1412. 26. januar. Lund


Dronning Margrete indstifter en evig messe og en årtid i Lunds domkirke til frelse for hr. Abraham Brodersens sjæl, således som hun havde lovet ham til gengæld for de penge, hun skyldte ham.

Tekst efter Aa

Tekst

In nomine domini amen ♦

Wii Margareta meth gutz nathe Waldemars danekoningx dather kungøre alle som thette breff see eller høre at aff thy ath ærlich man her Abram Brootherssøn riddere foordom wor troo tiænere. hwes siel gud haffwe. i hans lefwende liff och wælmackt meth gudelich och salugh atthra. atthrothe ath styrcke och øghe guts tieneste och synderlige i Lunde domkirche i Scane. swo ath han ther haffwe vilde eet anneth altere och een annen ewich messe och een aarthiid for hans siel. teel then annen mæsse och aartiidh. som han teelforen i then samme Lundedomkirke haffde ♦ och ath then forde eewich messe och aartiid thæs raskere meth gutz hielp skulle stadfæstis och fulkommes. tha badh han oss i hans leefwende liiff meth kærlich bøn och beradht hwgh och wii iættede hanom ath wii. for thet ath han oss løøs fore lood i goodhe mænz nærwærelse for thet som wii hannom skuldighe ware skulde styffte och fulkomme. een eewich messe och aartiidh vppa hans wæyne i fo<r>de [1] Lundedomkirke ♦

Och thy wele wii meth gutz hielp och i hans naffn forde her Abrams wilie och thet wii hanom i thissæ forscreffne stycke iætt haffwe thet handerstæ guth oss sin nadhe ther teel giffwer fultfolge swa ath wii vppa forde her Abrams wæyne styffte och fulkomme nu i guts naffn meth heedherlichs faders erkebescop Pathers i Lund wilie och fulboordh. eett altere och een annen eewich messe och aartiidh. teel then eewich messe och aartiidh. som forde her Abram i forde Lundedomkirke teelforen haffde. ewinnelighe in teel dommedagh i then forde Lundedomkirke athaldes i swa madhe som her effter screffwit star ♦

Swa ath capittel i forde Lundedomkirke skule gænsten ladhe bygge i forde Lundedomkirke eett capelle meth iærngaddere och ny glarwindwe och meth altere och meth ornamentis oc picturis och andre stucke som ther teel høræ. swa ath then forde capella worther badhe wæl liwser och fawer och goodher meth guts hielp. ♦

Och then capella skal widhes sancte Pether och sancte Laurens teel.[2] them teel loff och æræ och forde her Abrams siel teel roo och nathe ♦

Och i thenne forde capella skal capittel i forde Lundedomkirke. ladhe then forde ewich messe. eewinnelighe in teel dommedagh hwar dagh halde. then eena daghen aff sancte Pether och then annen dagh aff sancte Laurens. swa ath ther skal bliffweliche haldes een eewich messe huær dagh som fore ær sacht in teel dommedagh for forde her Abrams siel. meth lyws och andre stucke som ther teel høræ. ♦

Och ther teel skulle the haldhe hwært aar i samme stadh een aartiidh meth messer och uigiliis och meth lyws och andre stucke som ther teel høre for forde her Abrams siel vppa then dagh som han døthæ. teel then annen eeuich mæssæ och aartiidh som han teelforen i forde Lundedomkirke haffde ♦

Och vppa thet ath thette forskreffne skal thes stadelighere haldes och fulkommes meth guts hielp i alle madhe som fore ær sacht. tha giffwe wii ther teel och scøthe och vppladhe meth thette wart oppne breff fran oss och wore arffwinge. teel then forde eewich messe och aartiidh. eewinnelige som foræ ær sacht ath haldes. forde capittel i Lundedomkirke och therres effterkommere teel ewinelich æyæ alt thet goots. i Thyrdhinge i Scane i Ossyahæret liggende. hwilkit wii aff ræthæ æghere finge och køpte och wi foordom læntt haffde her Per Nielssøn aff Agardh. riddere hwæs siel guth haffwe toch ath han ydermer ræthicheed. æller breff. æy vppa haffde. meth alle thesse forde gootz teelligelse. øthe och bygdh. wat och tywrt. enkte vndertaghet e hwath thet hælst heedher eller ær. meth all ræticheeth och breff som wii ther vppa haffde. ♦

