1411. 9. november. Vordingborg


Hertug Vartislav af Stettin erkender at skylde 500 lødige mark til dronning Margrete, som kan vælge at lade sig betale tilbage med 100 bevæbnede mænds tjeneste i et kvartal.

Tekst efter A

Tekst

Wy Wartslaff van godes gnaden hertoghe to Stetin vnde vorste to Ruyen etcetera bekennen vnde betughen openbare in dessem breue. dat wi van rechter reddeliker schult weghene schuldich sin der dorluchtigsten vorstynnen koninginnen Margareten van godes gnaden koning Waldemars dochter vnser leuen modderen vnde gnedighen vrowen vyffhundert lodeghe mark vyffvndevertich lubesch schillinge vor ieslike lodeghe mark to rekenende in munte vnde in penningen alse in Denmarken ghenge vnde gheue sin de se vns nu in reden peningen hefft geleent in sodaner wise alse hir na screuen steit. alse dat id to der vorscreuenen koninginnen Margareten willen vnde wilkore scal staen efft se leuer de vorbenomeden vyffhundert lodeghe mark eenes verdendel iares affslaen wil vor de vyffhundert lodeghe mark de wi van eer hebben scolen vor de hundert wapend de wi vnseme gnedighen heren vnde leuen vedderen heren Erike van godes gnaden der rike Denmarken Sweden Norwegen der Gothen vnde der Wende koninge vnde hertogen to Pomeren vnde eer senden scolen wen en des behoff is alse vnse breff wtwiset den wi dar nu vpgegeuen hebben hir to Wardingeborg edder oc efft se leuer wil dat wi eer de vorbenomeden vyffhundert lodeghe mark in reden penningen wedder gheuen scolen/ ♦ Vnde wil se de vorbenomeden penningen wedder hebben so scole wi vnde willen eer allikewol to rede sitten mit hulpe vnde mit denste in aller mate alse vnse breff lut den wi dar vpgegeuen hebben vnde wen se denne de vorbenomeden vyffhundert lodeghe mark in reden penninge van vns wedder hebben wil/ vnde vns veer wekene tovoren to seggen let so schole wi vnde willen eer de vorbenomeden vyffhundert lodeghe mark sunder ienegherleie lengherer togheringe edder hulperede in munte vnde in penningen alse vorscreuen is to Wardingeborg ghentzliken betalen vnde vntrichten/ ♦ Weret sake dat wi des nicht endeden dat god vorbede so schole wi vnde willen denne van steden an inkomen vppe ene stede wor se vns to vntbitt dat wi komen scolen/ vnde vte der stede nicht wedder vt ane de vyffhundert lodeghe mark sin ghentzliken vnde vulkomeliken na eren willen vnde erer noghe betalet alse vorscreuen is ♦ Vnde desse breff scal den breuen de de vorbenomede koninginne van vns to voren hefft vnde ock deme breue. vnde den deghedingen de wi dem vorscreuenen koning Erike vnde der vorscreuenen koninginnen Margareten vnde den vorscreuenen riken nu to Wardingeborg besegelt vnde gheuen hebben nicht to schaden edder to hindere komen. men de vorbenomeden breue vnde degedinge. vnde desse breff scolen een ieslik na syneme lude by erer vullenkomenen macht vngekrenket vnde vngehindert bliuen ♦ Alle desse vorscreuenen stucke vnde articlen loue wi hertoghe Wartslaff vorbenomet. mit vnsen eruen der vorbenomeden koninginnen Margareten vnde eren eruen vnde des rikes rade to Denmarken to erer truwen hand stede vnde vast to holdende in guden truwen sunder ienegerleie hulperede edder argelist ♦ Vnde to merer witlicheit vnde tuchnisse desser vorscreuenen stucke so hebben hir an vnde ouer gewesen vnse truwen raetgheuere vnde man alse her Coerd Bonowe archidiaken to Tribuzes vnde kerher to deme Sunde. her Roleff Nyenkerke ridder her Iohan van Soost kerkhere to Gutzekowe/ Vicke Bere. Gladereme/ Vicke Vitzen. Merten Lepel. Radeke Kerkdorp knapen. her Arend Poleman borgermester to deme Sunde vnde her Tobias Gildehusen raetman dar sulues vnde wi hertoge Wartslaff vorbenomet hebben to erer groteren sekercheit bewaringe vnde bekantnisse alle desser vorscreuenen stucke vnde article vnse ingesegel mit willen vnde mit widscop gehengen laten vor dessen breff♦ Datum Wardingeborg anno domini m cd undecimo feria secunda ante festum beati Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

