1411. 21. juli.


Ridderen Lave Urne har solgt sit gods i Harsyssel til ærkedegn og kapitel ved domkirken i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Lagho Wrn miles. salutem in omnium saluatore ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. quod publice recognosco me ex prehabita deliberacione honorabilibus uiris dominis archidiacono et capitulo ecclesie Ripensis. omnia bona mea infrascripta in Hartsysæl in prouincia Hingherret situata primo uidelicet in parochia Welling curiam in qua residet quidam Thorstannus soluens annuatim duas oras annone\ curiam aliam ibidem in qua moratur Petrus Iuari soluens annuatim duas oras annone/ item in insula Holm in parochia Nykirki curiam in qua residet Petrus Pauli soluens annuatim duas oras annone\ curiam ibidem in qua moratur quidam Germannus soluens annuatim oram annone/ curiam ibidem in qua habitat Nicolaus Eegsun soluens annuatim tres oras annone/ curiam ibidem in qua residet Andreas Tuchonis soluens annuatim duas oras annone/ ac curiam ibidem in qua moratur Petrus Roosun soluens annuatim oram annone/ item in parochia Gammelsowen curiam in qua residet quidam colonus soluens oram pro annua pensione. cum omnibus et singulis suis pertinenciis. agris pratis. pascuis piscaturis. paludibus ac omnibus aliis quocumque nomine censeantur. nil excepto pro tricentis et quinquaginta marchis Lubicensibus monetarum ciuitatensium scilicet Lybicensium. Hamburgensium. Lynborgensium et Wismariensium in albis et sterlingis pronunc currentibus. in pecunia numerata per me totaliter subleuatis sponte et libere uendidisse iure perpetuo possidenda ♦ Insuper obligo me meosque heredes ad apropriandum disbrigandum et liberandum ipsi capitulo omnia et singula bona antedicta ab impeticione cuiuscumque. necnon ad supplendum defectum si et in quantum huiusmodi bonorum redditus ad summam annone pretactam minime extenduntur/ ♦ Preterea me firmiter obligo et bona fide promitto ad scotandum dicto capitulo bona prelibata cum omnibus suis pertinenciis expressatis in proximo die placiti Hingherret ante festum assu<m>pcionis beate Marie uirginis iam proximo uenturum. omni ulteriori remota dilacione nisi interim morte infirmitate seu alias fuero legittime impeditus in quibus casibus discreti uiri scilicet Nicolaus Andree Nicolaus Grwb et Nicolaus Iacobi armigeri ex parte mei intuitu resencium litterarum coniunctim et diuisim habeant plenariam potestatem prefato capitulo Ripensi omnia bona mea pretacta scotandi et libere assignandi sine reclamacione heredum meorum et aliorum quorumcumque. cum per ipsum capitulum fuerint requisiti seu aliquis eorum fuerit requisitus/ ♦ In cuius rei testimonium et cautelam firmiorem sigillum meum una cum sigillis. uenerabilis in Christo patris ac domini. domini Petri dei gracia episcopi Ripensis. aliorumque nobilium et discretorum uirorum. Iohannis Lykky militis. Cristierni Fredlaui. Nicolai Andree. Swenonis Kraag. Malti Nicolai. Nicolai Grwb et Nicolai Iacobi armigerorum presentibus duxi apponendum ♦ Datum anno domini m°cdxi° in profesto beate Marie Magdalene.

Oversættelse

Lave Urne, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg offentligt erkender, at jeg efter forudgående overvejelse af egen drift og frivilligt har solgt med evig besiddelsesret til de hæderlige mænd de herrer ærkedegnen og kapitlet ved Ribe kirke alt mit nedennævnte gods i Harsyssel i Hind herred, nemlig for det første i Velling sogn en gård, på hvilken en vis Torsten bor, der årligt betaler to øre korn; en anden gård sammesteds, på hvilken Peder Iversen bor, der årligt betaler to øre korn; fremdeles på øen Holm i Nysogn en gård, på hvilken Peder Povlsen bor, der årligt betaler to øre korn; en gård sammesteds, på hvilken en vis Germund bor, der årligt betaler en øre korn; en gård sammesteds, på hvilken Niels Esgesen bor, som årligt betaler tre øre korn; en gård sammesteds, på hvilken Anders Tygesen bor, der årligt betaler to øre korn, og en gård sammesteds, på hvilken Peder Rosen bor, der årligt betaler en øre korn; fremdeles i Gammelsogn en gård, på hvilken en vis landbo bor, der betaler en øre i årlig afgift, med dets tilliggender, alle og hvert enkelt, med agre, enge, græsgange, fiskevande, moser og alt andet, med hvilken benævnelse det end kan opregnes, intet undtaget, for 350 mark lybsk i Hansestædernes møntsorter, nemlig Lübecks, Hamburgs, Lüneburgs og Wismars, i gængse hvide penge og sterling, hvilke jeg fuldt ud har oppebåret i rede penge. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og frigøre samme kapitel de førnævnte ejendomme, alle og hver enkelt, fra krav fra hvem som helst, og til at supplere det manglende, hvis og for så vidt indkomsterne af dette gods ikke udgør den ovennævnte sum korn. Desuden forpligter jeg mig fast og lover på tro og love at skøde nævnte kapitel ovennævnte gods med alle dets nævnte tilliggender på sidste Hind herreds tingdag før den hellige jomfru Marias himmelfartsdag nu næst kommende uden al yderligere forhaling, med mindre jeg i mellemtiden skulle blive lovligt forhindret ved død, sygdom eller på anden vis, i hvilke tilfælde de gode mænd, nemlig Niels Andersen, Niels Grub og Niels Jakobsen, væbnere, på mine vegne af hensyn til dette brev i fællesskab og hver for sig skal have fuldmagt til at skøde og frit overdrage førnævnte Ribe kapitel alt mit ovenfor berørte gods uden protest fra mine arvingers og hvilke som helst andres side, når de eller nogen af dem anmodes derom af samme kapitel. Til vidnesbyrd herom og til fastere sikkerhed har jeg ladet mit segl tillige med seglene tilhørende den ærværdige fader og herre i Kristus hr. Peder, af Guds nåde biskop af Ribe, og andre velbyrdige og gode mænd, Jens Lykke, ridder, Kristian Frellevsen, Niels Andersen, Svend Krag, Malte Nielsen, Niels Grub og Niels Jakobsen, væbnere, hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1411 dagen før Sankt Maria Magdalenes dag.