1411. 8. december. Kalundborg


Abbed Peder og klostersamfundet i Ringsted kloster erkender at de har tilbagegivet dronning Margrete 1000 nobler og i stedet modtaget 2000 lybske mark i rede penge, hvoraf klosterets bygningsfond skal have de 1500, bl.a. til tækning af klosterkirken, og til gengæld herfor skal der afholdes årtid for dronning Margrete og hendes slægt. For de resterende 500 lybske mark skal 9 værdigt trængende personer hjælpes til deres daglige brød.

Tekst efter A

Tekst

In nomine dei amen ♦ Wy abbet Pæther oc alt conwent i Ringstædhe closternnes thet meth thætte wort opne breff/ at wy haue nw hær i Kalundeburgh i geen antwordet høyghboren førstynne war nadheghe frue drotningh Margretæ the thusende nobele som wor forfather abbet Laurens hues syæl gudh haue oc forscrifne conuentet[1] aff hænne hafte i troo oc retheleghe anamet vpboret. oc nw i geen aff hænne fongit ther fore tw thusende lubyske mark i rethe talde pænninge gothe gefue oc gænge æfter wor wilghe oc nøye/ i alle made swo aff thisse forscrifne tw thusende lubyske mark oc fore thøm at gøræ som her æfter staar screuit/ ♦ Først at wy oc wore æfterkomere i fornempde Ringstadhe closter scule hawe oc behalde fæmtæn hundret lubyske mark aff thisse forscrifne tw thusende lubyske mark til wort closters i Ringstadhe bygningh oc til at thæcke kirken meth i thet samme wort closter fore fornempde wor frue drotnings oc hænnes forældres oc wenes syælæ got gagn och nyttæ meth gudhs hiælpp oc fore thet vm hwn hafte noghit thænkt at giue til wort closter oc kirke i hænnes testament/ swo oc fore thet/ vm hwn noghit hauer haft aller hauer swo længhe hwn leuer/ aff thet ther wy oc wort fornempde closter nogher ræth i haue ♦ Oc fore thætte forscrifne wele wy oc scule oc wore æfterkomere haue fornempde war frue drotningh oc hænne forældre oc wenæ i wore gudheleghe bøner all tiidh oc scule the meth guds hiælpp wære lottaghne bothe aff mæsser tidher gudheleghe bøner oc aff alt thet gothe som gørs i fornempde wort closter ewerdeleghe ♦ Oc wele wy oc wore æfterkomere een tiidh huart aar til domedagh halde oc gøre wor frue drotningens artidh meth mæsser vigiliis lyws oc almosæ oc swo dan stycke som ther til høre som wy bæst kunne ♦ Oc vpa then artidhs dagh wyl iæk oc scal fornempde abbet Pæther oc mine æfterkomere i then samme stadh io en æfter then annen pleye brøthernæ thæs bæther oc at brøthernæ genist æfter ædende vpa then samme dagh gange i kirken oc syunge thætte wor frues looff fore wor frues alteræ De te uirgo nasciturum mundi saluatorem etcetera fore fornempde wor frue drotningens siæll ♦ Nw om the fæmhundrethe lubyske mark som i geen ære aff the forscrifne tw thusende lubyske mark ther meth wele wy oc scule oc wore æfterkomere hiælpe ni wetherthortighe personer til therre daghleghe brødh i swo made at thre fatighe welborne iuncfruer aff the samme ni personer wele wy oc scule giue i fruere closter i Sieland oc thre personer hielpe til brøthit i hionlagh fore innen dagh vm eet aar thisse forscrifne thwenne stykke at fulkomme swo som æær vm thisse forscrifne siex personer oc thre nøththortighe ænkir aff thisse forscrifne ni personer føthe oc clæthe i therre liiff daghe i wort closter oc them for innen thætte kindelmøsæ nw nææst kommer ther in at taghe i swo madhe som fore ær sacht fore oc meth thisse forscrifne femhundrethe lubyske mark ♦ Oc wy fornempde abbet oc conuent oc wore æfterkomere binde oss til meth thætte wort opne breff at wy oc wore æfterkomere fore oc meth thisse forscrifne tw thusende lubyske mark. oc with oc om alle thisse forscrifne stykke swo halde oc gøræ wele oc scule i alle made som fore screuit staar ♦ Oc thet lowe wy widh wor gothe troo oc sænninde wten all forsymelse at fulkome swo som wy wele bekænnes oc antsware fore gudh oc som fornempde wor frue drotningen tror oss til. ♦ Oc til meræ bewaringh om alle thisse forscrifne stykke tha haue wy fornempde abbet oc conuent ladet ware incigle hengis fore thætte breff ♦ oc til wytnesbyrdh hetherlik father meth gudh biscop Pæthers aff Roskilde abbet Nielss i Soræ her Laurens dækens oc her Cristiern prouestens i Roskilde incigle ♦ Datum Kalundeburgh anno domini m° cd° undecimo ipso die concepcionis beate Marie uirginis gloriose.