Vi Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin og fyrste til Rügen etc., erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at vi til den berømmelige fyrstinde, dronning Margrete, af Guds nåde kong Valdemars datter, vor kære moder og nådige frue i retmæssig og redelig gæld skylder 500 lødige mark á 45 lybske skilling for hver lødig mark at regne i mønter og penge, som er gangbare i Danmark, som hun har lånt os i rede penge på følgende vilkår, som står skrevet herefter: det skal være op til den førnævnte dronning Margretes vilje og vilkår, hvorvidt hun hellere vil slå de 500 lødige mark af et kvartal for de 500 lødige mark, som vi skal have af hende for de 100 bevæbnede mænd, som vi skal sende hende og vores nådige herre og kære slægtning, Erik af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, når de har behov herfor, sådan som vores brev viser, som vi nu har opladt, eller hun hellere vil, at vi skal tilbagebetale hende de førskrevne 500 lødige mark i rede penge. Og vil hun have de førnævnte penge igen, skal og vil vi alligevel være rede med hjælp og tjeneste for hende på enhver måde efter ordlyden af det brev, vi har opladt herpå. Og hvis hun vil have de førnævnte 500 lødige mark igen i rede penge fra os og lader os det tilsige fire uger på forhånd, så skal og vil vi helt og holdent, uden længere forsinkelse eller udflugter betale og udrede hende de 500 lødige mark i mønter og penge, som skrevet i Vordingborg. Hvis vi ikke gjorde det, hvad Gud forbyde, da skal og vil vi straks komme til et sted, som hun ønsker vi skal komme til, og ikke forlade det igen, uden at de 500 lødige mark skal være betalt helt og fuldt efter hendes ønske og til hendes fyldestgørelse, som skrevet ovenfor. Og dette brev skal ikke komme det førnævnte brev og de førnævnte aftaler, som vi nu har beseglet og givet den førnævnte kong Erik og den førnævnte dronning Margrete og de førnævnte riger, til skade eller hindring, men det førnævnte brev og de førnævnte aftaler og dette brev skal hver især efter deres ordlyd forblive ukrænkede, uhindrede og ved deres fulde magt. Alle disse førskrevne stykker og artikler lover vi, førnævnte hertug Vartislav med vore arvinger at holde stadigt og fast over for den førnævnte dronning Margrete, hendes arvinger og Danmarks riges råd til hendes tro hånd i troskab uden nogen udflugter eller svig. Og til yderligere vidnesbyrd og vitterlighed for disse stykker og artikler har vore tro rådgivere og mænd, hr. Konrad Bonow, ærkedegn i Tribsees og kannik i Stralsund, hr. Rolef Nienkirken, ridder, hr. Johan v. Soest, kannik i Gützkow, Fikke Bere Gladerem, Fikke Vitzen, Martin Lepel, Radike Kerkendorp, væbnere, hr. Arnold Poleman, borgmester i Stralsund, og hr. Tobias Gildehusen, rådmand sammesteds, været her til stede som vidner. Og vi, førnævnte hertug Vartislav, har med fri vilje og vidende hængt vores segl for dette brev til større sikkerhed og erkendelse for alle disse førskrevne stykker og artikler. Givet i Vordingborg i det Herrens år 1411 på den anden dag før festen for biskoppen og bekenderen, den hellige Morten.