1412. 1. marts. Lübeck


Notarialinstrument, at to borgere i Lübeck og en der bosiddende enke overdrager den i Ribe stift fungerende præst Niels Søbo deres tilgodehavender fra debitorer i Lemvig, Varde og Holstebro.

Tekst efter A

Tekst

In nomine domini amen ♦

Anno a natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo duodecimo indictione quinta die uero prima mensis marcii hora uesperum uel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Iohannis diuina prouidencia pape xxiii anno secundo in mei notarii publici uestrique infrascriptorum ad hoc specialiter uocatorum et rogatorum presencia personaliter constituti honesti uiri Tidericus de Hamele et Iohannes Luderman ciues Lubicenses necnon honesta uidua Tilze Sperlinghes in predicta ciuitate Lubicensi commorans ex certa eorum sciencia non decepti nec ui dolo aut metu compulsi sed spontanea uoluntate matura deliberacione prehabita rite et racionabiliter necnon presencialiter pure propter deum et in subsidium sui status sacerdotalis absque ulla condicione remuneracione seu reuocacione spe pura ac mera donacione que fit inter uiuos pie cesserunt inuicem dederunt ac donauerunt necnon presentibus donant et dant discreto uiro domino Nicolao Syobo presbitero Ripensis diocesis infrascriptam summam Lubicensium denariorum sumendam tollendam et recipiendam a personis infrascriptis primo ab Olauo Eynesson nonaginta tres marchas item a Nicolao Asserson et Nicolao Ghundesson triginta septem marchas item a Henrico Ionson uiginti septem marchas item a Martino Pawelson sex marchas et nouem solidos item a Nicolao Urekok quinque marchas et decem solidos item a Andrea Kraken uiginti marchas item a Iessen Fris triginta septem marchas item a Paulo Eynesson uiginti duo marchas item a Iessen Mikkelson tredecim marchas item a Kerstiano Lam undecim cum dimidia marchas item a Benedicto vii marchas item a Paulo Buk duodecim marchas opidanis opidi Lemwik Ripensis diocesis item a Iessen Petersson quinque marchas item a Thoma Andersson quinque marchas et septem solidos et eciam est fideiussor pro parte Iessen Peterson item a Petero Ghulden triginta sex solidos opidanis opidi Warde dicte Ripensis diocesis item a Nicolao Suenson quinque marchas et est fideiussor Andree Kraken item a Nicolao Mattesson et Iessen Peterson decem marchas item a Iessen Peterson et Andrea Lam tres solidos minus quam undecim marchas item a Nicolao Lam quatuor marchas et tres solidos Lubicensium denariorum opidanis opidi Holstebro sepedicte Ripensis diocesis in quibus ipsis tenebantur ex iusto mutuo et iustis debitis rite et racionabiliter obligati extiterint necnon omnia et singula iura et actiones personales et reales utiles et directas tacitas uel expressas alias quascumque que et quas habent et habere poterant a<d>versus et contra predictos debitores et e<orum>[1] heredes occasione predictarum summarum pecuniarum transferentes nichilominus in eundem dominum Nicolaum actiones quascumque sibi competentes et ponentes ipsum in locum suorum ac ponentes eum in procuratorem uelud in rem suam. ita quod dictus dominus Nicolaus Syobo uirtute presencium cessionem et donacionem exnunc actionibus utilibus et directis et aliis quibuscumque possit aduersus predictos debitores et e<orum>[2] heredes agere experiri et replicare et se tueri[3] petere quoque et consequi summam predictam denariorum a personis prescriptis dampna et interesse et de hiis in quibuslibet eorum finem quitacionem et liberacionem et pactum ulterius non petendo et omnia alia et singula facere et excercere que antedicti cedentes ante huiusmodi cessionem donacionem et resignacionem fecissent et facere potuissent renunciaueruntque expresse omnibus iuribus et actionibus contra predictos debitores et e<orum>[4] quoslibet competentibus promiserunt eciam in notario publico infrascripto solempni stipulacione nomine et uice omnium quorum interest uel interesse poterit premissa omnia et singula perpetuo grata rata et firma tenere ac habere et non contra facere uel uenire in iure uel in facto necnon donacionem cessionem et resignacionem predictas ex nulla ingratitudinis causa reuocare ♦

Super quibus omnibus et singulis antedicti Tidericus de Hamele Iohannes Luderman et Tilze Sperlinghes petierunt sibi a me notario publico infrascripto unum uel plura publicum seu publica instrumentum seu instrumenta fieri ♦

Acta sunt hec Lubic in domo habitacionis honesti uiri Alberti Groten ciuis Lubicensis anno indictione die hora loco mense et pontificatu ut supra presentibus ibidem honorabilibus et discretis uiris Alberto Grothen ciu<e>[5] Lubicensi et Marco Dolink clerico Lubicensi testibus ad premissa uocatis specialiter et rogatis.

(Notarmærke) Et ego Henricus de Stoue clericus Razeburgensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius huiusmodi cessioni donacioni et resignacioni omnibusque aliis et singulis dum sic ut premititur fierent et agerentur unacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri uidi et audiui ideoque hoc presens publicum instrumentum per me fideliter scriptum in hanc publicam formam redegi quam signo et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premisorum.

1. e<orum>] eius A. 2. e<orum>] eius A. 3. tueri] tuere A. 4. e<orum>] eius A. 5. ciu<e>] ciuis A.

