1412. 16. januar. Gråbrødre kloster i Odense


Dom, at det gods, som fru Seined afstod hr. Niels Kruse af Skovsbo, tilfalder ridderen hr. Bild, indtil man med åbne breve kan bevise, at godset tilhører fru Seined.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle mend thette breff ser eller høre lese etc. hielsenn vi Simen Aagesønn, Niels Jennsønn Rosenkrandtz aff Thannge, Cristiernn Friis, Lave Urne ridder, Borkort Limbek, Egert Kroghenus, Niels Suendssønn, Eiller Randzau, Jesper Iackopsenn Bassze aff Lindskou, Lille Pouell Nielsenn och Heine foeged evindelig med gud, och kundgiør dett alle mand, efter vor herrids fødsels aar, 1412 paa det aar sancte Marcellinus dagh, ther pave er oc marter, ware vi skiked och sambled i graa brødre chloster ii Odense, som her Annders Jepsøn vor naadigste herris kongeriges aff Danmarch hoffmester och her Johann Olluffsen oc her Barnicke Skenckell oss haffde tell nefnd, ther kong Eric sidst ii Nyborig vare, och sønderlig thellkreffued om dielle och thrette att skiellie, och der om huad rett vare at randsage emellom her Bild rider oc frue Thofue aff Skousboe her Niels Krosses effterleverske, om thed goeds som frue Seined staaet och[1] haffde wplaatt her Niels Krose aff Skousboe ♦

Tha haffue vi her Bild, dette forskreffne goedz tillfunded effter hanns bevissning, thell denn oc mannd bevise kannd, att dett same goeds ere frue Seineds med opne breff eller thengsvender oc tellfalden, saa at hun maa thed goeds med rete affhende ♦

Thell ydermere vidnesbyrd, er voris indsigell her tellhengt. ♦

Datum anno die et loco[2] .

1. staaet och] staaet oc vedføjet i marginen, Aa. 2. loco] derefter vedføjet legi med yngre hånd som afslutning på teksten. Cf. Rep. 2. rk. VIII 500.

Oversættelse

Alle mænd som ser dette brev eller høre det læst hilser vi, Simon Ågesen, Niels Jensen Rosenkrantz af Tange, Kristian Friis, Lave Urne, riddere, Borkvard Limbek, Eggert Krogenhus, Niels Svendsen, Ejler Rantzau, Jesper Jakobsen Basse af Lehnskov, Lille Povl Nielsen og Heine, foged, evindelig med Gud og kundgør alle, at i året 1412 efter vor Herres fødsel på pave og martyr Sankt Marcellinus' dag var vi skikket til og forsamlet i Gråbrødre kloster i Odense, hvortil hr. Anders Jakobsen, vor nådige herre kong Erik af Danmarks hofmester, og hr. Johan Olufsen og Bernike Skinkel havde tilsagt os, da kong Erik sidst var i Nyborg, og særlig indkaldte for at fælde dom i strid og trætte og i den forbindelse hvilken ret der var at søge mellem hr. Bild, ridder, og fru Tove af Skovsbo, hr. Niels Kruses efterleverske, om det gods som fru Seined havde afstået og opladt hr. Niels Kruse af Skovsbo. Vi har da tildømt hr. Bild dette forskrevne gods, indtil nogen kan bevise at det samme gods er fru Seineds med åbne breve og tingsvidner og tilfaldet, så at hun rettelig må afhænde dette.

Til yderligere vidnesbyrd er vore segl vedhængt.

Givet år, dag og sted (som ovenfor).