1411. 28. juli. Lund


Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster de til provst, dekan og kapitel ved Lundekirken tidligere udstedte privilegier.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis uel audituris Petrus dei gracia archiepiscopus Lundensis. Suecie primas et apostolice sedis legatus eternam in domino salutem ♦ Ex quo domini prepositus decanus. totumque capitulum nostrum Lundense nobis in Christo dilectum nobis humiliter supplicarunt. quatinus eorum priuilegia que a predecessoribus nostris hucusque habuisse dinoscuntur. maxime in articulis infrascriptis graciose confirmare dignaremur. nos piis precibus inclinati ac predecessorum nostrorum predictorum uestigiis inherere uolentes annuimus et consensu unanimi ipsius nostri capituli ordinamus perpetuis temporibus irrefragabiliter obseruandum. ♦ Primo. quod cum aliquis prelatorum uel canonicorum de ipso capitulo diem clauserit extremum extunc ipsius procurator de capitulo existens. una cum aliis exsecutoribus sui testamenti. omnes et singulos fructus. redditus et seruicia de suis dignitate canonico et prebenda necnon de mensa si residens exstitit prouenientes. per annum integrum a die mortis sue computandum. pro suis exsequiis honorifice faciendis. et pro debitis ipsius defuncti fideliter soluendis percipiant et ordinacionem meram in bonis omnibus et singulis dictorum beneficiorum retinea<n>t ad terminum prenotatum. et si aliquid redituum uel prouentuum predictorum ultra legatorum et debitorum huiusmodi solucionem superfuerit. ueris heredibus ipsius defuncti plenarie. sine fraude qualibet assignetur. saluis tamen omnibus estimacionibus beneficiorum predictorum ♦ Item. quod domini prelati et canonici Lundenses qui nunc et pro tempore fuerint. et eorum uicarii in ecclesiis eorum. prebendis suis aut dignitatibus annexis residentes. a solucione cathedratici et aliorum iurium et onerum archiepiscopalium omnium. sint liberi et exempti ♦ Item. quod iidem prelati uel canonici Lundenses. iurisdiccionem archiepiscopalem omnimodam. super uillicos colonos et inquilinos. et familiam eorum. in bonis ecclesiasticis et mundanis ipsorum residentes/ habeant ac decimam archiepiscopalem de annona alecibus et aliis quibuscumque. per totam diocesem libere leuent et integre percipiant ab eisdem ♦ Item. quod rebelles. contumaces et obstinatos. ex ipsis familiis. cum litteris ipsorum prelatorum et canonicorum propriis per censuram ecclesiasticam aggrauacionis et diuorcii sententiis. ac aliis maioribus causis dumtaxat exceptis. libere poterint cohercere. ♦ Item. quod dicti prelati et canonici Lundenses. emendam super causis quadraginta[1] marcharum et inferiorum cum banslet per totam diocesim et frethkøp de familia sua libere poterint subleuare. ♦ Item. quod familia predictorum prelatorum et canonicorum in placito archiepiscopali incausata. coram dominis suis respondeat et satisfaciat pro delictis ♦ Item quod bona dictorum prelatorum et canonicorum. communia et specialia in consimili libertate cum bonis nostris propriis conseruabimus iuxta posse ♦ Item quod dicti prelati et canonici. in conducendis exactionibus. pro equali pensione omnibus. aliis preferantur ♦ Item. quod priuilegia canonicorum hucusque habita non infringamus ♦ Item. quod in castris. aduocatos ponamus secundum consilium capituli. uel sanioris partis et non aliter ♦ Item. quod ponamus officiales in curia Lundensi secundum consilium capituli. clericos et nullomodo laicos ♦ Non solum autem premissos articulos uerum eciam omnia singula priuilegia et gracias. que et quas a quibuscumque predecessoribus nostris hactenus habuerant. cum omnibus et singulis articulis testamenti. uenerabilis patris domini Nicolai dudum archiepiscopi Lundensis. predictos prelatos. canonicos et fabricam ecclesie Lundensis concernentibus tenore presencium confirmamus et seruare promittimus inconcusse ♦ In cuius rei testimonium. secretum nostrum. presentibus est appensum ♦ Datum Lundis anno domini mcd undecimo. profesto beati Olaui regis et martiris gloriosi.

