1412. 27. marts. Stettin


Rådmændene i Stettin meddeler samme i Reval angående Stettiner-borgeren Hans Dukers salg af et skib, som denne havde solgt til Lorenz og Mikkel Lassen i København, at skibet er genoverdaget Hans Duker.

Udtog efter Bunge

Tekst

Rådmændene i Stettin meddeler samme i Reval angående Stettiner-borgeren Hans Dukers salg af et skib, som befinder sig i Reval, at he schipher Laurenz Lassen to dem male borger to Copenhaven vnd sinem sone Michel Lassen deme god gnade vorkoft hadde ein schip mit siner tobehoringe van welkeme schepe Laurenze vnd Michele vorbenomede Hans Dukere schuldich sin gebleven hundert mark vinkenogen ♦

Des heft Laurenz Lasse na sines sones dode alse ein recht erve sines sones dat vorscreuen schip mit siner tobehoringe Hans Duker vnsem medeborger vor dem rade to Landiskrone weder vorlaten vor de vorscreuene hundert mark vnd dar vor dat Hans Duker alsodane schult schal betalen alse Michel vorbenomet to Revale schuldich gebleuen is welker wedervorlatinge Hans Duker openbare bewisinge heft. Rådmændene anbefaler derfor to nye købere til førnævnte skib.

Schreuen in dem Palmdage vnder vnse stad secret to rugge an dessen bref gedrucket anno mccccxii.

Oversættelse

Rådmændene i Stettin meddeler samme i Reval angående Stettin-borgeren Hans Dukers salg af et skib, som befinder sig i Reval, at han til skipper Lorenz Lassen, dengang borger i København og hans søn Mikkel Lassen, hvem Gud være nådig, havde solgt et skib med dets tilbehør, for hvilket skib Lorenz og Mikkel var forblevet førnævnte Hans Duker 100 mark skyldig i finkenoger.

Derfor har Lorenz Lassen efter sin søns død som dennes retmæssige arving igen overladt det førnævnte skib med dets tilbehør til vor medborger Hans Duker foran rådet i Landskrona for de føromtalte 100 mark, og på de vilkår, at Hans Duker skal betale sådan gæld, som førnævnte Mikkel er forblevet skyldig i Reval, på hvilken genoverdragelse Hans Duker har åbenbare beviser. Rådmændene anbefaler derfor to nye købere til førnævnte skib.

Skrevet på Palmesøndag under vor stads sekret trykt på bagsiden af dette brev i året 1412.