1411. 8. december. Kalundborg


Abbederne Salomon af Esrom og Niels af Sorø samt søster Kristine Jensdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde, erkender at have modtaget 6000 lybske mark af dronning Margrete og forpligter sig i tilfælde af dronningens død til inden et år at anvende pengene i overensstemmelse med de trufne aftaler.

Tekst efter A

Tekst

In nomine dei amen ♦ Wi abbot Salomon aff Esrom. abbot Nicles aff Soræ oc søster Cristina Ienssedotter priorissa i war fruecloster i Roskilde oc alle conuent i thisse forscrefne stadher/ oc Laufrens Ienssøn dæken i Roskilde. ♦ wi alle fornempde kænnes meth thettæ wort opne breff/ at wi aff mæchtigh oc høyghboren førstynne war nadheghe frue. drotnyng Margareta. nw retheleghe siaxthusande lubisch mark i gotha talde huide pennynge gefue oc gænge fulkommeleghe æfter war eyen wilghe oc nøye anamet oc vndfonget haue nw her i Calundburgh i ræt tro. oc i swo made som her æfter følgher/ swo at vm hwn affgaar oc døør før æn hwn sælff gør radh fore thisse forscrefne syæxthusænde lubisch mark oc skifter them æfter sin eyen wilghe tha scall halfdelen aff the samme siæxthusande lubische mark genist æfter fornempde war frue drotningens døth fonges oc antwordes til forscrefne war frue closters bygning gaghn oc nutte i Roskilde/ Oc then annen halfdeell aff the forscrefne siæxthusande lubisch mark scall en deels skiftes i bland wars herre folk oc hws armt folk/ oc giues fattighe clærke til scole. oc hielpe nøthorftighe iuncfruer ænker oc mæn til brøths meth. oc io swo dant nøthorfticht folk som ænge andre wæye eller hielp wide sik/ oc giues them en deels aff thettæ forscrefne som pelegrims færther fare fore fornempde war frue drotnyngens siæll til hælghe stæther bothe inlændes oc wtlændes ♦ Oc at thettæ forscrefne io genist begynnes æfter fornempde war nadhughe frues drotnyng Margaretes døth/ rætfærtheleghe skiftes. alsthinges ændes oc fulkompnes for innen eet aar ther næst æfterfølghende æfter hænnes døth i alle made æfter thy som forescreuit staar Thettæ forscrefne lofue wi fornempde. abbot Salomon aff Esrom. abbot Nicles aff Soræ oc søster Cristina Ienssedotter priorissa i wor frue closter. forscrefne i Roskilde oc alle conuent i the forscrefne stadher oc Laufrens Ienssøn dæghen i Roskilde/ Oc tilbinde oss oc woræ æfterkommere meth thettæ wort opne breff widh wor gothæ tro oc sannende/ wten all forsymelsse for innen thenne forscrefne tidh wten nogher længre tøfring eller forfall oc wten alt archt atfolfølghe. ænde oc als thinges atfulkompne alle thisse forscrefne stycke oc hwort there besynderleghe widh sik oc ther swo vm atgøre i alle made æfter thy som forescreuit staar/ som fornempde war frue drotnyngen oss til troot hafuer oc til troor/ oc som wi oc forde woræ æfterkommere wele bekænnis oc fore gudh andsware/ ♦ Oc til mere widerlicheet wissen oc stadhugheet vm alle thisse forscrefne stycke tha haue wi ladet woræ incigle hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Calundeborgh anno domini millesimoquadringentesimo vndecimo ipso die concepcionis beate Marie virginis gloriose.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Vi abbed Salomon af Esrom, abbed Niels af Sorø og søster Kristine Jensdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde samt alle klostersamfund de fornævnte steder og Lars, dekan i Roskilde, alle vi fornævnte bekender med dette vort åbne brev, at vi af den mægtige og højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete, nu her i Kalundborg fuldstændigt efter vor egen vilje og til vor tilfredshed rigtigt har fået og modtaget 6000 lybske mark i gode, opregnede hvide penge, gyldige og gængse, på vort tilsagn og på efterfølgende vilkår: således at hvis hun går bort og dør, forinden hun selv udøver sin rådighed over disse føromtalte 6000 lybske mark og fordeler dem efter sin egen vilje, så skal halvdelen af de samme 6000 lybske mark straks efter vor fornævnte frue dronningens død gives og overdrages til gavn og nytte for føromtalte Vor Frue klosters bygningsfond i Roskilde; og den anden halvdel af de føromtalte 6000 lybske mark skal dels uddeles blandt kristne mennesker og fattige folk og gives til fattige klerke til skolegang og hjælpe trængende jomfruer, enker og mænd til det daglige brød og sådanne trængende folk, som ingen anden udvej eller hjælp kender; dels til dem, som vil gøre pilgrimsrejser for til hellige steder både indenlands og i udlandet til gavn for vor nådige frue dronning Margretes sjæl. Og de skal fordeles på retfærdig vis og fuldstændigt afsluttes og opfyldes i alle henseender sådan som står skrevet ovenfor inden eet år efter hendes død. Dette foranskrevne lover vi fornævnte abbed Salomon af Esrom, abbed Niels af Sorø og søster Kristine Jensdatter, priorinde i føromtalte Vor Frue kloster i Roskilde, samt alle klostersamfundene de føromtalte steder, og Lars Jensen, dekan i Roskilde, og med dette vort åbne brev forpligter vi os og vore efterkommere ved vor gode tro og sandhed til indenfor denne føromtalte tid uden nogen forsømmelse eller længere forhaling eller noget forfald og uden enhver form for svig at opfylde, afslutte og helt igennem at fuldbyrde alle disse føromtalte punkter hver for sig og i alle henseender forholde os dermed, således som står skrevet ovenfor og vor frue, dronningen, har vist os sin tillid og fremdeles stoler på os, og således som vi og vore fornævnte efterkommere vil stå inde for og stå til ansvar over for Gud. Til større bekræftelse på, sikkerhed for og styrkelse af alle de føromtalte punkter har vi ladet vore segl blive hængt under dette brev. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1411 på selve dagen for den glorværdige jomfru Marias undfangelse.