Oversættelse

I Herrens navn amen. I året efter sammes fødsel 1412 i den 5. indiktion på den 1. dag i måneden marts i timen for vespersangen eller deromkring i vor højhellige fader og herre ved Guds forsyn hr. pave Johannes 23.s 2. paveår i nærværelse af mig, notarius publicus, og Eder, nedenfor anførte, som hertil særligt er tilkaldt og opfordret, mødte personligt de hæderlige mænd Dietrich van Hamele og Johan Luderman, borgere i Lübeck, samt den hæderlige enke Tilse Sperlings, boende i førnævnte stad Lübeck, og afstod fromt henholdsvis gav og skænkede samt skænker og giver med dette brev med deres fulde vidne, ikke ført bag lyset, ikke heller tvunget ved vold, svig eller frygt, men med deres fri vilje, efter moden overvejelse, lovligt og rigtigt samt personligt nærværende, ubetinget, for Guds skyld og til understøttelse af hans præstelige stand, betingelsesløst, uden gengæld eller håb om tilbagekaldelse som ren og skær gave, som finder sted mellem levende, til den gode mand hr. Niels Søbo, præst i Ribe stift, nedenfor anførte sum lybske penge, som skal oppebæres, hæves og modtages fra nedenfor anførte personer, for det første fra Oluf Einesen 93 mark, fremdeles fra Niels Assersen og Niels Gunnesen 37 mark, fremdeles fra Henrik Jonsen 27 mark, fremdeles fra Morten Povlsen seks mark og ni skilling, fremdeles fra Niels Urkok frem mark og ni skilling, fremdeles fra Anders Krage 20 mark, fremdeles fra Jessen Fris 37 mark, fremdeles fra Povl Einesen 22 mark, fremdeles fra Jessen Mikkelsen 13 mark, fremdeles fra Kristian Lam 11½ mark, fremdeles fra Bent syv mark, fremdeles fra Povl Buk tolv mark, indbyggere i staden Lemvig i Ribe stift, fremdeles fra Jens Pedersen 5 mark, fremdeles fra Thomas Andersen 5 mark og 7 skilling, og han er også garant for Jens Pedersen, fremdeles fra Peder Gulden 36 skilling, indbyggere i byen kaldet Varde i Ribe stift, fremdeles fra Niels Svendsen fem mark, og han er garant for Anders Krage, fremdeles fra Niels Madsen og Jens Pedersen og Anders Lam 3 skilling mindre end 11 mark, fremdeles fra Niels Lam 4 mark og 3 skilling lybsk, indbyggere i byen Holstebro i oftnævnte Ribe stift; hvilke summer de skyldte dem ved retmæssigt lån og hvilke summer de har været bundet af med retmæssige afdrag. Endvidere skænkes en hvilken som helst rettighed og et hvilket som helst retskrav, personligt og faktisk, fuldgyldigt og direkte, tavst og udtrykkeligt og hvilket som helst andet krav, som de har og kunne have over for og imod førnævnte debitorer og deres arvinger i anledning af førnævnte pengesummer.

Til førnævnte Niels Søbo overfører de endvidere et hvilket som helst retskrav, de er kompetente til, sætter ham i deres sted og gør ham til prokurator, således som i deres anliggende, så at nævnte hr. Niels Søbo i kraft af nærværende overdragelse og gave fra nu af med fuldgyldige og direkte og et hvilket som helst andet krav kan handle, foranstale anklage og genåbne retssag og beskytte sig imod førnævnte debitorer og deres arvinger; ligeledes kræve og forfølge førnævnte sum denarer fra førnævnte personer med renter og renters rente; og angående dette kan han til en hvilken som helst af dem foranstalte aftale, kvittering og frigørelse og aftale om ikke længere at kræve; og han kan gøre og foranstalte hvad som helst, som de førnævnte givere ville eller kunne have gjort før nærværende overdragelse, gave og frasigelse. Og de giver udtrykkeligt afkald på alle rettigheder og retskrav over for førnævnte skyldnere og vedrørende en hvilken som helst af dem.

De har endvidere lovet over for indenskrevne offentlige notar ved højtidelig forsikring ved egen person og på vegne af alle, hvem dette er eller kan blive af interesse, altid at overholde alt førnævnte fuldt og fast og ikke gøre noget herimod eller stille sig hendrende an, hverken retligt eller i handling, ej heller at tilbagekalde gaven, overdragelsen og afståelsen på grund af nogen form for ugunsts årsag. Om alt dette har førnævnte Dietrich van Hamel, Johan Luderman og Tilse Sperling udbedt sig et eller flere offentlige instrumenter udarbejdet af mig, indenskrevne offentlige notar.

Dette er afhandlet i ærlig mands, borger i Lübeck, Albrecht Grotts hus i ovennævnte år, indiktion, dag, time, sted, måned og paveår.

Sammesteds var de ærværdige og omsigtsfulde mænd Albrecht Grott, borger i Lübeck, og Markus Dolink, klerk i Lübeck, til stede, hidkaldt og særligt adspurgt som vidner til det foregående.

Og jeg Henrik van Stove, klerk i Ratzeburg stift, offentlig notar på kejserlig bemyndigelse, har været til stede ved denne overdragelse, gave og afsigelse og alle de øvrige ting, medens de blev foranstaltet og afhandlet, som beskrevet, og jeg har set og hørt disse ting gøres, og derfor har jeg opsat dette af mig pålideligt skrevne, nærværende offentlige instrument, som jeg har signeret med mit sædvanlige mærke og navn, hidkaldt og adspurgt til troværdigt vidne for alt det førnævnte.