmulighed; til på førnævnte myndighed at tvinge genstridige og oprørere uanset grad, orden, status, stilling eller forrang, også hvis de udmærker sig med biskoppelig eller anden dignitet, med kirkelig strafforanstaltning, beslaglæggelse af deres gods og tilbageholden af deres personer og andre retsremedier uden mulighed for appel; til at pålægge dem, der ikke betaler dig kirkens og kammerets rettigheder og skyld som anført, ekskommunikationens og andre strafforanstaltninger og domme påført og forkyndt af dig eller en anden eller andre i dit og nævnte kammers navn, hvis deres brøde kræver det, så mange gange det er nødvendigt; til at forkynde andre domme imod disse; endvidere til på samme myndighed at tage forholdsregler imod enhver, der skader dig eller dine officialer eller står dig eller nævnte officialer i vejen eller offentligt eller hemmeligt, direkte eller indirekte nævnte kammers forretninger i nogen som helst måde, alt efter hvordan ret og retsundersøgelsen kræver det; og til, hvis det er nødvendigt at stævne dem til personligt at retsforfølges i vort eller vort kammers nærvær inden for en vis, tilbørlig tidsfrist at fastsættes for dem; og til at påkalde den verdslige arms hjælp og enhver religiøs ordens og kirkelig embedsmands, underlagt stiftets myndighed eller ej; til på førnævnte myndighed at hæve og løfte ekskommunikations-, suspensions- og interdiktdomme udstedt og at udstedes imod de ulydige, genstridige og oprørske såvel af dine forgængere i kollektorembedet dersteds og disses hjælpere som af dig selv og de af dig deputerede og at deputeres, når de er vendt tilbage til skyldig lydighed og at løse dem fra disse straffe, efter at helbredende bod og andet, som pålægges dem med ret, er blevet dem pålagt i forhold til brøden; og til på førnævnte myndighed at dispensere dem for vieforbud, hvis de således forbundne har forårsaget dette ved at afholde gudstjeneste eller blande sig heri, om end ikke i foragt for nøglemagten. Ingen apostoliske forordninger skal stå herimod, hverken vor forgænger Bonifacius 8.'s, godt minde og forordningerne om én og to dagsrejser på generalkonciliet eller nogen som helst andre, selv om særlig omtale af disse og deres fulde ordlyd fra ord til andet er foretaget i breve eller selv om det er blevet indrømmet nogen eller deres ordener, i fællesskab eller enkeltvis, af det apostoliske sæde, at de ikke kan lægges under interdikt, suspenderes eller ekskommunikeres eller kaldes til doms uden for eller hinsides særlige steder ved apostoliske breve, der ikke fuldt og helt omtaler denne indrømmelse. Det skal dog være således, at du skal nægte mere end ét års forsinkelse af indbetaling til kammeret på indtægter, indkomster og afgrøder og enhver anden form for gods, som hører til nævnte kammer. Det skal være sådan, at du ikke må deputere én underkollektor for hver by og hvert stift, hvis de er vide og udstrakte og én - altså én underkollektor - for hver anden by og stift, hvis de er små, og alle navne og tilnavne på enhver underkollektor, du måtte deputere, skal du straks, når du har deputeret dem, klart og tydeligt oversende os, vort nævnte kammermester eller nævnte kammers tilforordnede. I de enkelte år ikke udsætte ved pengeanvisning eller anden sikker måde at sende - så ofte du hensigtsmæssigt kan gøre det - regnskab og opgørelse om det der er modtaget og udført af dig i dit kollektorembede, og hvad som helst det hænder du modtager i forbindelse med førnævnte (øvrige beføjelser), til os, vor nævnte kammermester og nævnte kammers tilforordnede. Forhold dig således klogt, omsigtsuldt og trofast angående førnævnte, og du vil agtes hos os med fortjeneste og yderligere vinde vor og vort nævnte sædes gunst. Givet i Rom ved San Pietro på dagen kalendas i juni i vort andet år.