1411. 17. december.


Roskilde kapitel bekendtgør, at dronning Margrete med biskop Peders samtykke har indstiftet et alter og en årtid i Roskilde domkirke til sjælebod for hr. Abraham Brodersen, og til opretholdelsen heraf har hun skænket forskelligt gods i Stevns og Tune herreder samt 300 lybske mark.

Tekst efter A

Tekst

Wy Laurens Iensson. dæghen. Cristern Hemmingsson prowest Niels Billæ ærkediækn. Hannes Brünekessøn cantor i Roskilde och alt capitel i then samæ stæth kwngøræ allæ som thettæ breff see æller høræ. at affthy at høghboren førstinnæ. war nadhug frwæ drotning Margareta meth gudz nadhæ Waldemars Danæ konungx dotter. nw. i gudz naffn. mæth wiliæ oc fulboordh hetherlich fadhers bisscop Pædhers i Roskilde. styfftet oc fulkommæt hafuer et alteræ oc een ewich mæssæ oc een aartiidh. for her Abram Brotherssøns ridderæs siæl i forde Roskilde domkirke in til domædagh ewinnælighæ at haldes. ♦ tha kennæs wi thet meth thettæ wart opne breff. at forde war nathig frwæ drotning Margareta. ther til gifwet. schøt oc vpladet hafuer fran sich oc sinæ arwingæ oss oc waræ æffterkomære. til ewinnælich æghæ atbeholdes alt thet gotz i Lillæhæddingæ i Stæfnshæret liggende. hwilkit hwn aff her Anders Iæipssøn ridderæ. oc frwæ Ingeborgh hans husfrw. rætælicæ fik/ oc alt hennæs goz i Græffyæ i Twnæhæret liggendæ/ hwilkit hænnes fadher konung Waldemar hwes syæl guth hawe oc hwn fingæ meth Annæs. aff her Niels Awessøn i Skane. hwilkit gots hwn och sidhen fik aff fleræ oc gaff hennes ther foræ oc til nøghæ fult foræ giordhæ æffter theres wilyæ som hennæs fadher oc hwn thet aff fingæ. meth allæ thissæ forde gots tilliggelssæ øthæ oc bygt wat oc thywrt oc enkte vndentaget e hwat thet hældst heder æller ær/ ♦ Och ther til hauer forde war nathigh frwæ drotning Margareta oss nw ower allæ thissæ forscreffnæ gotz/ giwet thryhundræthæ lubesche march hwilkæ hwn oss nw i redhæ penningæ redhelighæ andworthet hafwer/ for hwilkæ forde gots oc penningæ wi tilbindæ oss och waræ æffterkommeræ. meth thettæ wart opnæ breff at wi gensten sculæ oc welæ ladæ byggæ een capelle i thet søndræ torn wæsten i sancti Lucii kirkæ i Roskildæ mæth two hwælninger oc meth ny glarwindwe. meth ornamentis oc picturis oc andræ swadanæ styckæ som ther til hører swa at then sammæ capellen wordher wæl lywser oc fauwer oc gother meth gudz hiælp/ ♦ Oc then sammæ capellen scal wighes war frwæ til hedher oc hedæ Bethleem war frwæ oc hennæs søn som i Bethleem føder war til loff/ oc forde her Abrams siæl til roo oc nathæ meth gudz hiælp/. ♦ Och i thennæ for capella sculæ oc welæ wi oc waræ æffterkommeræ ladæ haldes een ewich mæssæ aff war frwæ hwar dagh in til domædagh for forde her Abrams siæl meth lyws oc andræ styckæ som ther til høræ oc hwart aar een aartidh. meth mæsser oc uigiliis oc meth lyws oc andræ swa danæ styckæ som ther til høræ. for forde her Abrams siæl. vppa then dagh som han dødhæ. ♦ Och kennes wi meth thettæ wart opnæ breff. at forde war nathighæ frwæ drotning Margareta oss meth thettæ forscreffnæ swa fullelicæ fult hafuer giort. for then forde capellen atbyggæs/ oc for then forde ewich mæssæn hwar dagh. oc aartidh hwart aar. ewinnælicæ in til domædagh athaldes som fore ær sacht swa at oss fullelicæ oc aldeles nøgher. ♦ Thy tilbindæ wi oss oc waræ æffterkomre. allæ thissæ forscrefnæ stücke oc articule. stadheghe fastæ oc vbrudelicæ. ewinnælicæ athalde/ oc oss oc waræ æffterkommeræ i thessæ forscrefnæ styckæ oc articule. oc i allæ andræ som i forde war nadhigh frwæs drotning Margaretes breff som hwn then forde capellen oc ewich mæssæ oc aartidh mæth styfftet oc fulkommet hafuer wtthrykkes oc wtwisæs atgøræ som foræ ær sacht. oc oss hær swa wti atbewisæ/ oc swa fult for forde her Abrams syæl atgøræ som forde war nadhigæ frwæ drotning Margareta oss fullelicæ til tror oc som wi for guth wilia andswaræ ♦ Til mere wissæ oc bewaring allæ thissæ forscrefnæ stückes. tha hawæ wi dæghen/ prowest arkediægn/ oc cantor forde waræ inciglæ meth wart kæræ capitels inciglæ. meth wilyæ oc widscap ladet hænges for thettæ breff ♦ Oc wi Pæther meth gudz nadhæ bisscop i Roskildæ kennes thet. at allæ thissæ forscrefnæ styckæ. meth war wilyæ. oc fulboordh. oc meth wart rath æræ skedhæ. oc ewinnelich haldes sculæ oc thy statfæstæ wi alle thissæ forscrefnæ styckæ/ oc ladæ wart inciglæ til meræ wissæ meth widscap henges for thettæ breff/ ♦ Oc ærlighæ mæn her Clawes Grubendale oc her Martin Ienssøn. ridderæ Iens Gørsting. Brems cancellær Henneke Bækman. Hannes Krøpelin oc Iens Nielssøn awapn hawe there inciglæ til widnæsbyrth hængt for thettæ breff ♦ Datum anno domini mcdundecimo feria quinta ante festum beati Thome apostoli gloriosi.

