1412. 23. januar. San Pietro i Rom


Pave Johannes 23. udsteder pas for sin nuntius Jens Hennikesen Rynkeby til de tre nordiske lande.

Tekst efter Aa

Tekst

Iohannes etcetera uenerabilibus fratribus patriarchis archiepiscopis et episcopis ac dilectis electis abbatibus prioribus prepositis decanis archidiachonis archipresbyteris plebanis rectoribus aliisque ecclesiarum et monasteriorum ipsorum prelatis ipsorumque uice sequentibus capitulis quoque et conuentibus ecclesiarum monasteriorum ipsorum ceterisque personis ecclesiasticis. secularibus et regularibus ordinis quorumcumque exemptis et non exemptis ac domorum hospitalis sancti Iohannis Ierusalementani magistris prioribus et preceptoribus necnon nobilibus uiris ducibus principibus marchionibus comitibus baronibus senescallis iustitiariis capitaneis potestatibus et aliis officialibus quibuscumque communitatibus quoque et uniuersitatibus ciuitatum terrarum uillarum et aliorum quorumcumque locorum et aliis uniuersis et singulis ad quos presentes litere peruenerint salutem etcetera. ♦

Cum dilectum filium Iohannem Hennikini alias dictum Rynkeby rectorem parrochialis ecclesie in Scaghen Burglanensis diocesis nuncium nostrum harum ostensorem uersus Dacie Swecie et Norwegie regna et alias diuersas mundi partes pro nonnullis nostris et Romane ecclesie negociis per nos sibi commissis presencialiter destinemus nos optantes eundem Iohannem cum eius comitiua et familiaribus in personis equis bonis et rebus in eundo stando et redeundo plena securitate gaudere uniuersitatem uestram requirimus et hortamur in domino subditis uero uestris et gencium armigerarum capitaneis et conductoriis et aliis quibuscumque gentibus tam equestribus tam pedestribus ubicumque militantibus districte precipiendo mandamus quatenus prefatum Iohannem cum comitiua equitum et peditum quorumcumque et in quocumque numero ualisiis[1] arnesiis rebus et bonis omnibus per nostra et uestra territoria passus portus pontes et loca quelibet tam per mare quam per terram transire ire stare et redire pro nostra et apostolice sedis reuerencia absque solutione dacii pedagii fundinauis et gabelle uel alterius cuiuscumque imposicionis exaccione libere permittatis nec eidem uel sociis aliquam inferatis aut ab aliis quantum in uobis fuerit permitt<at>is[2] inferri sed ei pro se et comitiua huiusmodi de securo transitu et receptu sic liberaliter prouidere curetis quod exinde uestra possit deuocio apud nos et sedem predictam non immerito commendari. ♦

Datum Rome apud sanctum Petrum x. kal. februarii pontificatus nostri anno secundo.

1. ualisiis] uasiliis A. 2. permitt<at>is] permittis A.

Oversættelse

Johannes og så videre hilsen og så videre til sine ærværdige brødre patriarker, ærkebiskopper og biskopper og sine elskede udvalgte, abbeder, priorer, provster, dekaner, ærkedegne, ærkepresbytere, sognepræster, menighedsforstandere og kirkernes og klostrenes øvrige prælater, deres stedfortrædere og også kirkernes og klostrenes kapitler og konventer og øvrige kirkelige personer, sekulære såvel som regulære, af hvilken orden det end måtte være, fritaget såvel som ikke fritaget, og mestrene, priorerne og forvaltere for sankt Johannes' hospitals huse af Jerusalem og yderligere ophøjede mænd, hertuger, fyrster, markgrever, grever, baroner, hovmestre, dommere, høvedsmænd, befuldmægtigede og andre embedsmænd, hvem end de måtte være, og alle byers territoriers, landsbyers og hvilke som helst andre steders samfund og alle og enhver, til hvem dette brev når.

Da vi nu udpeger vor elskede søn Jens Hennikesen, kaldet Rynkeby, til nuntius, fremviser af denne skrivelse, i rigerne Danmark, Sverige og Norge og andre forskellige egne af verden for forskellige af vore og den romerske kirkes til ham af os betroede forretninger, og idet vi ønsker at glæde den samme Jens med hans følge og husholdning, det være sig personer, heste, gods eller ting med fuld sikkerhed under rejse, ophold og tilbagerejse, anmoder og opfordrer vi jer alle i Herren og pålægger ved streng formaning sandelig jeres undergivne og væbende folks høvedsmænd og befalingsindehavere og enhver anden slags folk, til hest eller til fods, hvor end de måtte udøve deres embede, at I formedelst ærbødighed over for os og det apostoliske sæde tillader førnævnte Jens at passere, rejse, forblive og rejse tilbage gennem vore og jeres territorier, pas, havne, broer og hvilket som helst sted såvel til lands som til vands med dennes følgeskab af heste og fodfolk og hvem som helst andre og i et hvilket som helst antal kufferter, harnisk, ting og alt gods fritaget fra betaling af accisse, told og afgift eller opkrævning af nogen som helst anden form for skat, og at I ikke vil påføre ham eller hans fæller nogen sådan, eller at I ikke, så meget I formår, vil tillade at en sådan påføres af andre, men sørge for således gavmildt at skaffe ham sikker overfart og tilbagekomst, for ham selv og dette følgeskab, at jeres hengivenhed ikke ufortjent kan anbefales hos os og førnævnte sæde.

Givet i Rom ved san Pietro 10. dag før kalendas i februar i vort pontifikats andet år.