1411. 25. november.


Niels Almarsen, sognepræst i Store Heddinge bekendtgør, at hr. Jens Olufsen (Bjørn), ridder, har oprettet en evig vikarie sammesteds til frelse for sin egen, sin hustrus, sine forældre og slægtninges sjæle.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Nicolaus Almari presbiter ac rector ecclesie Heddynghe maglæ. salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod dominus Iohannes Olaui miles de Seeholm fecerat perpetuam uicariam in ecclesia mea Heddinhe. in honorem domini nostri Ihesu Cristi. et sancte Marie matris eius et aliorum sanctorum in remedium et salutem anime sue. uxoris sue dilecte. Ingeborgis Petersdotter bone memorie ac parentum ac consanguinorum suorum. ad quam uicariam bona sua infrascipta. uidelicet. duas curias in uilla Klyppynghe per dominum Heynricum. Iensson militem emptas et scotatas unam curiam in Heddynghe maglæ sitam de quodam Andrea Rws legaliter emptam. et eciam in eadem uilla Heddynghe terras et alia bona sibi per Iohannem Gyrstynghe uendita et scotata. quondam cuidam Yngemaro de Fledye[1] attinencia. item unam curiam per dominum Nicolaum Thygesson presbiterum sibi uenditam in uilla Hogorp. sitam. sibi prius per Andream Petersson inpingnoratam[2] . item in eadem uilla Høgorp unam curiam sibi per Iohannem Gyrstynghe uenditam de qua unus solidus grossorum annuatim racione pensionis erogatur. et omnia alia bona sua ibidem sita per Petrum Mortensson sibi uendita et scotata et duas curias suas in uilla Warpeløwæ sitas. uidelicet. unam edificatam in qua quidam Matheus Magnesson habitat. et alteram desolatam cum ipsorum bonorum pertinenciis uniuersis nullis exceptis. uidelicet. agris pratis pascuis humidis et siccis cum litteris apertis et cum omni iure et condicionibus sibi super ipsa bona datis et confectis ad utilitatem et ad mensam sacerdotis in Heddynghe maglæ dederat scotauerat ac assignauerat perpetue possidenda absque reclamacione et contradictione heredum suorum seu cognatorum quorumcumque tali condicione adiecta quod sacerdos et rector ipsius ecclesie omni die unam missam in honorem domini nostri Ihesu Christi et sanctorum eius. uidelicet in dominica die de sancta trinitate. in secunda feria pro defunctis in tercia feria de sancta Gerdrude. in quarta feria de sancto Erasmo. in quinta feria de sancto spiritu. in sexta feria de sancta cruce. in sabbato de beata Maria uirgine que[3] sollempniter cantetur faciat perpetuis temporibus in ipsa ecclesiaecclesia[4] celebrari. ♦ Si autem hoc neglectum fuerit quod ipsa missa continuata non fuerit celebrata tunc collacio predicte uicarie suis ueris heredibus uacabit post mortem ipsius domini Iohannis militis ut ipsi habeant potestatem ipsam uicariam conferendi. hoc tamen adiecto quod ipsi heredes non habeant postestatem intromittere se de bonis ad predictam uicariam concessis abstrahere alienare uel usurpare. set si ipsius ecclesie rector et sacerdos ipsas missas celebrauerit uel ut premittitur fecerit celebrari ipsam uicariam cum bonis predictis sub ordinacione sua libere et firmiter habeat absque contradiccione quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium. sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. uidelicet. domini Iacobi de Holtøwæ domini Esberni de Hawenlowæ domini Petri Saxson de Lyleheddynghe sacerdotum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m° cd° xi° in festo sancte Katherine uirginis[5] .

1. Fledye] y tilf. o.l. A. 2. ] impingnoratam = inpignoratam. 3. uirgine que] tilf. senere med samme hånd ved linjeskifte A. 4. ecclesia] tilf. o.l. A. 5. in festo sancte Katherine uirginis] tilf. senere med samme hd. A.

Oversættelse

Niels Almarsen, præst og sognepræst ved Store Heddinge kirke, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at hr. Jens Olufsen, ridder af Søholm, har indstiftet et bestandigt vikariat i min kirke i Heddinge til ære for vor herre Jesus Kristus og hans moder jomfru Maria og andre helgene til bod og frelse for sin, sin elskede hustru Ingeborg Pedersdatters - god ihukommelse - og sine forældres og slægtninges sjæle. Til dette vikariat har han til nytte for præsten i Store Heddinge og til hans bord givet, skødet og overgivet til evig besiddelse sit nedenfor nævnte gods, nemlig to gårde i Klippinge by, købt og tilskødet ham af hr. Henrik Jensen, ridder, en gård i Store Heddinge, lovmæssigt købt af en vis Anders Rus, og endvidere i samme Heddinge by jorder og andet gods, solgt og tilskødet ham af Jens Gyrstinge, men forhen tilhørende en vis Ingemar af Fledegard, fremdeles en gård i Højerup by, solgt til ham af hr. Niels Tygesen, præst, efter at den tidligere var pantsat til ham af en vis Anders Pedersen, fremdeles i samme Højerup by en gård, solgt ham af Jens Gyrstinge, af hvilken der årligt i landgilde betales en skilling grot, og alt hans andet gods sammesteds, solgt og tilskødet ham af Peder Mortensen, og to gårde tilhørende ham i Varpelev, nemlig en bebygget, hvorpå en vis Mads Mogensen bor, den anden øde, med alle tilliggender til dette gods, intet undtaget, nemlig marker, enge, græsgange, vådt og tørt, med de til ham angående dette gods udstedte og affattede åbne breve, og med alle rettigheder og vilkår, uden indsigelse eller modsigelse fra nogen som helst af hans arvingers eller slægtninges side, med den tilføjede betingelse, at præsten og sognepræsten ved nævnte kirke til evig tid hver dag skal lade afholde i kirken en messe til ære for vor herre Jesus Kristus og hans hellige, nemlig på søndagene for den hellige treenighed, på mandagene for de afdøde, på tirsdagene for Sankt Gertrud, på onsdagene for Sankt Erasmus, på torsdagene for den helligånd, på fredagene for det hellige kors, på lørdagene for den hellige jomfru Maria, hvilken messe højtideligt skal synges. Men hvis dette forsømmes, hvis denne fortløbende messe ikke afholdes, da skal overdragelsen af fornævnte vikariat efter ridderen hr. Jens' død tilkomme hans rette arvinger, så at de skal have lov til at overdrage dette vikariat, dog med den tilføjelse, at arvingerne ikke må have lov til at befatte sig med det til fornævnte vikariat afståede gods hverken for at fratage, afhænde eller bemægtige sig det, men hvis præsten, kirkens sognepræst, afholder messerne eller som ovenfor nævnt lader dem afholde, da skal han frit og sikkert have vikariatet med fornævnte gods til sin rådighed uden modsigelse fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med de gode mænds segl, nemlig hr. Jakob af Holtug, hr. Esbern af Havnelev, hr. Peder Saksesen af Lille Heddinge, præster, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1411 på jomfruen Sankt Katerines dag.