1412. 10. april. Lüneburg


Reces af Hansedagen i Lüneburg.

Tekst efter A og Ba

Tekst

A: Anno domini 1412 dominica in qua cantari consueuit quasimodogeniti nuncii consulares de hanza ciuitatum infrascriptarum in Luneborg ad placita congregati de Colonia domini Hinricus vamme Coesin miles Hinricus Vrund pastor parrochialis ecclesie Martini ibidem et Hinricus Sliper de Hamborg Christianus miles Meynhardus de Buxstehude et Hinricus Ieneuelt de Bremis Iohannes Oldewaghen de Tremonia Cerius Hinxsteberch de Goslaria Hinricus van Vsseler Iohan Hempteken de Stralessund Clawes Voghe Cord Bisschop de Gripeswolde Clawes Westval de Prussia her Iohan Werner van dem Eluinge de Dantzike Albertus Dodorp de Godlande Cord van dem Berghe Cord Eykman de Liifflande van der Ryghe Iohan Weginghusen de Brunswiik Herman van Vechelde Fricke Twedorp Stacius Velehouwer de Magdeborch dominus Iohannes Fabri presbiter de Monstere Iohan Drolshaghen Iohan Schenckingh de Ozenbrucge Iohan van der Wiiden de Hildensem Ludolphus van Hardessem Iohan Vernevessen de Honovere Roloff van der Nyenstad Iohan van Lubek de Kyle Otte K<ra>sendorp[1] Iohan Cordes de Rugenwolde Hinricus Ketelist de Wezele Gyselbrecht Amelung de Soltwede Stheffan Luchstede Clawes Molsen Tile Schermer de Stadis Clawes SwornSworn[2] Iacob van Haghen de Buxstehude Heyne Schele ex parte mercatorum in Flandria dominus Tidemannus Swarte presbiter Albert van Borken Iohan Saffenberg Goswinus Kosuelt de Luneborg Albertus de Molendino Hinricus Viscule Otte Gharlop Hinricus Bere Borchardus Bere eorum prothonotarius Ludolphus de Winsen Iohannes Rese tractauerunt negocia infrascripta.

<1-13> .....

<14> Vortmer <vmme>[3] dat orloghe wesende twisschen dem koninge van Denemarken vnde den heren van Holtzen vnde von zevunde vnde van der munte in den dren koninryken is gheramet dat men an de vorbenomeden heren boden senden wil mit namen de van deme Sunde de van Hamborg vnde de van Prussen vnde dee van deme Grypeswolde[4] den ok mede ghegheuen is vmme schaden des copmanns to vorderende de en dar gheschen is den se in scrifft mit sik hebben mit uelen anderen punten dem copmanne anlicgende mit vuller macht etcetera.♦

De van Hamborg annameden allene an de Holtzen heren.

<15-53> .....

Ba: Anno domini 1412 dominica qua cantatur quasimodogeniti do qwemen de heren sendeboden uthe den henzesteden to Luneborch int erste de van Colne de kerkhere van sunte Mertene her Hinrik vamme Køsen rydder her Hinrik Slyper item van Dorpmunde her Tzeryes Hengesteberch etcetera item van Munster her Iohan van Drolshagen etcetera item van Ozenbrucge Iohan van der Wyden etcetera item van Bremen her Iohan Oldewagen etcetera item van Staden her Clawes de Sworne etcetera item van Buxtehude her Heyne Schele etcetera item van Gosler her Hinrik van Misseler etcetera item van Brunswik her Hermen van Vechelte etcetera item van Hildensem her Borchard Holthusen etcetera item van Honover her Rolef van der Nyenstad item van Luneborch her Albert van der Molen etcetera item van Hamborch her Kersten Miles her Meynerd Buxtehude vnde her Hinric Ieneueld item van Lubeke her Eler Stange vnde her Tideman Steen item van der Wismer her Clawes Ioseph vnde her Rampe item van Rozstock her Iohan Croger vnde sine medecumpan item van dem Sunde her Clawes Voge etcetera item van dem Gripeswolde .....[1] item in das leste quemen de van Prutzen van Dantzik her Albert Dodorp item van dem Elbinge etcetera item van dem copmanne van Vlanderen vnde van Bergen vnd anderswor her Clawes Swarte vnde her Goswin etcetera.

<1-15> ..... <16>

Item ghingen de sendeboden to rade mit den van der Wismer vnde ghingen anderwerve vor den rad ♦

Do was de menheid afgegan ♦

Dar vrageden se oft se ienige breue hadden van deme koninge van Dennemarken van zevunde edder van der munte vppe Schone de deme copmanne to profyte mochten wesen dat se den sendeboden wolden senden ♦

Do antworde her Stange wan se de dachvard vp ene andere stede leden wes se denne hadden dat deme copmanne to nutte vnde bate mochte komen dat wolden se dar gerne senden.

<17-44> .....

1. K<ra>sendorp] Kinsendorp AKratzendorp AaCrasendorp AcCrassendorp Ah. 2. Sworn] Worm Ah. 3. <vmme>] mgl. A. 4. vnde dee van deme Grypeswolde] Ae. 1. .....] ikke udfyldt Ba.

