1412. 11. februar.


Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Ølsemagle og to i Kirke-Skensved til Kristine, Ove Steegs enke, for en gæld på 36 lødige mark.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see ællær høræ læsæt helssæ wy Pæthær meth gutz nathæ biscop i Roskildæ kerleghæ meth guth ♦

Oc kungøræ wy thet allæ men nærwærende oc kommæ sculende at wy een hetherligh qwinnæ Kerstinæ/ Awæ Stegs efterlewæræ siex oc thrætiwghæ lødich mark i gewæ penningæ oc gængæ aff ræt laan skyldich at waræ i swo modæ at wy ællær woræ efterkommæræ henne ællær hennæs arwinngæ sculæ berethæ oc betalæ the for penningæ sanctæ Michiæls daw som nw næst kommær ♦

For hwilkæ penningæ pantsættæ wy meth thettæ wort opnæ breff for Kerstinæ Awæs wort gotz swo som ær een gardh i Ølsiyæ maglæ i hwilken nw i boor Iens Patherssøn/ oc two garthæ i Skentswith maglæ i een boor Ion Thyisk oc i then annæn Ingemar meth all thes gotz tilliggelssæ swo som ær aghær oc æng skow oc fiskæwatn wot oc thiwrt hwat thet helst hedær æller ær engte wndæntaghæt meth swo daan wilkoor at ær thet swo at wy the penningæ/ henne ekke betalæ pa then for tiith som fore ær sact tha giwæ wy henne full mact op at bæræ landgilde fruct oc skyld oc hwat thet for gotz ræntæ kan swo lenge til wy æller woræ efterkommære thet for gotz løsæ aff henne æller hennæs arwingæ ♦

Oc thet som opbærs aff thet gotz som fore ær sact scal engte regnæs i howæthpenningænæ for then skathæ som hwn ther aff hawæ kan at hwn eke fongær the for penningæ pa then tiith som fore ær sact ♦

Ok til withinsbyrth at thisse forscrefne stycke sculæ bliwæ thes fastæræ oc warughæræ tha ladhæ wy wort incigle æller secret meth wort capitæls incigle hengiæs for thettæ breff ♦

Giwæt wors herræs aar thusændæ firæ hundræthæ pa thet tolftæ ar then thorsdaw før[1] fastæ.

1. før] herefter i svagt, muligvis forsøgt bortraderet, A.

Oversættelse

Vi Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, kærligt med Gud.

Vi bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at vi gennem et retmæssigt lån skylder den hæderlige kvinde Kristine, Ove Steegs enke, 36 lødige mark i gyldig og gangbar mønt, således at vi eller vore efterfølgere skal udrede og betale de fornævnte penge til hende eller hendes arvinger nu til førstkommende Sankt Mikkelsdag.

For disse penge pantsætter vi med dette vort åbne brev fornævnte Kristine Oves vort følgende gods, nemlig en gård i Ølsemagle, hvor Jens Pedersen nu bor, og to gårde i Skensved magle, i den ene bor Jon Tysk og i den anden Ingemar, med alt godsets tilliggende af ager og eng, skove og fiskevand, vådt og tørt, hvad det end hedder eller er uden undtagelse, på sådanne vilkår, at hvis det skulle ske, at vi ikke kan betale pengene til det tidspunkt, der er nævnt ovenfor, så giver vi hende fuldmagt til at oppebære landgilde, afgrøde og afgifter samt hvad det nævnte gods kan give i indtægter, indtil vi eller vore efterfølgere indløser det nævnte gods fra hende eller hendes arvinger.

Det, der som før nævnt bliver oppebåret af godset, skal ikke fradrages i hovedsummen til gengæld for den skade, som hun eventuelt kan have af, at hun ikke får de fornævnte penge til det tidspunkt, som tidligere er nævnt.

Til vidnesbyrd om alt dette foranskrevne, for at det skal blive desto sikrere og varigere, lader vi vort segl eller sekret blive hængt under dette brev tillige med vort kapitels segl.

Givet i det Herrens år 1412 torsdagen inden faste.