1411. Malmø Byting


Tingsvidne om skifte mellem Hemming Olufsen, hans søn, Niels Henningsen og Anders og Lars Pedersen, hvorved det tillades Henning Olufsen at blive boende i udelt hus og får udelte jorde.

Tekst efter A

Tekst

Wniuersis presentes litteras inspecturis. Buggo aduocatus Malmøgensis. Andreas Horn consul. Acho Ienisson. Thomas Westeson. Ienis [Gunnarsøn][1] Petrus Ageson et Michael Pistor uillani ibidem salutem in domino. ♦ Notum facimus uniuersis quod sub anno domini millesimo quadringentesimo undecimo constitutus in placito nostro ciuili uir honestus And[re]as Horn prenominatus diuulgauit bona hereditaria inter Hemmingum Olaui nostrum conciuem presencium exhibitorem et filium eius Nicolaum Hemmingi parte sui matrimonii. Andream Petri et Laurencium Petri [patern]os[2] parte eorum patrimonii uidelicet utensilia suppellectilia singula debita et alia bona mobilia in presencia cognatorum eorum amicabiliter diuisa ita quod quilibet eorum in porcione sua omnino contentetur qui heredes istam bonorum diuisionem cum mutua scotatione in eodem placito firmauerunt et [qui]libet[3] eorum dimisit alterum pro omni alloqucione parte dicte hereditatis ulteriori quitum liberum et peni[tus ex]cusatum hoc prefato quod domus et terra in quibus prefatus Hemmingus pronunc habitat adhuc [.....][4] maneant indiuise ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno die et loco supradictis.

1. [Gunnarsøn]] lakune på ca. 3 bogstaver, A. 2. [patern]os] lakune på ca. 6 bogstaver, A. 3. [qui]libet] lakune på ca. 3 bogstaver, A. 4. [.....]] lakune på 7-8 bogstaver, A.

Oversættelse

Alle, som får nærværende skrivelse at se, hilser Bugge, foged i Malmø, Anders Horn, rådmand, Åge Jensen, Thomas Vistesen, Jens Gunnersen, Peder Ågesen og Mikkel Bager, borgere sammesteds, i Herren. Vi bekender for alle, at i det Herrens 1411de år erklærede den hæderlige mand førnævnte Anders Horn i nærvær af vort ting, at arvegodset imellem brevviseren Hemming Olufsen, vor medborger, hans søn Niels Henningsen på vegne af dennes mødrene arv, Anders og Lars Pedersen, brødre, på vegne af disses fædrene arv, nemlig hvert enkelt redskab, stykke husgeråd, gældsposter og andet rørligt gods, i nærvær af disses frænder er blevet delt i fordragelighed, således at hver især af dem er helt og holdent tilfreds med deres andel, enhver af dem som i egenskab af arvinger med gensidig skødning på selvsamme ting har bekræftet denne deling af godset, og enhver af dem har erklæret de andre parter helt og holdent kvit og fri for al yderligere tiltale med hensyn til denne arv, idet dette forudskikkes, at huset og jorden, hvor førnævnte Hemming nu bor indtil (han dør) forbliver uskiftet. Til denne sags vidnesbyrd er vore segl vedhængt nærværende skrivelse. Givet år, dag og sted som ovennævnt.