Oversættelse

A: I året 1412 på søndagen hvor man plejer at synge Quasimodogeniti var udsendingene, rådmænd de nedenfor skrevne hansestæder forsamlede på torvet i Lüneburg, fra Køln hr. Henrik v. Coesin, ridder, Henrik Vrunt, pastor fra sankt Mortens sognekirke sammesteds og Henrik Sliper, fra Hamburg Kristian Ritter, Meinhard v. Buxtehude og Henrik Jeneveld, fra Bremen Johan Oldewagen, fra Dortmund Cerius Hingsteberg, fra Goslar Henrik v. Usseler, Johan Himpteken, fra Stralsund Klaus Voge, Konrad Bischop, fra Greifswald Klaus Westfal, fra Preussen hr. Johan Werner fra Elbing, fra Danzig Albrecht Dodorp, fra Gotland Konrad v. d. Berge, Konrad Eykman, fra Livland fra Riga Johan Veckinghusen, fra Braunschweig Herman v. Vecheld, Fricke Twedorp, Statius Velehouwer, fra Magdeburg hr. Johan Faber, præst, fra Münster Johan Drolshagen, Johan Schenking, fra Osnabrück Johan v. d. Widen, fra Hildesheim Ludolf v. Hardessen, Johan Vernevessen, fra Hannover Rolof v. d. Nyenstad, Johan v. Lübeck, fra Kiel Otto Krasendorp, Johan Cordes, fra Rügenwalde Henrik Ketelist, fra Wesel Giselbrecht Amelung, fra Salzwedel Stefan Luchstede, Klaus Molsen, Tile Schermer, fra Stade Klaus Sworn, Jakob v. Hagen, fra Buxtehude Heine Schele, på vegne af købmændene i Flandern hr. Tideman Swarte, præst, Albrecht v. Borken, Johan Saffenberg, Goswin Kosveld, fra Lüneburg Albert v. d. Molen, Henrik Vischecule, Otte Garlop, Henrik Bere, Borkhard Bere, deres førsteskriver Ludolf v. Winsen, Johan Rese forhandlede de nedenfor skrevne sager.

<1-13>..... <14>

Fremdeles angående krigen, der var mellem kongen af Danmark og herrerne fra Holsten, og om strandingsgods og om mønten i de tre kongeriger er det aftalt, at man vil sende bude til de førnævnte herrer med navns nævnelse dem fra Stralsund, dem fra Hamburg og dem fra Preussen og dem fra Greifswald, som det også er medgivet at rejse klage vedrørende den skade for købmanden, der er sket der, som de har med på skrift med mange andre punkter, der angår købmanden med fuldmagt etc.

De fra Hamburg overtog alene (sagen) med de holstenske herrer.

<15-53>.....

Ba: I det Herrens år 1412 søndagen, hvor man synger Quasimodogeniti, da kom de herrer sendebude fra hansestæderne til Lüneburg, først fra Køln præsten fra sankt Martin hr. Henrik v. Coesin, ridder, hr. Henrik Sliper, fremdeles fra Dortmund hr. Cerius Hengsteberg etc., fremdeles fra Münster hr. Johan v. Drolshagen osv., fremdeles fra Osnabrück Johan v. d. Widen osv., fremdeles fra Bremen hr. Johan Oldewagen osv., fremdeles fra Stade Klaus v. Sworn osv., fremdeles fra Buxtehude hr. Heine Schele osv., fremdeles fra Goslar hr. Henrik v. Usseler osv., fremdeles fra Braunschweig hr. Herman v. Vecheld osv., fremdeles fra Hildesheim hr. Borkhard Holthusen etc., fremdeles fra Hannover hr. Rolof v. d. Nyenstad, fremdeles fra Lüneburg hr. Albrecht v. d. Molen osv., fremdeles fra Hamburg hr. Kristian Ritter, hr. Meinhard Buxtehude og hr. Henrik Jenefeld, fremdeles fra Lübeck hr. Eler Stange og hr. Tideman Sten, fremdeles fra Wismar hr. Klaus Jesop og hr. Rampe, fremdeles fra Rostock hr. Johan Kröger og hans fælle ... fremdeles kom til sidst de fra Preussen, fra Danzig hr. Albert Dodorp, fremdeles fra Elbing osv., fremdeles fra købmanden fra Flandern og fra Bergen og andetstedsfra hr. Klaus Swarte og hr. Goswin osv.

<1-15>..... <16>

Fremdeles holdt sendebudene råd med dem fra Wismar og gik atter engang foran rådet.

Da gik fællesskabet af borgerne fra hinanden.

Da spurgte de, om de havde nogle breve fra kongen af Danmark om strandingsgods eller om mønter i Skåne, som kunne være til gevinst for købmanden, så ville de sende sendbudet.

Da svarede hr. Stange, at når de holdt mødet på et andet sted, hvad de da havde, som kunne komme købmanden til nytte og gavn, det ville de gerne sende derhen.

<17-44>.....