1. conuentet] et muligvis på rasur A.

Oversættelse

I Herrens navn amen. Vi abbed Peder og hele konventet i Ringsted kloster erkender med dette vort åbne brev, at vi nu her i Kalundborg har tilbagegivet den højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, de tusinde nobler, som vor forgænger abbed Lars - Gud være hans sjæl nådig - samt fornævnte konvent havde modtaget af hende mod deres tilsagn, og at vi nu i stedet på rigtig måde har fået, oppebåret og modtaget to tusinde lybske mark af hende i rede, opregnede penge, gode, gyldige og gængse i alle henseender; og for disse føromtalte 2000 lybske mark skal vi gøre, således som herefter står skrevet: først skal vi og vore efterkommere i Ringsted kloster have og beholde 1500 lybske mark ud af disse føromtalte 2000 lybske mark til vort klosters bygningsfond i Ringsted og til at tække kirken med i samme kloster, hvilket med Guds hjælp er til gode, gavn og nytte for vor fornævnte frue, dronningens, hendes forældres og venners sjæle, og er i stedet for det, hun eventuelt havde tænkt sig at skænke til vort kloster og kirken i sit testamente, desuden også til gengæld for hvis hun enten har haft eller så længe hun lever har noget, som vi og vort kloster har nogen ret til. For dette føromtalte vil og skal vi og vore efterkommere bestandigt have fornævnte frue dronningen samt hendes forældre samt venner med i vore bønner til Gud, og de skal med Guds hjælp have del i såvel messer, tider og bønner til Gud som alt det gode, der sker i vort nævnte kloster til evig tid. Vi og vore efterkommere vil hvert år indtil dommedag holde en tid og lade fejre vor frue dronningens årtid med messer, vigilier, lys og almisser på den bedste måde vi kan med alle de ting, der hører dertil. På dagen for denne årtid vil og skal jeg fornævnte abbed Peder samt mine efterkommere sammesteds den ene efter den anden give brødrene forplejning på bedste vis og straks når de har spist, skal brødrene samme dag gå over i kirken og synge følgende lovprisning til Vor Frue foran Vor Frues alter: De te uirgo nascaturum mundi saluatorem etc. (Ved dig jomfru, skal verdens frelser fødes) til gavn for vor fornævnte frue, dronningens sjæl. Videre angående de 500 lybske mark, der er tilbage af de 2000 lybske mark, så vil og skal vi og vore efterkommere dermed hjælpe ni retmæssigt trængende personer til deres daglige brød, således at vi af de samme ni personer vil og skal give tre fattige velbyrdige jomfruer i frue klostre på Sjælland, og tre personer skal vi hjælpe til brødet i ægteskab; inden år og dag skal disse foranskrevne to punkter, nemlig vedrørende disse seks personer opfyldes, og videre skal vi af de ni personer føde og klæde tre trængende enker i vort kloster i deres levetid og indtage dem hos os inden førstkommende kyndelmisse, altsammen således som det tidligere og nu med dette er sagt angående de 500 lybske mark. Vi fornævnte abbed og konvent samt vor efterkommere forpligter os med dette vort åbne brev til, at vi og vore efterkommere med hensyn til disse føromtalte 2000 lybske mark og angående alle de føromtalte punkter skal forholde os og i alle henseender opfylde dem, sådan som foran står skrevet. Og vi lover på vor gode tro og sandhed at fuldbyrde det uden nogen forsømmelse, således som vi vil stå inde for og stå til ansvar over for Gud, og som vor fornævnte frue, dronningen, har tillid til os. Til større sikkerhed for alt dette foranskrevne har vi fornævnte abbed og klostersamfundet ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har den hæderværdige fader i Gud, biskop Peder af Roskilde, abbed Niels i Sorø, hr. Lars, dekan, og hr. Kristian, provst i Roskilde, hængt deres segl herunder. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1411 på selve dagen for den glorværdige jomfru Marias undfangelse.