1412. 23. januar. Roskilde


Hr. Peder Nielsen af Vollerup forpligter sig til at give 12 mark sølv i årlig afgift af det gods i Bavelse og Stigsnæs m. fl. steder, som han har til leje af Sankt Clara kloster for sin og sin hustrus livstid.

Tekst efter A

Tekst

Iæk Pether Nielssøn af Waldorp ridderæ sender them allæ ewinnelek qwæthiæ meth war herre ther thette nærwærendæ bref see ællær høre. ♦ Thet skal alle mæn widerlect wære bothe nærwærendæ oc komme skulende mek athaue goz i leghiæ af the renliuelekhæ iumfrugher oc frugher swo som ær syster Sophia abbatissa oc al then conuent ther ær safneth i sanctæ Claræ closter i Roskildæ allæ minæ daghæ. oc miin kere husfrughæ Cristina henne ther iæk nu hauer om hun mek iuer leuer oc swo længe som hun ær ænkæ æfter mek oc hun gør thet samæ lighæ ther iæk gør nu. the gøz ther liggæ i Bawelsæ oc Stigsnæs oc en garth i Hyllingæ. oc en garth i Reghorp. oc en garth i Hælløghæ maglæ meth allæ the thing ther tel ligger. meth then hetherlekhæ oc then alz wærthughestæ førstinnæ dronning Margaretæ henne rath oc meth allæ there gothe samsættughæ williæ. meth swo dant skæl som her stander æfter skreuet at iæk binder[1] mek tel oc miin kere husfrughæ meth thette nærwærende bref vd at giuæ af thessæ foræ næfnde goz tolf mark sølf hwert aar at betalæ i gothe penningæ oc geuæ timelekhæ for innen war frughæ kyndelmøssæ dagh. ♦ Thesse foræ næfnde tolf mark sølf skal then wælbyrthughæ frughæ syster Elnæ Nielsæ doter her Bendict Biugs æfter leuere[2] in takhæ hwert aar alle sinæ daghæ tel siit nyttæ. ♦ Then time hun af gaar tha skal then abbatissa tha worther in takhæ thessæ foræ skrefnæ penningæ oc betalæ hwer syster i closteret ær en skilinggrat af them oc hwad ther iuer ær thet skal liggæ tel closters nyttæ. ther tel at hetherlek begangelsæ skal hwert aar gøres thes guthelekhæræ i closteret først for then ærlekhæ førstinnæ dronning Margaretæ oc swo for thenne foræ sauthe syster Elnæ Nielsæ doter hun ther gaf closteret thessæ foræ næfnde goz. oc hun hauer vnt them thenne foræ skrefnæ fordel meth sin eghiæn gothe williæ i siit helbreythæ lif. foræ siin siæls helsnæ oc for allæ sinæ wennæ. ♦ Item nar guth kaller mek oc miin kere husfrughæ hun iuer leuer[3] mek som saut ær tha skal hun fram deles haue thessæ goz meth swo dant skæl at om hun giftes ofteræ æller ther wansker nokhet innen at the penningæ komme æy vd timelekhæ oc rethelekhæ æller ther leues vskællekheræ weth worthnethe æller weth gozen tha skule thesse foræ næfnde goz alle oc hwersærlekhæ meth alle the thing ther tel ligger oc bygning oc besættelsæ komme tel closteret vden alle mennisker there amot sighelsæ. ♦ In cuius rei testimonium sigillum[4] meum presentibus est appensum. ♦ Datum Roskildis anno domini m° cd° xii° sabbato ante festum conuersionis beati Pauli apostoli.

1. binder] herefter gentaget at iæk binder, men understreget A. 2. leuere] tilf. o. l. A. 3. leuer] tilf. o. l. A. 4. sigillum] herefter mu, gennemstreget og underprikket A.

Oversættelse

Jeg Peder Nielsen af Vollerup, ridder, sender alle, der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg har noget gods i leje af de renlivede jomfruer og fruer i Sankt Clara kloster i Roskilde, abbedissen søster Sofie og hele klostersamfundet, der er indgivet der, at beholde, så længe jeg lever, og hvis min kære hustru Kristine, som jeg nu er gift med, overlever mig, skal hun beholde det, så længe hun er enke efter mig og opfylder de samme forpligtelser, som jeg nu skal opfylde; for det første det gods, der ligger i Bavelse og Stigsnæs, dernæst en gård i Hyllinge og en gård i Regerup samt en gård i Herlufmagle med alt, hvad der ligger dertil. Hvilket er sket efter den hæderværdige og højstværdige fyrstinde dronning Margretes råd og med alle deres enige og gode vilje på efterfølgende vilkår, nemlig at jeg med dette brev forpligter mig og min kære hustru til hvert år at erlægge 12 mark sølv af det fornævnte gods og til at betale dem rettidigt inden kyndelmisse. Disse nævnte 12 mark sølv skal den velbyrdige frue Elene Nielsdatter, hr. Bent Bygs enke, modtage hvert år til sin nytte, så længe hun lever. Når hun dør, skal den, der da bliver abbedisse, modtage disse føromtalte penge og af dem betale hver søster i klosteret en skilling grot, og det der er tilovers, skal henlægges til klosterets nytte, for at der hvert år endnu mere gudfrygtigt kan afholdes årtid i klosteret for det første for den ærværdige fyrstinde dronning Margrete og dernæst for denne føromtalte søster Elene Nielsdatter, der skænkede klosteret det fornævnte gods; hun har i live og ved godt helbred med sin egen gode vilje indrømmet dem denne føromtalte fordel til frelse for sin egen og sine venners sjæle. Når Gud kalder mig bort, og min kære hustru som omtalt overlever mig, så skal hun fortsat beholde dette gods på den betingelse, at hvis hun bliver gift igen, eller hvis hun på en eller anden måde svigter med betalingen, så at hun ikke betaler rettidigt eller på retmæssig måde, eller hun behandler de vornede eller godset ubilligt, så skal det fornævnte gods og hver enkelt del deraf med alt hvad der hører dertil af bygning og besætning vende tilbage til klosteret uden indsigelse fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1412 lørdagen inden apostlen Sankt Paulus' omvendelsesdag.