1411. 8. december. Kalundborg


Abbed Salomon af Esrom og abbed Niels af Sorø kvitterer dronning Margrete for modtagelsen af 2000 lybske mark, som skal uddeles til pilgrimsrejser.

Tekst efter A

Tekst

In nomine dei amen ♦ Wi abbot Salomon i Esrom oc abbot Nicles i Sora ok badhe conuent i the samme stadher kænnis mæth thetta wort opne breeff at wi haue nw her i Kalundeborgh i gen antwordet høyghboren førstinne war nadheghe frwe droning Margareta the m nobele som wi aff henne hafdhe i tro ok retheleghe anamet vpboret ok ther fore i gen aff henne fangit tw thusænde lubysche mark i rethe talde penninge godhe gefue/ ok gænge æptir war wilghe ok noye i alla made swo aff thisse forscriffnæ twthusænde lubysche mark oc foræ thøm at gøræ som her æpter star screuit ♦ Først at wi wele ok skule nw genist beginnæ i for war nadhoghe frwes droning Margaretes leuende liiff at skifte the forschriffnæ tw thusænde lubysche mark til pælegrims færther ok at the samme pælegrims færther warthe alle fulkompnæthe oc ændethe for innen tw aar her næst æpter til sammen følghende/ ee hwat helder hwn leuer eller døør ♦ Swa som ær først siex men til Ierusalem oc til Bethleem ok til the hælghe stædher ther vm kring liggæ/ ok til sanctæ Katherinæ Item syw men til Roma at gaa vm kring the kirker ther æræ ok søghe the hælghe mænz grawir ther liggæ badhe appostolers ok andræ/ Item ny mæn til War Frwæ i Aken Item thre mæn til sanctæ Iacob/ Item thre men til sanctæ Lodewik i Franckærighe/ Item thre men til sanctæ Thomas aff Cantelbergh i Engeland Item een man til sanctæ Magnus i Orknø Item thre men til the hælghe thre konunghe i Kolnæ Item thre men til sanctæ Iwold i Dannen i Thyest land ok thre men til sanctum Franciscum i Assiis Item een man thiit som sanctæ Laurentz ligger Item een man thiit som sancta Niclawes ligger i Baar Item een man thiit som sanctæ Iurghen ligger Item een man thiit som sanctæ Cristoffer ligger/ Item een man thiit som sanctus Iohannes baptista ligger/ ok een man thiit som sanctus Iohannes ewangelista ligger Item thre mæn til sanctæ Mathies Item een man thiit som sanctæ Pædher ligger ok een man thiit som sanctæ Pawl ligger ok een man thiit som sanctus Andreas ligger ok een man thiit som sancta Maria Magdalena ligger ok een man thiit som sanctus Eskillus ligger ok een man thiit som sancta Dorothea ligger/ ok een man thiit som sancta Barbara ligger ok een man thiit som sancta Margareta ligger ♦ Item fæm mæn til thet hælgheblodh i Wilsnak Item een man til sanctum Vincencium [1] ok een man til sanctum Antonium ok een man til sanctum Fabianum ok Sebastianum Item een man til sanctæ Gertrwd/ ok een til sanctæ Seuerin i Kolne/ ok een man til sanctæ Byrgittam/ oc een man til sanctæ Olæff/ een man til sanctum Ericum/ oc een man til sancte Knwt/ ♦ Item til syw war frwæ kirker i thesse thry rykæ/ Danmark/ Swerighe ok Norghe/ ther som mæst høghtiitdh pleyær atware aff wor frwæ/ til hwar ther/ scule gaa syw pælegrime oc haldes syw sungnæ mæsser oc syw processiones ♦ Item en man til sancte Micles[2] bergh hoos Twnsbergh ♦ Item fæm stadhæ til thet hælghæ koors i thessæ righe swosom ær til thet hælghæ koors i Solnæ widh Stokholm tiil thet hælgæ koors i Borræ hoos Twnsbergh/ tiil thet hælgæ koors i Hattil i Finland/ tiil thet hælgæ koors i Randrus/ ok til thet hælgæ koors sanctæ Hiælpare skule gøres fæm pelegrimis reyser/ ♦ Oc thre men til Hælghe Løsing i Stocholm oc tha skulæ i Stocholm thre mæsser syungæs foræ Hælghæ Løsingh/ een ther de sancta cruce then annan de resurreccione domini/ ok then thrithiæ de sancta trinitate/ ♦ Item wi for abbotæ ok conuent binde oos ok ware æpterkomære ther till meth thetta wart breeff/ at wi ok ware æpterkomære with thisse forscriffne m m lubysche mark swo gøræ wele ok mæth thøm allæ thisse forscriffnæ pelegrims reyser i alle made swo fulkomme lade wele som her foræ screuit star for inne thennæ forschriffne tiidh swo som ær tw aar her næst æpter til sammen følghende. e hwat hælder forschriffnæ war nadheghe frwe droningen [3] leuer æller døør/ ♦ Oc thet lofwæ wi for abbotæ oc conuent ok woræ[4] æpterkomere with waræ godhæ tro oc sannende vtan allæ forsumilssæ at gøræ oc fulfølghæ i allæ made æpter thy som foræ schreuit star swosom wiwi[5] wele fore gudh antsware/ oc som for war nadheghe frw oss till tror ♦ Oc till meræ bewaring vm allæ thesse forschreffnæ styckæ tha haue wi for abbotæ oc conuent ladet ware inciglæ hængis fore thettæ breeff ♦ oc tiill witnæsbyrdh hetherlighe fathers meth gudh. biscop Pædhers aff Roskilde abbot Pæthers i Ringstadhæ/ her Laurentz dyækens ok her Cristierns prouast i Roskilde inciglæ ♦ Datum Kalundeburgh anno domini millesimo cd° undecimo ipso die concepcionis beate Marie uirginis gloriose.