Och ther teel. teel thes bædre vphælde och lywsningh then forde eewich messes och aartidhs som wii nu stiffte och fulkomme och teel thenne forsagde capelles[3] bygningh och bædringh alteris.[4] glar winduer. ornamentis oc picturis som foræ ær sacht haffwe wii nw offwer alt thette forscreffne gots giffweth ther teel tryhundrede lubische marc och forde capittel[5] i Lund nw i reedhe penninge reedelighe antwordheth swa ath forde capittel[6] i Lund. the forde ewich messe och aartidh. teel then annen ewich messe och aartiidh som forde her Abram i forde Lundedomkirke teelforen haffde. skulle eewinnelich in teel dommedagh ladhe halde i alle madhe som fore ær sacht. och then forde capelle oc altere meth alle stucke som ther teel høræ ladhe bygge och gøre som foræ ær sacht ♦

Och capittel i Lund forde. sculle teel thenne forde eewich mæsse och capelle een capellan hwor offte thes behoff ær skicke. och engen annen ♦

Och forde capittel i Lund skule gøre och bewise them i alle thissæ forde stycke. och swa fult for forde her Abrams siel gøre som wii them[7] fullelige teeltroo och som thee for guth weela antsware

Teel meere bewærning alle thisse forscreffne stuckes. tha haffwe wii Margareta. Waldemars danekoningx dotter fornæffnd. wart signete meth wilie och wiidskap. ladhet hængt for thette breff. ♦

Och ærligæ fæthræ erkibescop Pæther i Lund bescop Pæther in Roskilde. her Stigh Petherssøn. her Stigh Aagessøn. her Axel Pætherssøn her Trueth Haas. her Niels Swenssøn her Claues Grubendal riddere. Henneke Bæchman. Hannes Krøpelin a wapn haffwe theres inceigle teel witnæbyrth ladet henges for thette breff ♦ Datum Lundis anno domini mcdxii crastino conuersionis beati Pauli apostoli gloriosi.

1. fo<r>de ] fode Aa. 2. teel.] herefter muligvis lakune, A. 3. capelles] tilf. o . l., A. 4. alteris.] muligvis fejl for meth altere A. 5. capittel] capelle, der dog første gang er understreget og capittel tilskrevet i marg. med sm. hånd, Aa. 6. capittel] capelle, der dog første gang er understreget og capittel tilskrevet i marg. med sm. hånd Aa. 7. them] then Aa.

Oversættelse

I Herrens navn amen.

Vi Margrete, af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, bekendtgør for alle, der ser eller hører dette brev, at den ærlige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, fordum vor trofaste tjener - Gud være hans sjæl nådig - i levende live og ved sin fulde magt med attrå til det guddommelige og salige ønskede at styrke og forøge gudstjenesten og ganske særligt i Lunds domkirke i Skåne, så at han der ville have et andet alter og en anden evig messe samt en årtid for sin sjæl ud over den messe og årtid, som han i forvejen havde i samme Lunde domkirke; og for at den fornævnte evige messe og årtid des hastigere skulle blive stadfæstet og fuldbyrdet med Guds hjælp, bad han med kærlig bøn og velovervejet hu, dengang han endnu var i live, os om, at vi til gengæld for, at han i gode mænds nærværelse kvitterede os for det, som vi var ham skyldig, skulle indstifte og fuldbyrde en evig messe og en årtid i fornævnte Lunde domkirke på hans vegne, hvilket vi sagde ja til, og derfor vil vi med Guds hjælp og i hans navn fuldbyrde fornævnte hr. Abrahams vilje og det, som vi i dette foranskrevne har lovet ham, så langt som Gud overhovedet giver os sin nåde dertil, således at vi nu med den hæderværdige fader, ærkebiskop Peder i Lunds vilje og samtykke på fornævnte hr. Abrahams vegne i Guds navn indstifter og opretter et alter samt endnu en evig messe og årtid udover den evige messe og årtid, som fornævnte hr. Abraham i forvejen havde i fornævnte Lunde domkirke, som skal afholdes evindeligt ind til dommedag i fornævnte Lunde domkirke på efterfølgende måde: således skal kapitlet ved fornævnte Lunde domkirke straks lade bygge et kapel med jerngitre, vinduer og med alter og udsmykninger, med billeder og andre ting, der hører dertil, så at det fornævnte kapel med Guds hjælp bliver både lyst og smukt og godt. Og dette kapel skal indvies til Sankt Peter og Sankt Laurentius, til lov og pris for dem og til gavn og nåde for fornævnte hr. Abrahams sjæl.

