1411. 23. august. S. Pietro i Rom


Paven oversender forrige nr. til biskoppen i Lübeck og pålægger ham at sørge for, at kollektorerne og subkollektorerne snarest muligt indbetaler de indsamlede penge til Ludovico Baglioni.

Tekst efter Acta Pont. og Dipl. Norv.

Tekst

Iohannes etcetera uenerabili fratri .. episcopo Lubicensi salutem etcetera. ♦ Nuper dilecto filio nobili uiro Ludouico de Ballionibus de Perusio familiari nostro nostras litteras direximus in hec uerba Iohannes (etc. cf. efterfølgende nr.). ♦ Cum autem hesitetur quod predicti collectores et succollectores predictis litteris expressi aut aliquis ex eis huiusmodi pecuniarum summas et bona per eos nobis et camere apostolice prefate debitas et debita dicto Ludouico soluere seu assignare rebelliter recusabunt nos ne propterea execucio dictarum litterarum retardari ualeat aut alia quomodolibet impediri super hoc de oportuno remedio prouidere uolentes discrecioni tue monendi per te uel alium seu alios predictos collectores et succollectores coniunctim et diuisim auctoritate nostra uel infra certum terminum peremptorium competentem quem eis duxeris deputandum predicto Ludouico pecuniarum quantitates et summas ac bona huiusmodi per eos coniunctim et diuisim nobis et Romane ecclesie et camere apostolice predictis debitas et debita ut prefertur efficaciter tradant et assignent et nichilominus in eos et eorum quoslibet qui in hoc defecerint seu defecerunt ac eciam in contradictores quoslibet et rebelles excommunicacionis ac eciam alias formidabiles penas et censuras de quibus tibi uidebitur infligendi ac processus legitimos per te super huiusmodi faciendos quociens expedierit aggrauandi et inuocandi ad hoc si opus fuerit auxilium bracchii secularis plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presencium concedimus facultatem non obstantibus tam felicis recordacionis Bonifacii pape viii predecessoris nostri ac de una et duabus dietis[a] in concilio generali et aliis constitucionibus apostolicis contrariis[b] quibuscumque seu si aliquibus communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum quod interdici suspendi uel excommunicari aut extra uel ultra certa loca euocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem. ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum x kalendas septembris anno secundo.

a. de una et duabus dietis] c. 11 in VI de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). b. contrariis] c. 28 X de rescriptis I 3 (Friedberg II 31).

Oversættelse

Johannes og så videre til sin ærværdige broder biskoppen af Lübeck hilsen og så videre. For nylig rettede vi vort brev til den ædle mand Ludovico Baglioni fra Perugia, vor tjener, af følgende ordlyd: Johannes og så videre (= foreg. nr.) Men det er uvist, om førnævnte indsamlere eller underindsamlere omhandlet i førnævnte brev eller én af dem på oprørsk vis vil nægte at overbringe og indløse sådanne pengesummer og naturalier, som de skylder os og førnævnte apostolske kammer, til nævnte Ludovicus. For ikke derfor yderligere udførelse af nævnte skrivelse skal forsinkes eller andet på anden måde forhindres, ønsker vi derfor angående dette at skaffe Din Vished et passende middel og overdrager dig ved nærværende skrivelse med apostolisk myndighed fuld og fri bemyndigelse til, ved dig selv eller en anden eller andre, at formane førnævnte indsamlere og underindsamlere sammen og enkeltvis med vor myndighed eller inden for en passende peremptorisk frist, som du mener kan bestemmes for dem, til virksomt at levere og overdrage førnævnte Ludovicus pengesummerne og det gods, som, som angivet, skyldes af dem samlet og enkeltvis til os og førnævnte romerkirke og apostoliske kammer og endvidere påføre dem og enhver af dem, som måtte svigte og vil have svigtet og også en hvilken som helst opsætsig rebel ekskommunikationens og andre skrækindjagende straffe, alt efter hvad du synes, og til at skride til retssager at afholdes af dig, når som helst du finder det nødvendigt, og til at påkalde den verdslige arms hjælp hertil, hvis det bliver nødvendigt. Hverken vor forgænger Bonifacius 8.'s, fromt minde, regler eller reglen om en og to dagsrejser på generalkonciliet eller andre apostoliske bestemmelser, der kunne være imod dette, skal stå til hinder herfor, heller ikke hvis nogen, enkeltvis eller sammen, fra samme sæde er blevet tilladt, at de ikke kan lægges under interdikt, suspenderes eller ekskommunikeres eller kaldes uden for eller hinsides særlige steder ved apostolisk skrivelse, der ikke udtrykkeligt og fuldt ud og fra ord til andet nævner denne tilladelse. Givet i Rom ved San Pietro den 10. dag før kalendae i septermber i vort andet år.