1. Vincencium ] V rettet fra B A. 2. Micles] M vist rettet fra N A. 3. droningen ] e vist tilføjet, A. 4. woræ] tilføjet over linjen A. 5. wi] tilføjet over linjen A.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Vi Salomon, abbed i Esrom, og Niels abbed i Sorø samt begge konventer sammesteds bekender med dette vort åbne brev, at vi nu her i Kalundborg har tilbagegivet den højbårne fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete, de 1000 nobler, som vi havde modtaget af hende på vor tro og retteligt oppebåret, og for dem har vi til gengæld af hende fået 2000 lybske mark i rigtige, optalte penge, gode, gyldige og gængse efter vor vilje og til vor tilfredshed i enhver henseende, så at vi med hensyn til de nævnte 2000 lybske mark nu vil handle , som herefter står skrevet: først vil og skal vi nu straks i vor nævnte nådige frue, dronning Margretes, levetid begynde at uddele de føromtalte 2000 lybske mark til pilgrimsrejser, og dernæst skal disse pilgrimsrejser alle være afsluttede og endte inden for de to nærmeste herefter følgende år, hvadenten hun er levende eller hun dør. Først seks mænd til Jerusalem og til Bethlehem og til de hellige steder, der ligger deromkring, og til sankt Catherina; fremdeles syv mænd til Rom at vandre omkring til de kirker, der ligger der, og at opsøge de hellige mænds, både apostle og andres, grave, som ligger der; fremdeles ni mænd til Vor Frue i Aachen; fremdeles tre mænd til sankt Jakob; fremdeles tre mænd til sankt Ludvig i Frankrig; fremdeles tre mænd til sankt Thomas af Canterbury i England; fremdeles een mand til sankt Magnus på Orkneyøerne; fremdeles tre mænd til de hellige tre konger i Köln; fremdeles tre mænd til sankt Iwold i Dannen i Tyskland og tre mænd til sankt Franciscus i Assissi; fremdeles een mand derhen, hvor sankt Laurentius ligger, een mand til Bari, hvor sankt Nicolaus ligger, een mand derhen hvor sankt Jørgen ligger, een mand derhen hvor sankt Kristoffer ligger, een mand derhen hvor sankt Johannes døber ligger, een mand derhen hvor evangelisten sankt Johannes ligger; fremdeles tre mænd derhen hvor sankt Matthias ligger, een mand derhen hvor sankt Peder ligger og een mand derhen hvor sankt Paulus ligger, een mand derhen hvor sankt Andreas ligger, een mand derhen hvor sankt Maria Magdalena ligger, een mand derhen hvor sankt Eskil ligger, een mand derhen hvor sankt Dorothea ligger, een mand derhen hvor sankt Barbara ligger og een mand derhen hvor sankt Margrete ligger; fremdeles fem mænd til det hellige blod i Wilsnak ; fremdeles een mand til sankt Vincents, een mand til sankt Antonius, een mand til sankt Fabian og Sebastian; fremdeles een mand til sankt Gertrud, een til sankt Severin i Köln, een mand til sankt Birgitte, og een mand til sankt Olaf, een mand til sankt Erik og een mand til sankt Knud; fremdeles skal der til syv Vor Frue kirker i disse tre riger, Danmark, Sverige og Norge, hvor man især plejer at holde højtideligheder for Vor Frue, gå syv pilgrimme til hver, og der skal holdes syv messer og syv processioner; fremdeles een mand til sankt Mikkelsbjerg ved Tønsberg; fremdeles skal der gøres fem pilgrimsrejser til fem steder for det hellige kors i disse riger, nemlig til det hellige kors i Solna ved Stockholm, til det hellige kors i Borre ved Tønsberg, til det hellige kors i Hattula i Finland, til det hellige kors i Randers og til den hellige hjælpers hellige kors; tre mænd til den hellige forløsning i Stockholm, og da skal der i Stockholm synges tre messer for den hellige forløsning, den ene om det hellige kors, den anden om den herrens genopstandelse og den tredje om den hellige treenighed. Fremdeles forpligter vi fornævnte abbeder og konventer os og vore efterkommere med dette vort brev til, at vi og vore efterkommere med hensyn til disse føromtalte 2000 lybske mark vil forholde os således at vi for dem vil lade fuldbyrde alle disse føromtalte pilgrimsrejser i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet, og inden for den fastsatte tid, som er de to nærmest følgende år, hvadenten vor fornævnte nådige frue dronningen lever eller dør. Det lover vi fornævnte abbeder og konventer samt vore efterkommere på vor gode tro og i sandhed at gøre og fuldbyrde i enhver henseende uden nogen forsømmelse, sådan som ovenfor står skrevet, og sådan som vi vil stå til ansvar over for Gud, og sådan som vor nævnte nådige frue har tillid til os. Til større bekræftelse af alt det foran skrevne har vi fornævnte abbeder og konventer ladet vore segl hænge under dette brev. Og til vidnesbyrd herom har den hæderlige fader i Gud, biskop Peder af Roskilde, abbed Peder i Ringsted, hr. Lars, dekan, og hr. Kristian, provst i Roskilde, hængt deres segl under. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1411 på selve dagen for den hellige og glorværdige jomfru Marias undfangelse.