1. quadraginta] tilf. o. l. Aa.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindelig med Gud. Eftersom herrerne provsten, dekanen og hele vort i Kristus elskede Lundekapitel ydmygt har bønfaldt os om, at vi, særligt med hensyn til nedenstående artikler, nådigt ville værdiges at bekræfte de privilegier, som de vides hidtil at have fået af vore forgængere, bøjer vi os for deres fromme ønsker og i ønsket om at træde i vore fornævnte forgængeres fodspor tilstår og forordner vi med samme vort kapitels enstemmige samtykke, at dette til evige tider ubrydeligt skal overholdes: for det første, at når nogen af prælaterne eller kannikerne af kapitlet dør, da skal fra da af dennes befuldmægtigede af kapitlet tillige med de andre eksekutorer af hans testamente nyde de af hans dignitet, kanonikat og præbende samt af hans bord, ifald han er residerende, hidrørende fra frugter, indtægter og tjenesteydelser, alle og hver enkelt, et fuldt år at regne fra hans dødsdag til bestridelse af hans hæderfulde begravelse og til samvittighedsfuld betaling af den afdødes gæld og skal beholde uindskrænket rådighed over nævnte beneficiers ejendomme, alle og hver enkelt, til ovennævnte termin, og hvis der udover betaling fra legater og skyldnere bliver noget til rest af fornævnte afgifter og gældsposter, skal det uden nogen svig fuldt ud overgives til den afdødes sande arvinger, dog med forbehold af alle fornævnte beneficiers virninge. Fremdeles at de herrer prælater og kanniker i Lund, de nuværende eller de til enhver tid værende, og deres vikarer ved deres kirker, som residerer ved deres til kirkerne henlagte præbender eller digniteter, skal være fri og undtagne for betaling af cathedraticum og alle andre ærkebiskoppelige afgifter og byrder, Fremdeles, at de samme prælater og kanniker i Lund skal have enhver ærkebiskoppelig jurisdiktion over de på deres gejstlige og verdslige gods boende bryder, landboer og gårdsæder og disses undergivne og frit skal oppebære og fuldt ud nyde af samme den ærkebiskoppelige tiende af korn, sild, og hvad som helst andet over hele stiftet. Fremdeles, at de frit skal kunne tugte genstridige, trodsige og halsstarrige blandt deres undergivne med samme kannikers og prælaters egne breve med kirkens straf, dog med undtagelse af beskyldnings- og skilsmissesager og andre større sager. Fremdeles, at de nævnte prælater og kanniker i Lund frit skal kunne oppebære bøder i fyrremarkssager og mindre sager af deres undergivne tillige med banslet og fredkøb over hele stiftet. Fremdeles, at fornævnte prælaters og kannikers undergivne, når de indstævnes på det ærkebiskoppelige ting, skal svare og fyldestgøre deres herrer for deres forseelser. Fremdeles, at vi efter evne vil bevare de nævnte prælaters og kannikers gods, fællesgodset og særgodset, med ganske samme frihed som vort eget gods. Fremdeles, at de nævnte nævnte prælater og kanniker ved overtagelse af len mod samme afgift skal foretrækkes fremfor alle andre. Fremdeles, at vi ikke skal omstøde kannikernes hidtil nydte privilegier. Fremdeles, at vi på borgene skal indsætte fogeder i overensstemmelse med kapitlets råd eller den forstandigere dels og ikke anderledes. Fremdeles, at vi som officialer ved Lundegård i samråd med kapitlet skal indsætte gejstlige og på ingen måde verdslige. Vi bekræfter med dette brevs ordlyd ikke blot de ovennævnte artikler, men også alle de privilegier og nåder, som de hidtil har fået af alle vore forgængere, tillige med alle artikler i den ærværdige fader hr. Niels, fordum ærkebiskop af Lunds, testamente, vedrørende fornævnte prælater, kanniker og Lundekirkes bygningsfond, og lover urokkeligt at overholde dem. Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1411 dagen før Sankt Olavs den glorværdige konges og martyrs dag.