1411. 8. december.


Biskop Jakob af Gardar, biskop Peder af Roskildes vikar for gejstlige anliggender, lover indulgens i 40 dage til besøgende af Keldby kirke på Møn.

Tekst efter Aa

Tekst

Uniuersis Christi fidelibus presentes literas inspecturis Iacobus dei et apostolice sedis gratia episcopus Gardensis nunc uenerabilis in Christo patris domini Petri episcopi Roskildensis in spiritualibus generalis uicarius salutem in domino ♦ Cupientes Christi fideles ad caritatis subsidia sacris edibus impendenda spiritualibus stipendiis indulgentiis uidelicet et remissionibus deuotius excitare omnibus uere penitentibus et confessis qui parochialem ecclesiam Kelby in terra Meonie Roskildensis dyocesis causa peregrinationis deuotionis et orationis uisitauerint et qui in festis dedicationis eiusdem ecclesie aliisque precipuis festiuitatibus anni ibidem in uesperis matutinis missis predicationibus et aliis diuinis officiis cum deuotione interfuerint et qui cymiterium ipsius ecclesie pro animabus fidelium ibi et ubique in Christo quiescentium deum pie exorando circumierint et qui in festis altaris beate uirginis dicte ecclesie per nos dedicati diuinis officiis deuotione interfuerint uel qui ad fabricam ipsius ecclesie seu altaris aut ornamenta melioranda calices libros terras possessiones aut aliqua necessaria donauerint et qui corpus dominicum seu oleum sacrum dum infirmis portetur et reportetur sequuti fuerint et qui sepulturis mortuorum cum deuotis orationibus interfuerint et qui pro nostro uniuersalique ecclesie statu pacifico et tranquillo deum pie exorauerint et qui flexis genibus quinque Pater noster cum totidem Aue Maria in honorem uulnerum Christi deuote dixerint quotiens premissa seu premissorum aliqoud deuote adimpleuerint totiens eis et earum cuilibet auctoritata dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius confisi xl dies indulgentiarum de iniunctis sibi penitentiis misericorditer in domino relaxamus ♦ Ratificamus insuper omnes indulgentias per quemcunque nostrorum predecessorum eidem ecclesie collatas ratione operum hic enumeratorum ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo cd. xi. die conceptionis uirginis gloriose.

Oversættelse

Jakob, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Gardar, nu generalvikar i åndelige anliggender for ærværdig fader i Kristus, hr. Peder, biskop af Roskilde, hilsen i Herren til alle troende i Kristus, som får dette brev at se. Idet vi med åndelig understøttelse, bodseftergivenhed og sandelig syndsforladelse ønsker at opildne Kristi troende til mere hengivent at anstrenge sig for kærlig hjælp til de hellige bygninger, eftergiver vi, idet vi støtter os til den almægtige Guds og helgenerne Peter og Paulus' myndighed, 40 dages kirkebod som en barmhjertighedsgerning i Herren af straffe pålagt alle dem, som med sand anger og bekendelse besøger Keldby sognekirke på Møn med henblik på pilgrimsfærd, hengivelse og bøn. Endvidere til alle dem, som med hengivenhed vil være til stede på indvielsesfesten for samme kirke og øvrige af årets særlige højtider sammesteds til eftermiddagsgudstjeneste, morgengudstjeneste, messer, prædikener og andre gudstjenester; alle dem, som går i procession omkring denne kirkes kirkegård fromt bedende Gud for de her og alle steder troendes, i Kristus hvilendes sjæle; alle dem, som med hengivenhed vil være til stede ved de hellige handlinger på festdagene for nævnte kirkes, af os indviede alter for den hellige jomfru; alle dem, som til selve kirkens eller altrets bygningsfond skænker udsmykning, forbedringer, kalke, bøger, jord, ejendom eller andre nødvendigheder; alle dem, som følger Kristi legeme eller den hellige olie, når det bringes eller bringes tilbage til de syge; alle dem som vil være til stede ved de dødes begravelser med hengivne bønner; alle dem, som fromt vil påkalde Gud for vor og kirkens hele, rolige og fredelige stilling og til alle, som på bøjede knæ hengivent vil fremsige 5 gange fadervor og lige så mange gange ave Maria til ære for Kristi sår. Lige så mange gange de opfylder dette eller noget heraf, lige så mange gange løses de for 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Herudover stadfæster vi alle afladsprivilegier tildelt samme kirke af hvem som helst af vore forgængere med hensyn til de her opregnede gerninger. Til denne sags vidnesbyrd er vort segl vedhæftet nærværende skrivelse. Givet i det Herrens 1411de år på dagen for den glorværdige jomfrus undfangelse.