I dette kapel skal kapitlet ved fornævnte Lunde domkirke hver dag evindeligt indtil dommedag lade afholde den fornævnte evige messe, den ene dag for sankt Peter og den næste dag for Sankt Laurentius, således at der som før nævnt bestandigt skal afholdes en evig messe for fornævnte hr. Abrahams sjæl hver dag indtil dommedag med lys og andre ting, der hører dertil; og derudover skal de hvert år samme sted lade holde en årtid med messer og vigilier, lys og andre ting, der hører sig til for fornævnte hr. Abrahams sjæl på den dag, da han døde, foruden den anden evige messe og årtid, som han i forvejen havde i fornævnte Lunde domkirke. For at det foranskrevne skal desto bestandigere overholdes og fuldbyrdes med Guds hjælp i alle henseender, sådan som tidligere sagt, så skænker vi dertil og skøder og oplader med dette vort åbne brev bort fra os og vore arvinger til kapitlet ved Lunde domkirke og dets efterfølgere til evindelig opretholdelse af den fornævnte evige messe og årtid som før nævnt alt det gods i Törringe i Oxie herred i Skåne, hvilket vi fik og købte af de retmæssige ejere, og som vi tidligere havde forlenet til hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder - Gud være hans sjæl nådig - dog havde han ingen yderligere rettighed deri og ingen breve derpå, med alle det fornævnte gods' tilliggender, øde og bebygget, vådt og tørt uden undtagelse, hvad det så end hedder eller kan være, med alle de rettigheder og breve, vi havde dertil og derpå til evig besiddelse til bedre opretholdelse af og til belysning for den fornævnte evige messe og årtid, som vi nu stifter og fuldbyrder, og til bygningen af dette fornævnte kapel og forbedring af alteret, til vinduer, udsmykninger og billeder som før nævnt har vi nu udover alt dette foranskrevne gods desuden skænket 300 lybske mark og nu overdraget dem til kapitlet i Lund kontant i rede penge, således at fornævnte kapitel i Lund evindeligt indtil dommedag skal lade den fornævnte evige messe og årtid afholde ved siden af den anden evige messe og årtid, som fornævnte hr. Abraham i forvejen havde i nævnte Lunde domkirke, i alle henseender som nævnt foran og lade det fornævnte kapel og alter bygge og indrette med alt, hvad der hører dertil, som før nævnt.

Fornævnte kapitel i Lund skal så ofte, der er behov derfor, forordne en kapellan - og ikke nogen anden - til den fornævnte evige messe og kapellet, og angående alle disse foranskrevne punkter skal fornævnte kapitel i Lund forholde sig og handle og opfylde alt for nævnte hr. Abrahams sjæl, således som vi fuldt har tillid til det, og som det vil stå til ansvar over for Gud.

Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter har vi Margrete, Valdemar Danekonges datter, med vor vilje og vort vidende ladet vort signet blive hængt under dette brev. Og de ærlige fædre, ærkebiskop Peder i Lund og biskop Peder i Roskilde, hr. Stig Pedersen, hr. Stig Ovesen, hr. Aksel Pedersen, hr. Trued Has, hr. Niels Svendsen, hr. Klaus Grubendal, riddere, Henneke Bækmand og Hans Krøpelin, væbnere, har til vidnesbyrd ladet deres segl blive hængt under dette brev.

Givet i Lund i det Herrens år 1412 dagen efter den glorværdige apostel sankt Paulus' omvendelse.