1412 10. april. Stralsund


Borgmestre og rådmænd i Stralsund løser landsbyerne Hagen og Zirkow ved Streu til Biskop Peder af Roskilde for 400 mark sundensisk, som således slås af den sum på 5000 mark sundensisk, som Predbjørn Podebusk havde tilsagt for køb af gods, der indbefattede disse to landsbyer.

Tekst efter A

Tekst

Wy borghermestere vnde radmanne to dem Stralessunde bekennen openbare an dessem breue dat wy dem erenwerdighen heren an gode bisscop Peter to Roskilde vnseme ghunstigen heren hebben to lozende dan de twe dorpe Haghen vnde Cirkowe an deme garden to Streyge liggende also dat de zulue here bisscop Peter heft de twe dorpe van vns gheloset vor ver hundert mark sundesch de wy van eme to der noghe entfangen heben in ene vormynneringhe der viifdusent mark dar vns her Pritbor van Pudbuske vore ghesecht heft etlike siner gude benomet an sineme open breue den he vns dar vp gheuen heft also dat wy de vorbenomeden twe dorpe vorbenomet vnde wes wy darynne hadden ouergheuen vnde ghunnen des vnde is vnse wylle wol dat de zuluen dorpe to vnseme heren dem bisscope vorscreuen komen van hern Pritborn alse se des vnderlangh eendreghen wente her Pritbor vorbenomet dar vruntliken vmme vns ghebeden heft ok hebbe wy dat gherne ouergheuen vmme de werdicheit. gunste vnde leue wyllen vnses heren des bisscops vorbenomet. ♦ To ener tuchgenisse des so hebbe wy vnse ingheseghel ghehenghet laten vor dessen breff ♦ Ghegheuen to dem Sunde na godes bord. verteyn hundert iar in dem tvelften yare dar na des anderen sondages na paschen.

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i Stralsund erkender åbenbart ved dette brev, at vi til den ærværdige herre i Gud biskop Peder til Roskilde vor gunstige herre har løst de to landsbyer Hagen og Zirkow, liggende i området ved Streu, således at den samme herre biskop Peder har løst de to landsbyer fra os for 400 mark i sundensisk mønt, som vi til fuld tilfredshed har modtaget fra ham som afdrag på de 5000 mark, som hr. Predbjørn v. Podebusk tidligere har tilsagt for nogle af sine godser nævnt i hans åbne brev, som han har givet os derpå, således at vi overgiver og tilkender de to førnævnte landsbyer og hvad vi havde deri, og vor vilje er visselig, at de samme landsbyer kommer til vor førnævnte herre biskoppen fra hr. Predbjørn, som de har aftalt det indbyrdes, for førnævnte hr. Predbjørn har venskabeligt bedt os derom, og vi har ogsåmed glæde overdraget det på grund af den førnævnte herre biskoppens værdighed, gunst og hengivenhed. Til vidnesbyrd derom så har vi ladet vort segl hænge på dette brev. Givet i Stralsund efter Guds fødsel 1400 år i det 12. år, derefter den anden søndag efter påske.