1412. 16. maj. Westminster


Kong Henrik 4. af England vidimerer sit brev af 1411 22. september til rådmændene i Bergen i Norge, hvori han meddeler dem, at deres købmænd, som var tilbageholdt i Boston, nu er frigivet og opfordrer dem til at frigive de engelske købmænd, der tilbageholdes i Bergen.

Tekst efter Aa

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint) salutem. ♦

Inspeximus tenorem cuiusdam littere nostre de priuato sigillo nostro per nos proconsulibus consulibus et scabinis ceterisque iudicibus magnifici principis Dacie Norwegie ac Swecie regis filii nostri carissimi apud Northberne residentibus nuper misse quem quidem t<e>norem[1] quadam alia littera nostra de eodem priuato sigillo nostro interclusum in cancellariam nostram misimus exemplificandum in hec uerba. Henricus dei gracia Anglie Francie et dominus Hibernie etc. = nr. 300

Nos autem tenorem predictum tenore presencium duximus exemplificandum ♦

In cuius (rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes) ♦

Teste rege apud Westmonasterium xvi die maii.

per breue de priuato sigillo/

1. t<e>norem] tnorem A.

Oversættelse

Kongen sender sin hilsen til alle, hvem nærværende skrivelse måtte nå frem. Vi har gennemset ordlyden af et med vort lille segl forsynet brev, sendt fra os til den stormægtige fyrste, vor kære søn kongen af Danmarks, Norges og Sveriges borgmestre, rådmænd, embedsmænd og de øvrige dommere, der residerer i Bergen. Denne ordlyd har vi sendt indelukket i et andet af vore breve forsynet med det samme vort lille segl til kancelliet for at blive kopieret i denne ordlyd: Henrik af Guds nåde Englands og Frankrig konge, herre til Irland o.s.v. = nr. 300.

Men vi har også ment, at den førnævnte ordlyd skulle kopieres ved nærværende skrivelses ordlyd.

Til denne sags vidnesbyrd har vi foranstaltet, at disse vore skrivelser gjordes offentlige.

Med kongen som vidne.

Westminster 16. maj.

Ved brev forsynet med det lille segl.