1411. 29. juli.


Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn [1] thættæ breff høræ/ æller se helsær iæk Gwnner Bosdotter her Erlændh Kalfs æfter leff qwædi medh war herræ/ ♦ Iæk kwngør allæ mæn bathe the nw æræ/ och komæ skulæ/ at iæk widernne mik/ och mynæ arfwingæ/ medh thættæ mith obit breff/ thænnæ brefførar Lawæ Cristernssøn/ man kallar Rødh/ och hans arfwingæ/ tw hwndrædæ lubiske march aff ræth gialdh skyldugh at wæræ/ vti godæ sølff pænyngæ som nw i landit ære gewæ/ och gængæ/ fore hwilkæ forscrefne pænyngæ [i]æk pandsæter hanum/ och hans arfwingæ mit goz i Thørstinghæræt vti Tynnyngh sokn liggiandes/ som ær Gamælstorpp Hofgardh/ ok th[re] andræ gardæ i thæn samæ by/ vti en bor Ies Grwmmæ/ vti en boor Ies Weywodh/ ok vti en bodæ sidsth Ies Tymberman/ medh allæ thæssæ forscrefne gosses tilligilsæ/ ager/ ængh fæ gangh/ skogh/ fiskæ wathn/ wath thiwrt/ rørandæ/ vrørandæ/ ok ænktæ vndæn tægit/ ok mædh all ræth som myn fader herræ Bo Høk/ han skøttæ her Erlændh Kalff the forscrefne goz/ vppa Thørstinghæræs thingh vppa minæ wægnæ/ ok bæggiæs theræ siæll guth hawæ/ ♦ Item skall thæn forscrefne Lagæ Rødh/ och hans arfwingæ hawæ fwllæ makth/ at sædiæ warnæthæ/ i/ ok aff vti thæssæ forscrefne goz/ och frwkt/ och afgifth wpp at bæræ/ ok brwkæ æfter syn egin wilæ och ænktæ aff sla i howdh gialden/ swo længæ till the goz wordæ hanum/ æller hans arfwingæ/ loglikæ aff løsth fore the forscrefne pænyngæ/ ♦ Item thæn tiidh iæk/ æller mynæ arfwingæ/ wiliæ løsæ thæssæ forscrefne goz/ aff thænnæ forscrefne Lawæ Rødh/ æller aff hans arfwingæ fore the forscrefne tw hwndrædæ lubiske march/ tha skulæ wy kwngøræ thet loglikæ thry thingh fore midhsomar vppa Thørstinghæræs thingh/ ok løsnynghx dagh skall wæræ/ thæn thingh dagh næst fore sancti Michaelis dagh/ ok frwkt/ ok afgifth skall følgiæ pænyngænæ/ ♦ Item thæn tiidh iæk/ æller mynæ arfwingæ schulæ løsæ thæssæ forscrefne goz/ aff thænnæ forscrefne Lagæ Rødh/ æller aff hans arfwingæ/ fore the forscrefne tw hwndrædæ lubiske march tha skulæ wy betalæ thøm/ the pænyngæ/ vppa eth belægelikit stædh/ som theræ pænyngæ mwgæ wordæ thøm vforfæræthæ/ ♦ Item tilbinder iæk mik/ ok mynæ arfwingæ/ thænnæ forscrefne Lagæ Rødh/ ok hans arfwingæ/ thæssæ forscrefne goz/ medh allæ theres tilligilsæ/ och tilhørilsæ/ hwat thet hælst kan wæræ/ at frii/ och frælsæ/ fore hwærs manz til talæn/ swo længæ till the goz wordæ hanwm æller hans arfwingæ loglikæ affløstæ fore the forscrefne tw hwndrædæ lubiske mark ♦ Till ydermere forwarilsæ/ ok stadfæstilsæ/ hawer iæk forscrefne Gwnner Bosdotter her Erlendh Kalfs æfter leff/ medh ia/ och medh godh wiliæ/ hænkt mith inciglæ fore thettæ breff/ medh godæ mæns/ som ær her Iæypp Throwælssøn aff Stensballuf ridder/ her Iens præst ær/ ok prior i Wisingh closter/ Henrik Pæderssøn/ Paskæ[2] / ok Henrik Miødh til witnisbyrdh♦ Datum anno domini m°cd°xi° ipso die sancti Olaui regis ac martyris/.

1. n ] gentaget A. 2. Paskæ] Peder måske glemt før dette; cf. Danmarks Gamle Personnavne I 1077 39 ff.

Oversættelse

Jeg Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, sender alle, der hører eller ser dette brev, hilsen med vor herre. Jeg bekendtgør for alle, både nulevende og fremtidige, at jeg og mine arvinger er skyldige nærværende brevfører Lave Kristensen, som man kalder Rød, samt hans arvinger to hundrede lybske mark i gode sølvpenge, som nu er gode og gængse her i landet, ved retmæssig pådraget gæld; for hvilke nævnte penge jeg pantsætter ham og hans arvinger mit gods i Tyrsting herred i Tønning sogn, nemlig Gammelstrup hovedgård og tre andre gårde i samme by, i den ene bor Jens Grumme, i en anden bor Jens Vejvad og i en boede sidst Jens Tømmermand, med alt det føromtalte gods' tilliggende af ager, eng, græsgange, skov, fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, med al den ret hvormed min fader, hr. Bo Høg skødede det føromtalte gods på mine vegne til hr. Erling Kalf på Tyrsting herredsting - Gud være begges sjæle nådig. Fremdeles skal føromtalte Lave Rød og hans arvinger have fuldmagt til at indsætte vornede på dette føromtalte gods og til igen at fjerne dem og til at oppebære afgrøden og afgifterne og benytte dem efter sin egen vilje, uden at det fradrages i gældens hovedstol, indtil godset bliver indløst fra ham eller hans arvinger for de føromtalte penge på lovlig vis. På det tidspunkt da jeg eller mine arvinger ønsker at indløse dette føromtalte gods fra denne føromtalte Lave Rød eller fra hans arvinger for de nævnte 200 lybske mark, skal vi bekendtgøre det på lovlig vis tre ting inden midsommer på Tyrsting herredsting, og indløsningsdagen skal være den sidste tingdag inden sankt Mikkels dag, og afgrøden og afgifterne skal følge pengene. På det tidspunkt da jeg eller mine arvinger skal indløse dette føromtalte gods fra denne føromtalte Lave Rød eller fra hans arvinger for de føromtalte 200 lybske mark, skal vi betale ham pengene på et belejligt sted, hvor de i sikkerhed kan modtage pengene. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre denne føromtalte Lave Rød og hans arvinger dette føromtalte gods med alle tilliggender og alt, hvad der hører dertil, hvad det end kan være, for tiltale fra hvemsomhelst, indtil godset på lovlig vis bliver indløst fra ham ellers hans arvinger for de føromtalte 200 lybske mark. Til yderligere sikkerhed og stadfæstelse har jeg fornævnte Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf med mit jaord og min gode vilje hængt mit segl under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Jakob Troelsen af Stensballe, ridder, hr. Jens, som er præst og prior i Vissing kloster, Henrik Pedersen, Påske og Henrik Møed, til vidnesbyrd herom. Givet i det Herrens år 1411 på selve Sankt Olav konge og martyrs dag.