1412. 19. februar.


Dorothea, enke efter Tyge Grubbe af Tersløse, sælger med sin søn Niels Grubbes samtykke al den ret til Børby, som hun havde fået efter fru Maren, Bo Paris' hustru, til biskop Peder i Roskilde.

Tekst efter A

Tekst

Alle men som thette breff see eller høre læses helser iech Dorothea Tyghe Grubbis efterleue aff Thersløse kerlighe meth wor herræ ♦

Thet scal alle men widherlikt wære nerwærendis och komæsculendis at iech wetherkenner mech meth myn kære søns Niels Grubbe gothe wilie och raadh athawæ solt skøøt afhent och vpladit til ewinneleghe eyæ een hetherligh fathir och herræ her Pether meth gudz nathe biscop i Roskilde och hans effterkommere all myn rettigheet och eyendom som mech er tilfallen af rææt gawe aff een hetherlich quinnæ frw Marine fordhumdags Bosse Parys husfruæ effter thy som hennes testament wtuisær innen Hørby och Hørby gardh oc alle the godz som ther tilligge som ær agher eng och fægang skow och fiskewadn waat och thywrt enkte vndentaghet meth alle breff och bewisning som thet er migh meth rætte pakommet ♦

Oc kennes mich meth mynæ arwinge eyngin rææt eller rættigheet eller och eyndom ydermere æffter thenne dagh athawe i nogre made i the forde godz Hørby och Hørby gardh eller i nogre therres tilliggilse/ ♦

For hwilke godz eyndom oc rættigheet iech witherkenner mich meth myne arwinge ath<a>uæath<a>uæ[1] fanget och vpboret til myn nøghe fult och alt verdh i godz och redhe penningæ aff forde biscop Pether so at mich væl meth nøgher/ ♦

Thy binder iech mich til och myne arwinge forde biscop Pether och hans effterkommere the forde godz Hørby och Hørby gardh meth therræs tilliggilse at hemle frii och frælsæ for hwer manz tiltale/ ♦

Til hwes things witnebyrdh hawer iech mit meth myn kære søns incighle oc meth andræ godhe hetherlighe menz incighle som er her Lauffrins Ienssøn deghin i Roskilde her Cristiern domproest och her Hans Brynikkesøn cantor i then same stæth hengde for thette mit opnæ breff/ ♦

Gifwet vnder war herres føthilses aar thusinde firehundrethe och pa thet tolfte aar then første fredagh som i fasten kommer.

1. ath<a>uæ] athuæ A.

Oversættelse

Jeg Dorothea, enke efter Tyge Grubbe af Tersløse, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, kærligt med vor Herre.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender, at jeg med min kære søn Niels Grubbes gode vilje og efter hans råd til den hæderværdige fader og herre, hr. Peder af Guds nåde biskop i Roskilde, og hans efterfølgere har solgt, skødet, afhændet og opladt til evig besiddelse al den rettighed og besiddelse, der er tilfaldet mig ved retmæssig gave af den hæderværdige kvinde fru Maren, forhen Bo Paris' hustru, således som det fremgår af hendes testamente, nemlig i Hørby og Hørbygård og alt det gods, der hører dertil, ager, eng og græsgang, skov og fiskevand, vådt og tørt uden undtagelse, tillige med alle breve og beviser, hvorved jeg med rette har fået adkomst til det.

Jeg bekender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til, rettighed i eller nogen yderligere besiddelsesret til dette fornævnte gods Hørby og Hørbygård eller noget af dets tilliggende og ikke vil kunne få det for fremtiden på nogen som helst måde. Jeg anerkender, at jeg sammen med mine arvinger har modtaget og oppebåret fuld værdi i gods og rede penge af fornævnte biskop Peder, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds.

Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og frigøre biskop Peder og hans efterfølgere det nævnte gods Hørby og Hørbygård med tilliggender for tiltale fra hvem som helst.

Til vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette mit åbne brev sammen med min kære søns segl og segl tilhørende andre gode og hæderværdige mænd, nemlig hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, hr. Kristian, domprovst, og hr. Hans Brynnekesen, kantor sammested. Givet år 1412 efter vor Herres fødsel den første fredag i fasten.