1411.


Tingsvidne om den skyld, der betales af Krunderup.

Tekst efter reg

Tekst

Ett papiers winde att ther er gangen skylle Krallerup ix skipper korn for thet iord the haffuer hørtt sige att Tuids closter skulle haffue ther paa marcken huor thett ligger eller huad thitt er kunde de aldrig fange sand wiszning paa entten aff Anders Nielszen eller Niels Anderszen eller Christen Søffrenszen eller aff Mattz i Brenszgaard och aldrig thett war brugtt thill Kiergaard i nogen maade førend nu Iens Nielszen begiøntte att bruge thett ♦ Fremdelis wonde the thett Iens Christenszen haffuer althid sagtt ther neie for att hand ey wiste ther rede eller skiel thill thett iord i nogenn maade eller hand kunde fange rede eller wiszen aff sin fader ther paa i nogen made. ♦ Vnder datum 1411. ♦ Och er seilen ther frafalden saa ner som thill ett.

Oversættelse

Et vidne på papir, at der er betalt skyld af Krunderup, 9 skæpper korn, for den jord, som de har hørt sige, at Tvis kloster skulle have der på marken; men hvor den ligger, eller hvad det er, kunne de ikke få nogen sand vished for, hverken af Anders Nielsen eller Niels Andersen eller Kristian Sørensen eller Mads i Brændsgård; og det var aldrig blevet brugt til Kærgård på nogen måde, før nu Jens Nielsen begyndte at bruge det. Fremdeles vidnede de, at Jens Kristiansen har altid sagt nej til, at han skulle vide rede med skel til den jord på nogen måde, og han kunne heller ikke få rede derpå eller vished derom af sin fader på nogen måde. Givet 1411. Og seglene er faldet bort på nær eet.