1412. 17. februar.


Mogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark.

Tekst efter Aa

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ kwndgiør Magnes Bryningh at iegh wedherkiender megh och mynæ arwingher skyldigh at wære Nis Tagessøn eller och hans arwingher sex lody marck i gode pænningh och gæwe for huilk iegh i pant sætter hannum een gardh i Iwlby østen aa och boor pa Oluff Sadyssøn giwer til skyld hwært aar thry pund korn och stoor met thry pund til holzkorn met eth øgh met høns och gess met alle syn tilligelsæ agher och ængh fegangh woth och thyffrt inthet wntaghen met sodan wilkoor nær iegh ellær myn arwinghe wil løsæ then forsaffd gardh aff then forsaffd Nis Tagesøn eller hans arwinghe tha schal thet loffligh atwares then thingdagh for sancti Iohannis dagh och schal then thingdagh næst æffter sancti Michelsdagh løses paa Nørheris thing i Morsæ paa løsninx aar skall skylld fylge pænningh och then forsaffd Nis Tagessøn skall wpbære affgifft hwart aar och ey at affslaa i howet giald so længi thet løses som for ær saffd ♦

Ther ower tilbinder iegh megh och mynæ arwinge frii och frælse then forsaffd Nis Tagessøn heller hans arwinghe then forsaffd gordh met alle syn tilliggelsæ so længi hwn løses loffligh for thy forsaffd sex lody marck ♦

Datum anno domini mcdxii feria quarta ante cathedram sancti Petri apostoli wndher myt inciglæ och fleræ gode mends til windisbyrd som ær her Niels i Frøsløff Magnes Pethersøn och Magnes Anderssøn ok Ies Nielssøn Swrbugh som wæpner ær.

Oversættelse

Mogens Bryning kundgør alle, der ser eller hører dette brev, at jeg erkender, at jeg og mine arvinger er Niels Tagesen eller også hans arvinger skyldige seks lødige mark i gode penge, for hvilke jeg pantsætter ham en gård i Jølby øst for åen, som Oluf Saddysen bor på, og som hvert år giver tre pund korn til skyld og står med tre pund til halskorn, med en hest med høns og gæs og med al dens tilliggende af ager, eng og græsgang, vådt og tørt uden undtagelse, med det vilkår at når jeg eller mine arvinger vil indløse den fornævnte gård fra fornævnte Niels Tagesen eller hans arvinger, så skal der lovligt gives advarsel på tingdagen før Sankt Hansdag, og den skal så indløses tingdagen efter sankt Mikkelsdag på Nørherredsting på Mors.

I indløsningsåret skal skyld følge pengene og fornævnte Niels Tagesen skal oppebære afgiften hvert år, uden at det afdrages i gældens hovedstol, indtil det indløses som før sagt.

Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre fornævnte Niels Tagesen eller hans arvinger fornævnte gård med alt dens tilliggende, indtil den indløses på lovlig vis for de fornævnte seks lødige mark.

Givet i det Herrens år 1412 onsdag før apostlen Sankt Peters stoledag under mit og flere gode mænds segl som vidnesbyrd, nemlig hr. Niels i Frøslev, Mogens Pedersen og Mogens Andersen, samt Jens Nielsen Surbug, som er væbner.