1411. 15. december.


Hr. Anders Jakobsen Lunge og hans hustru Ingeborg Nielsdatter oplader gods i Sigerslev og Lille Heddinge til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Iæc Anders Iæipsson Lungæ riddere/ oc iæc Ingeborgh Nielsdotter forde her Anders Iæipssøns hwsfrwæ kænnes thet meth thettæ wart opnæ breff at wi meth ia oc wilyæ. oc meth beradhet mood vpladet hawæ oc vpladæ meth thettæ wart opnæ breff war nadhighæ frwæ drotning Margarete etcetera æller hwem hwn thet vnnæ æller ladæ wil/ all then ræt oc rætichet som wi i thissæ æffterscreffnæ gardhæ oc gots i nogræ madæ hawe hafft æller hawæ swasom ær i Sighersløff een garth som skylder halff fiærdhæ pund korn/ Item een øthæ iordh. i then sammæ stath som sculdethæ tw pund korn/ oc een øthæ garthsædæ staffn som sculdethe two schillinge grote/ Item i Lillæ Hæddingæ een garth som skylder firæ pund korn/ Item een garthsæde staffn i then sammæ stath som scülder tiwghæ grotæ/ oc een øthæ iordh som skyldethe tw pund korn/ meth allæ thissæ forscrefnæ gardhæ oc gotz tilliggelsæ/ enkte vndentaget/ e hwat thet hældst heder/ hwilkæ for gardhæ oc gotz iæc Ingeborgh forde haffde/ før æn her Anders Iæipssøn forde mich til husfrw fik/ ♦ Oc kennes wi badhæ forde at forde war nadhighe frwæ drotning Margaretæ oss for thissæ forscrefnæ gardhæ oc gotz oc alle there tilliggelsæ. swa fullelicæ folt hauer giort at oss fullelicæ oc aldeles nøgher ♦ Oc kennes wi oss æller waræ arwingæ engen ræt æller rætichet i thissæ forscrefnæ gardhæ. gotz. æller there tilliggelsæ hafuæ æller hær æffter i nogræ madæ hawæ sculæ. ♦ Oc kennes iæc Anders Iæipssøn forde at iæc forde min nathighæ frwæ drotning Margarete vpladet hafwer oc meth thettæ mit opnæ breff/ meth wilyæ oc beradhet mood/ vplader all min ræt oc rætichet som iæch hafuer i Sortzsø i Falster liggende/ meth all thes tilliggelsæ/ enkte vndentaget/ oc meth all rætichet ♦ Oc kennes iæc at forde min nadhighe frwæ drotning Margareta/ mich for thettæ forde Sortzsø. oc thes tilliggelsæ. swa fullelicæ folt hauer giort at mich til ændæ aldeles nøgher. ♦ Oc kennes iæc mich æller minæ arwingæ engen ræt æller rætichet i thet forde Sortzsø oc thes tilliggelse athawe/ æller hær æffter hawe sculæ ♦ Til meræ bewaring allæ thissæ forscrefnæ styckes tha hawe wi Anders Iæipssøn oc Ingeborgh Nielssdotter forde ware inciglæ meth wiliæ oc widscap ladet henges for thettæ breff ♦ och ærlich fadhers biscop Pædhers aff Roskilde her Iohan Olaffsøn. her Clawes Grubendales her Erik Bydelsbaks oc her Morten Ienssøn ridderes. Iens Gørstingx landzdommerens i Syeland/ oc Brems righesens cancelærs inciglæ til widnesbyrth ♦ Datum anno domini mcdundecimo feria tercia post festum beate Lucie uirginis.

Oversættelse

Jeg Anders Jakobsen Lunge, ridder, og jeg Ingeborg Nielsdatter, fornævnte hr. Anders Jakobsens hustru, bekender med dette vort åbne brev, at vi med jaord og vilje og med velovervejet hu med dette åbne brev har opladt og oplader vor nådige frue, dronning Margrete og så videre, eller hvem, hun vil indrømme eller overlade det til, al den ret og rettighed, som vi på nogen måde har haft eller har til og i disse efternævnte gårde og dette gods, nemlig en gård i Sigerslev, der betaler tre og et halvt pund korn i afgift, en øde jord sammesteds, der betalte to pund korn, og en øde gårdsædegård, der betalte to skilling grot; fremdeles en gård i Lille Heddinge, der betaler fire pund korn, en gårdsædegård sammesteds, der betaler tyve grot, og en øde jord, der betalte to pund korn, med alle de fornævnte gårdes og godsets tilliggende uden undtagelse, med hvad det så end kaldes; hvilke fornævnte gårde og hvilket gods jeg, fornævnte Ingeborg havde inden nævnte hr. Anders Jakobsen fik mig til hustru. Begge vi fornævnte bekender, at vor nådige frue, Margrete, har fyldestgjort os fuldt ud for disse føromtalte gårde og dette gods samt alle deres tilliggender, således at vi er fuldstændigt og aldeles tilfredse. Vi bekender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller rettighed i disse fornævnte gårde og dette gods eller deres tilliggender eller på nogen måde vil kunne få det for fremtiden. Jeg fornævnte Anders Jakobsen bekender, at jeg har opladt og med dette mit åbne brev oplader med vilje og velovervejet hu al den ret og rettighed, som jeg har til og i Sortsø på Falster med alt dets tilliggende uden undtagelse og med alle rettigheder til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete. Jeg bekender at min nådige frue, dronning Margrete, har fuldt ud fyldestgjort mig for dette fornævnte Sortsø og dets tilliggender, så at jeg er helt og til fulde tilfreds. Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller rettighed i fornævnte Sortsø og dets tilliggender og heller ikke vil kunne få det for fremtiden. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har vi fornævnte Anders Jakobsen og Ingeborg Nielsdatter med vor vilje og vor vidende ladet vore segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd er segl tilhørende den ærlige fader, biskop Peder af Roskilde, hr. Jens Olufsen, hr. Klaus Grubendal, hr. Erik Bydelsbak og hr. Morten Jensen, riddere, Jens Gyrstinge landsdommer på Sjælland og Jens Svendsen Brims, rigens kansler, hængt herunder. Givet i det Herrens år 1411 tirsdagen efter jomfruen Sankt Lucias dag.