Oversættelse

Vi Lars Jensen, degn, Kristian Hemmingsen, provst, Niels Bille ærkedegn, Hans Brynnekesen, kantor i Roskilde, og hele kapitlet sammesteds bekendtgør for alle, som ser eller hører dette brev, at den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete, af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, nu i Guds navn med den hæderværdige fader, biskop Peder i Roskildes gode vilje og samtykke har indstiftet og oprettet et alter og en evig messe samt en årtid for ridderen hr. Abraham Brodersens sjæl, og den skal holdes i nævnte Roskilde domkirke til evig tid indtil dommedag. Så erkender vi med dette vort åbne brev, at vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete til os og vore efterkommere har givet, skødet og opladt bort fra sig og sine arvinger for os at beholde til evig besiddelse alt det gods i Lille Heddinge i Stevns herred, som hun fik med rette af hr. Anders Jakobsen, ridder, og hans hustru fru Ingeborg, samt alt hendes gods i Greve i Tune herred, hvilket hendes fader kong Valdemar - Gud være hans sjæl nådig - og hun fik sammen med Annisse af hr. Niels Ovesen i Skåne, og hvilket gods hun også siden fik af flere og gav betaling derfor og fyldestgjorde dem, hun og hendes fader fik det af, efter deres vilje, sammen med alt det fornævnte gods' tilliggender, øde og bebygget, vådt og tørt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er. Og desuden har fornævnte nådige, frue dronning Margrete, ud over al det føromtalte gods givet os 300 lybske mark, som hun nu beredvilligt har overdraget os i rede penge. For dette føromtalte gods og disse penge forpligter vi med dette vort åbne brev os selv og vore efterkommere til, at vi straks skal og vil lade opføre et kapel i det søndre tårn i den vestlige del af sankt Lucius' kirke i Roskilde med to hvælvinger og nyt vindue med ornamenter og billeder og andre sådanne ting, som hører sig til, så at samme kapel med Guds hjælp bliver lyst og smukt og godt. Samme kapel skal med Guds hjælp indvies til ære for vor frue og kaldes Vor frue i Bethlehem og til pris for hendes søn, som blev født i Bethlehem samt til fred og nåde for nævnte hr. Abrahams sjæl. I dette fornævnte kapitel skal og vil vi og vore efterkommere lade holde en evig messe for vor frue hver dag indtil dommedag med lys og hvad andet, der hører dertil, til frelse for nævnte hr. Abrahams sjæl. Og hvert år på den dag, da nævnte hr. Abraham døde, holdes en årtid for hans sjæl med messer og vigilier samt lys og andre ting, der hører dertil. Vi erkender med dette vort åbne brev, at vor føromtalte nådige frue, dronning Margrete, med det føromtalte fuldkomment har fyldestgjort os for at lade bygge det nævnte kapel og for at lade holde den evige messe hver dag og årtiden hvert år indtil dommedag, således som er sagt ovenfor, så at vi er fuldstændigt og helt tilfredse. Derfor forpligter vi os og vore efterkommere til bestandigt, sikkert og ubrydeligt at overholde alle de føromtalte punkter og artikler til evig tid og at opfylde alle de foranskrevne punkter og artikler samt alle andre som bliver udtrykt og findes i vor fornævnte nådige frue, dronning Margretes brev, hvormed hun har stiftet og oprettet det nævnte kapel, den evige messe og årtiden, således som foran er sagt, og at optræde herved og udføre alt for nævnte hr. Abrahams sjæl, som vor fornævnte nådige frue, dronnig Margrete fuldt ud tiltror os, og som vi vil stå til ansvar overfor Gud. Til større sikkerhed for og bekræftelse på alt det foranskrevne har vi fornævnte dekan, provst, ærkedegn og kantor med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev sammen med vort kære kapitels segl. Og vi Peder, med Guds nåde biskop i Roskilde, erkender, at alt det foranskrevne er sket med vor vilje og samtykke samt efter vort råd, og at det skal overholdes til evig tid, derfor stadfæster vi alle de foranskrevne punkter og lader med vort vidende vort segl blive hængt under dette brev til større sikkerhed herfor. De ærlige mænd, hr. Klaus Grubendal og hr. Morten Jensen, riddere, Jens Gyrstinge, kansler Brims, Henneke Bækman, Hans Krøpelin og Jens Nielsen, væbnere, har til vidnesbyrd herom hængt deres segl under dette brev. Givet i det Herrens år 1411 torsdag inden den glorværdige apostel Sankt Thomas' dag.